0

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy Lịch sử lớp 5

16 1,530 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2015, 06:00

      !"#$" %&'()"*&""+& ",$ ' /+- 0& 12&-3' 45"6$71,$ 8)"6$'9:;<=9:; 1 >?@AB1B??CD E& 45"6$71,$ FFFFFFFFF @@ G H5& E*& .$I.$ ; JKLM5 9 JNH+$"6&LO!P 9 J"Q)- &" 0&$,5 R SJG H5&T/&U V& R J2TKINI5W& R J%!"X& Y Z"/Z < ;J"2&Z"/Z!"#$" %& < 9J[$",$!"#$&" %) \ RJV!]5Y ;R JV!I5W&J ;< ".I.$ ; J^1_ J`H+$"6&LO!P '  !"#$%#%&'()*%+,#&- # !"./$01,-)2 345(67%(6!#(689:(* ,,&,;62 2 6,<=#%!=>>?,%" !(#!(1@(9ABC95D#E1,9 (,%F(5&!.<=?(=2G1!./ .%2 HC;* I(.<=95E#"=JK& ?>>,-LABM?=9N##!! $O2PQ-;.=!,$$R"=#.S,T =#T-UV&-?#>#!<>0&' !,?27;"=#&5W,(/!./XP<, &-1$0I1#$#1$RI %#9?# !<#1$R9"#9U@!#=&5#=?R#)9(<# !0&'!,&5,I(YZ[A&9\2 3],*!,;.<=#"=1 (I&'+ 5 9&'MT)#(^#A8&U1,;I!#9($ O27;"=#,95% N(1 (I>#?#$."=# +!N(!,!0(/=?&5=2 W$!#&,;LAB95E+9R&'(),0  2P19!$%@",9AB. &5&5?.@26T1;!,C!$RI* !#(#@>#!#!!()*%!$%,#Q -"./!,0S)2_1$."=Q.&` ;=&5#;!+a)5@#;#Q#$> >>($?!N(2PT1!N(19U.@#! =($I@=.(&90!59AB?.@2 3>;9b1#%F(5&!.<=LAB#]&(( $!#(;$!(!,$0M.&5&5.c?!O#0 99<&'+5!&9%9ABJ,#Q9AB#!."# @=%9AB&'9<9-I.&5A&5$9"?! ;!&'9AB27;"=#5%J 4d5Q%2 J"Q)- &" 0&$,5' 3 K95Ee6,&-63fP08gI(JhZiD8hZiE2 SJa J2TKINI5W&' j09ABC6$&',;=N(%)Wb( k,$%#%&'@"9AB(<9AB A&&,;@(LAB2 6="=#$0,@(LABc(>%) >9?9ABC(0>'A2 l@(LABC95E]$m(C,Q(hn5! @"9AB$%>@=JM$$!"#LABA& j(,)$;o#ooO p"(&-W!I3$"Tb'H;6@=<=!86,&PA#g=S6,&- 6(()@&5#lH3@,Pq#_=>, ;(&-0&5r p#U %&I3$"Tb'KsZI().@l!MisEs8iYDEO#t7 g%86R#!$CR<=&5).@l!$k tt#9"P37%g(#3!(<!6!(I(iYDE6= P9"MhuYuiYDEOv3>I($!)l!MiYDE8iYEDOJ!.A*@ 95v3aP%Hl?2L$>K%Al8, (.0,9" 9<U;C7%g(vj!)fa9') &5MiYED8iYwEOv@=.&5MI(iYwEO 75.$0&"=9T(5C90F95E26= #=(LAB&-(!/. )!k.4(&!]9=,;#)9(k 5@"$%9AB9?23>;"=#$0+, !-9ABW%$;.&' !$%9AB.S 4 ,!!N(,26T1.S<!N(11*Nx9<#/#.S*,; ,%,&.=2 7;9y.1#$(5"!N(95Ee?#*,F5!95D *().<=LABI(#"=,<C95 k1$nN((=(!>#$ihN(,;#U9< i:N(,/2 6,@=9()C9>9";;.<=(LAB95E (W26U Q<C!27"=$&5.c 9R$0(LAB&!=&'>>? 9( (!Q%,*@(2 J%!"X& Y Z"/Z' ;c"2&Z"/Z!"#$" %&' P!=>>?,@(LAB95E;%9 &!.<=&5.c!9,*,2G! 9&!4'5T#5T)&'# $!(!,$0M.&5&5.c?!O;< ?,U9*!,;!#>#"#"0!,& &' $2  !"#$%&'( '")* Ad I+Q eP HQf-O&"(&-W!I3$"Tb'G!=+$, -W./0#1 /) .2/312j'5! !$,&5Ca(&'.?(5 )%? @"9AB,&5$952 6,&5$a@"9AB1#! &'z9&' )9ABM$#-O(@"< 2K,;=C1?(; @"9AB12g 9AB,1!@"19-)<45 %[( *>?@"#11.S9<2 Ad I+Q eP HQf-OT#U %&I3$"Tb'7%&(,#&9%9,* ,!N(.S;.#.S5#59@!$%123>;"= &(,TC#,&5!!$$'5&9%&( 5 &'W.!a(&'.2_1#!N(&' ,;=C1?(;2 "67"8)")* 9:+/),;7"+$.<,-<"-4=<).* g&,,;=#(,&!.<=$ &'$.<=@(9AB9&!,*2g&%,* &'B./ .<=(LAB9J {6,2 {HQ9AB2 {3!&%N;2 {q>9AB2 {g9AB()$!2M1W&(O G!)5&%(,&-,A! ?,.<=#4)8$'5/=, %&(#11,&-23? A5H!(% $)95E&'(*.