0

Bài giảng bán tổng hợp taxol

10 522 3
  • Bài giảng   bán tổng hợp taxol

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 17:01

Taxol chiết suất từ vỏ các loài: T. brevifolia, T. cuspidata, T.yunnanensis, T. baccata và T. wallichiana,… đều có chất lượng và hiệu suất cao được dùng để chữa trị ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư đầu, cổ và có triển vọng xử lý hắc tố (melenomas)…khoảng 1kg Taxol9000kg vỏ của T.brevifolia, còn các loài khác cho hiệu suất nhỏ hơn đặc biệt hàm lượng rất biến động theo điều kiện sinh thái môi trường .Hiện tại trong hoá trị ung thư 2 loại thuốc trị bệnh ung thư tiền liệt tuyến và ung thư vú có 2 dược phẩm sử dụng nhiều nhất và hiệu quả nhất là Taxol và Taxotere. Thuốc Taxol (được bào chế từ chất Paclitaxel hoạt hoá của công ty Bristol Myers SquibbMỹ) và Taxotere (được bào chế từ chất Docetacel họat hoá của công ty Sanofi –Aventis Pháp) hai dược chất trên đều có chung nguồn gốc và dược liệu chiết suất từ cây thông đỏ (Taxus Wallichiana). Thông thường cứ 1kg lá thông đỏ thì chiết suất đuợc 20mg Taxol và giá 1mg Taxol trên thị trường thế giới hiện nay là 4,87 USD.  GVHD: GSTSKH. NGUY N CÔNG HÀOỄ HVTH: NGUY N VI T NH N HÒA Ễ Ệ Ẩ MS: 091020  T. brevifolia, T. cuspidata, T.yunnanensis, T. baccataT. wallichiana!"#$%&'()* #&'+,()#-./0()&12()/3()!()& 4!()&#5!6%/-(7()89:; <=>>(=?"@A()B@)CDEEE@)F T.brevifolia!G(@*(H( #I1*=&'()/1(#J()>#$@*(( =K/&L()M  *(N/() /0()&ON;/01*(()&$(*P(()&4%O +&'QR=8+S()($(*TA(>/>M  ; <#&'1>NFK()P/UP>/VT11W UX?>/><#&'1Y>>7FK()PV(Z [>(Q?+&'/\(#$%()()2();+&'* ]PK()#<Taxus Wallichiana?M  K()&L() 3B@)K()#^#'OE=))B=)/\(0 /&L())_*((P`!abcVYM . wallichiana!"#$%&'()* #&'+,() #- ./0()&12()/3()!()& 4!()&#5!6%/ -( 7()89:; <=>>(=?"@A()B@)CDEEE@)F T.brevifolia!G(@*(H( #I1*=&'()/1(#J()>#$@*(( =K/&L()M  *(N/() /0()&ON;/01*(()&$(*P(()&4%O +&'QR=8+S()($(*TA(>/>M  ; <#&'1>NFK()P/UP>/VT11W UX?>/><#&'1Y>>7FK()PV(Z [>(Q?+&'/(#$%()()2();+&'* ]PK()#<Taxus. U J'Q%/4)5();()_ %((ddd#e#&'Q*( /()F=JK()@<(@ 71?M% - (( P-((ddd(M   (6()'Q&H()=NQ><?> /WUP>/VT11!BEW+>>P1(ddd <Q](fQ]PFP,()]]?+g/(g ):(#Kh==(%=P+/PF(%M
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bán tổng hợp taxol, Bài giảng bán tổng hợp taxol, Bài giảng bán tổng hợp taxol

Từ khóa liên quan