>9ABW9ABCA&W= /=< $%&N((;(*12 9>,?* 7%&5.c!(LABNT9<J%= ,U[A&(9%#,#&9%9AB m(//% .<=C,955(/>*#!N(!=&'>>?(; *@(LAB2 6,&5$#+&-*%(9AB9#X<\ 5?!N(N9)=#,Uz#9UN=#N!!$ 9<=2g&"9ABN*%(%<$9N!, (9J*9(%5B9%(<,;9AB#@=.# ;. *!$09AB.S,23C"0!#9"1#m!% !&!MN1(#95#)<=,U222O(@= ."0+a (9AB2)9(' 1$.<=,95# !*!&5J 6 JG!A&5&'(/>#%(/ "0?2 9@AJSP X:B4% CDEF<@.G5H=% I\5% #!1(J|+(CCKg=iY8ih8iYDn#*@.@ !@((&&5&5(9?.@l!2j<7%Ha ?A,.A8iYDwm((/>;}7;9<% .A=}qS?.A,}~R?.A9;}3+b4 ;(*(=X:B4% CDEF<@.G5H=% I JK9%!!$#N(,20 (&9%#,F9"1(#!@2K9("8<.% 1(,;=#!<,95N11y$2 9@ACJSP XJ8,4K$4L M\ 8j;((z -?g=S6623!N(! !$T2222X1Q\#$'5([=%#@=% &(19&'-?g=S66M9(!@O2 8j;( $%g=S66*=>,;(&-0&5J K1J&-.c,=%#g=S66LN<:?26T 1b,9-&'(9<@VNA&5?!J •N O:P:)4442Q RN L 4S4T)$ KQ RN L,4 I')-8)'Q R:% U"M-G8)V= /):)BBW:WX,?X/ &$O) K 4Y.U, )Z:(4S&$[-'3,= 4.S$?,K")4T,\,")Z p@A]JSP X:B4% CDEF<@.G5H=% I\ 8P=@%.A#,NQ>7% g(#k&'nkI0A7%Ha#T1a(&'A,> ?I0A7%Ha,Q7%g(2|19",1( ;(,&'=@%.ATC'y?" .!!$,Qy$,",;=2 7 8P .S?.AJ65%9&'Q?.A a(&'23!N(.9&'Q!!$,;=," B<.%,;=9<.SN"?1((;23!1($! "zF2|1!N(&',9k9&'Q19<.S ?.A2 8P!%9<$$>4?*@.@,,"!L2 @=AF95#!N(4N$+X|L\?<RI3 MB./(!=N<O 8€?)J6=!N(9=( 0,= !N(&(&'MW!&(ON1(19* $7%Ha!N(1;.&'I0A$!8H! KQ8P83>?<9@.k=$!)l!?2 3>-%B./+Q.4.<=+]5! $%#@"9AB#.S@=!N(&'@a#0+;(U# "2g1< $%.S5#59@!,I9+y*#1U (U$2PW%#14'5W("0#W(90F?!N(2 JG!)9<W9%(C,2 7%!)9<$0#$•A$0W9%(C,9 %9(,2HC;J9&'(&'U,-,<#$ 0(!N(9&'(&'$!#$9%W&[23>;"=# !)9<[$0#T1(C,T(#@= !N(0+,-2 p@AJSP X685 G? B4% ^$CD_\ j;( .S?.A#$!!$# *!9&'Q#,F#9",1(,;=9<.S?.A2 G!b)9<(C,M$'59&'QOJ` $ )CaXDXCD_<U2 b\ 48$M4T$c% d?<$e$)'8Zc% d?)A$M4T$ U, f$,?4L 1Ee g6'Gf /) `W/)h )$#$5i 1/)Zcc% d?,?$)% 4/)'W) ,W  1<)K/K*:,?; 8)<6'Gf < `WY 4,P$<84/)'42U2["bP0Z>'4S4/)'c% 8 d?)$#$5i84K6'Gf ["%3< `W["8(4S 4T?'04Z6/K/3<ec% d?4% $-<j 1<$"4T$,Y"51 )4?$ZJ284Ph -$<# 84PO,  ',' ( %14Z6/Kc% d?U,  /3?G=4k,j4',8,34e4)U,?4='lKCZ N0P$ W 84Ph -$U2/)24kiP.Z:,' 4Sb "3)P$ W 8m"#@^6+4kL4= 4#I4M" W ,=8Ai% ?%14<?'L4+,' ' ,)'4  8 I<3% Z`E L84P< )CnXDXCD_<"#4#4k?.') ')A$M4T$c% d?Z`$Pc% d?<U24Y.,\o6' Gf &'4L 1E4T1Y/U2( `W?; 8$ c% d?Zc'4Yp44S I<U2$A,?4L 1E8 U2(6'Gf /0/)(:Pd??% ?4Y/<4"? .e0W<""'/2I% ;'4L '<\ ,) hYZH# +gPj4')Kc- /)G=*6j+4$#4T$8 $)4T$-/P2/)'q8Z68G? 5 Y,,r< -S 4Y$#-"? @.B:, )F_$(6'Gf 48 `W< 4L 1E"S U2sZ@)/3\ 4k44Yt$A?40,*:? .$#"#3U, 4<% "? @.X:, < 1/) $e,# ^M4@.G52  9c[$",$!"#$&" %)g /+/&cJ G!!(LAB95E2 SP ;'hSij1k;\:J J.$LN$"-Pf05$M5'g!"l+$"5m&c nZ"6$T &"' 8j9&'&'.S.AH5,9&'QJ •6(C.AH5m(1(5#?)(C ,3I0A7%Ha#$&-99<*)2 •C0(Pj2 •| =,*=9%*@l!1,&-)D,+<=2 9 •3.A5a9'#3I0A7%Ha&'?)(C,2 8j9<&'(&4L7I3JeL7I31%(/! !9)>a0(Pj2HA,+<#!(!= &,I-Q.49&`9W0!=/ 2 SJ"5m&e3'M6AG!./O F /+- 0&JL&'Q1#,&9% .AH5#"# /2 F6$T &"J6,#&(9*.AH5 J/$"+Q!LG&HQf="6$$"ofV5' +Q!LG&HQf +Q!LG&"6$ Jp&L3&"![$",$' 8395!(2 SJ 4)!E*eP $q'X:X4% CDEF<@. G5H=% I 83k9&'Q.S? .A7%Ha8I(iYDw} 8yR?.A} uv'/?3iw( &$<'4T$ 'I?W Z uN3iw /0")hZ 8iN(a9<,&52 8iN(Vk9&'Q2 8iN(N2 JSP )d ' ;J d !" %5eP ' =@5 Y8@.G54% ^$CDEF<4k4"')')8 Y4<5 2Z@)484% ^$CD_4k 4# $e,# $e8G? Z X@K'iP.8)Q>O"88,'Qx m8 ,'Q&$[K$TU")* 685 G? X4% ^$CD_ lv'/? 4+")X$e`vd, t]Z 9JG H5&eP )d ' *c+Q!LG&;'r)" 45&5f0&&"(& $o*" V&H3$"S 0& d 8L(%NW 10 [...]... TÀI LIỆU THAM KHẢO - Dạy tự nhiên và xã hội ở trường tiểu học (lớp 4 - 5) (Sách bồi dưỡng giáo viên - Bộ giáo dục và đào tạo) - Sách giáo viên - Bộ giáo dục và đào tạo (Sách giáo khoa - Bộ giáo dục và đào tạo) - Tự nhiên và xã hội (Phần 2: Địa lý và lịch sử) 15 - Dạy học lấy học sinh làm trung tâm (Giáo sư Lê Khánh Bằng) * Phiếu học tập của hoạt động 1:... căn cứ địa Việt Bắc * Cho học sinh xem hình 3 : Tù binh Pháp trong chiến dịch Biên giới thu- đông 1 950 c) Hoạt động 3: Giúp học sinh nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu- đông 1 950 * Câu hỏi gợi ý: (bảng phụ) - Làm việc theo cặp - Đại diện cặp, cá nhân trình bày - Cả lớp nhận xét: + Chiến thắng Biên giới đã đánh dấu sự + Chiến thắng Biên giới thu-đông 1 950 đem trưởng thành của quân... trở lên a) Kết quả về tình cảm với bộ môn: Trước đây, lớp tôi, các em rất sợ khi đến giờ lịch sử và không thích học Còn đến nay, các em chờ đón được học một tiết lịch sử hiếm hoi trong tuần với tất cả lòng nhiệt tình và hào hứng của mình b)Kết quả năng lực học tập của học sinh: Từ sự tự tin, từ năng lực chủ động, phát huy tính tích cực học tập trong giờ lịch sử, các em đã coi mỗi tiết lịch sử... khí thế hào hùng của dân tộc ta trước kia đã cách xa các em rất lâu.Từ đó làm cho các em thêm yêu quê hương, yêu đất nước hơn C KẾT LUẬN 1) Bài học rút ra qua thực nghiệm đề tài Nói tóm lại, để phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy môn Lịch sử lớp 5, người giáo viên cần phải phối hợp các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học lịch sử rất đa dạng Muốn làm được điều đó, giáo viên phải... phong trào thi đua “giết giặc, lập công” Sau 54 giờ chiến đấu, ngày 18-9-1 950 , bộ đội ta đã tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm Đông Khê Sau khi mất Đông Khê, quân Pháp được lệnh rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4 để phối hợp với cánh quân khác từ Lạng Sơn lên hòng chiếm lại Đông Khê Đoán được ý định đó của giặc, quân ta mai phục trên đường số 4 khi ́n hai 12 cánh quân từ Cao Bằng về và từ... không đánh vào các nơi khác là chủ trương sáng suốt, tài tình của ta vì: Trên phòng tuyến này, Cao Bằng, Lạng Sơn lực lượng của địch rất mạnh, nếu đánh vào đây quân ta sẽ bị tổn thất nhiều Do đó ta đánh vào Đông Khê là một mắt xích yếu của địch thì Cao Bằng sẽ bị cô lập, Lạng Sơn sẽ bị uy hiếp từ đó để tiêu hao nhiều sinh lực địch Chính vì vậy, ở Đông Khê địch không dám phản... trận nào? Hãy kể sơ lược lại trận đánh đó + … trận Đông khê Ngày 16-9-1 950 ta nổ súng tấn công Đông Khê, địch cố thủ Với 11 tinh thần quyết thắng, bộ đội ta anh dũng chiến đấu Sáng 18- 9 - 1 950 ta chiếm được Đông Khê + Sau khi mất Đông khê, địch làm gì? Quân ta + Mất Đông Khê, quân Pháp ở Cao Bằng bị làm gì trước hành động đó của địch? cô lập, chúng buộc phải rút khỏi Cao Bằng, theo đường số 4 chiếm... phải rút chạy + Qua 29 ngày đêm chiến đấu, ta đã diệt và + Nêu kết quả của chiến dịch Biên giới thu- bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một đông 1 950 số thị xã và thị trấn Làm chủ 750 km trên dải biên giới Việt- Trung Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng * Giáo viên kết luận, kết hợp lược đồ: Sáng sớm ngày 16-9-1 950 , quân ta nổ súng đánh chiếm cứ điểm Đông Khê, mở màn cho chiến... sự giúp sức của đế quốc Mỹ, thực dân Pháp lại thực hiện âm mưu thâm độc “khóa chặt biên giới Việt - Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 - một hệ thống trên 40 đồn bốt từ Cao Bằng đến Lạng Sơn - nhằm cắt đứt đường liên lạc của ta với các nước láng giềng hòng nhanh chóng kết thúc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam Đứng trước âm mưu thâm độc của kẻ thù, Bác... đêm Quân ta chiến đấu dũng cảm, cuộc chiến đấu diễn ra gay go trong từng lô cốt của địch Chính vì Đông Khê quan trọng như vậy nên Bác Hồ đã ra chỉ đạo trực tiếp trận đánh ở đài quan sát trên đồi cao(hình 1) Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm của quân ta và dân ta đã xuất hiện Trong đó nổi bật là tấm gương của chiến sĩ bộc phá La Văn Cầu đã nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương . .2/312j' 5 ! !$,& ;5 Ca(&'.? (5  )%? @"9AB,& ;5 $ 95 2 6,& ;5 $a@"9AB1#! &'z9&'. (.0,9" 9<U;C7%g(vj!)fa9') & ;5 MiYED8iYwEOv@=.& ;5 MI(iYwEO 75 .$0&"=9T( 5 C90F 95 E26= #=(LAB&-(!/. )!k.4(&!]9=,;#)9(k  5 @"$%9AB9?23>;"=#$0+, !-9ABW%$;.&'. !$%9AB.S 4 ,!!N(,26T1.S<!N(11*Nx9<#/#.S*,; ,%,&.=2 7;9y.1#$ (5 "!N( 95 Ee?#*,F 5 ! 95 D *().<=LABI(#"=,<C 95 k1$nN((=(!>#$ihN(,;#U9< i:N(,/2 6,@=9()C9>9";;.<=(LAB 95 E (W26U
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy Lịch sử lớp 5, SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy Lịch sử lớp 5,

Từ khóa liên quan