SKKN Dạy kỹ năng sống cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mần non

17 3.4K 16

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 16:03

SÁNG KI N KINH NGHI MẾ Ệ TÀI:ĐỀ    !" # $%&'(')*+#  !" #$%&'( !)"$(* $$+()" ,-./#()" 0"1) $23456 &70%8#"0 %49&':;+"(< "#&'$$=>&1%?3<&1 %4@0"?#6&': $%&, /,01+# A;*$(B!$%CDDEFCDDG(H2I=>FJ<92< KL=&'%*F%?M(#!&'$ $2N%92=><&'<9 2O#2(2<P9:Q!$2= *52=R3*S!8%: ;?)4$TU$3@0$"*3<$??? ?%4(V$8$+&/%%<%" 6!$%7$W(X)*3<)4$T5Y)Z<3# $2: J8#$$&'433[656 << !46!$"&':J1  3<+6<&'@5 !'"3&/(@)"NP3[ U<3<$*U5$(<3<$@43\26 @=9];+4( 8'<!$%N 5&/6S!81) 7&'$$: !5!83<$2^!5$<'9@* 5(*95&?&/0$NP#<?&')"&/_;!5 !83<$26?&':;+"( &/R3*S!*!5!8: Q0+RS!8$*2=<KL =&'%*F%?M(@X643/<5! _ 2 -)*+'30# H2I=>FJ<92<KL=&'%*F %?M#6"90B&1"Z&1(`a =>FJ<9V5"9B!$%#6)*>R S!8%$2)4%(?3<6 Z&#N*&_bR3*S!,-/3P#+ 828(50U<S!3<$*(9U5$cR3* dU<P) *dU(S!a(89@(8&# <9&1?cR3*S!,-!5(8a)+( aB)93<*9,2: Q&'%1@@3<@&'&/,$#(9Y08 43/**2=,=$@&'=>9T(< : eQ43/0 Q"!$%CDDfFCDDE(#-=>@*@g $#+&1=9%(B130a1=( 9&<"9(4$?@5'1:Q@5)* "9(<3*!B11a1= :JO'(@2<3<$O1=("05)2O 1=9 hZ,:;+"(!$%CDDEFCDDG(5i 9*2=!B1ga1=(@5 Y)Z$X4(5jO1()2'= 1: 4 -56-7+ ;?)4$TU$3@52*=9c=5( <$<&)"%("6(X&)"3<$+33[$20] JO'392(>"@5S!>>( iNP"=9(@NP"$+!(8&"<(5)"- =>6O=.(4=>!8@k;<+N6 O=.(4=>5k6O=.53<$+k J8#$$ `<KL=&'%*(%?M42 =)4%(&2= =93g $$6S!81) <(&)"4=>B6"9Z &#R3*S!8$$: J83#g5*$&*g$#&1  =9$"?(?(2(9<P&1 3(R3* !%%aX5!cg? 1(!2(9&395@)O=&l=4 &[39=39+&')@$#&'@$ @: QB173P34<(B643/<5!0+ *<KL=&'%*F%?M(@\( <3*9*43/N()4$T=9$$ S!80<_Km*$=9$$S!8M  89:;:<9 =89:;: Q0+<<0"0 3P<B1(@ *)* 0"&_  !" #$%&'(!")*+,-./01,1 23456/7'(!)*+18, 9$%&14)*+%":;%"<=(! " >?:*/1@ !"/ %A BC/'*<:DE*/1@F  !")*+ G?5(!"H/0%7 5<)E.818;) IJ1K;)F14(!" 889:;:>? n:oH*N4[*=9p!8 J!$%(@g2 9< 71Z* &7<KL=&'%*(%?M=H2I =>FJ<92c05N&/&1+%? &'",NBB#"!8!$%(a "q%85&/"4$2)()" S!4( $,N<,2:;+"("&/6S !",2<<,-1) 5$)9(+q 5r<<5 !4<*%!$28: C:oH*N,Z6S!81) =973 g$$_ J8#$3PU$=&#g+5S!0%$<  )"&#4<%!:Q""0  S!0% %<'!$%3<? 3<6S!8&_/($(?(34(a$a( ! <":;*,Z&/S!1) ./#3gq N3%N62=%$=9: s:oH*>52=6S!1) $<=9 _ tmS!8_u26S!$<N $3<(3a%:\3<N $4&/$+3< ( V&$80*#6&':mS!8< N3@ $$%+87$%1: tmS!8/_Ha1(*()<N %.3<$*#)9(3<$2@*@d8#3g<: m !/qN)" $@<.3<$*#)9: tmS!?a$a($%d( !_J3<$26 S!0%57<9<3<&/%:I -=>&3*<P&7/?a$a :(*X92<&3*$ ?39&'/?13<65&#&/: tmS!"_I=9)"*) <=v9P &7$+&'( $4&/Z?("$+ "#,05:J3<$2S!1) <0%8#: 55Z??"# S!&%("(3<$< %:" $ $5$2P&7?" <5(q7=v=<%<qr<"46\$#:J ?3<"8"Nj<%$%: <(7&'$=9!5!8 05=9S!32>>(R?34&_H"-9q &#!(i!89)<!()"-=>6O=.(4=>! 8$2N[(!8%<(@1(dT@" O(4$$*!()"$'&#!( $1!()"=%( Nw)(^(+xX)"N&'3#=%=T(O[(!" :@3<$ &7"&',0: y:oH*,Z*$>1) <@*$*=9 S!8 y:n:oQ*$&'$$ FH$*g#,Z$>&'("0 $/./#$!<,="9!$% B2g./#X$&1+: FQ9*g8%2@=&l(!$5 =>U')<&'&: FQ4S!3<$*#$T(912(g 92$N!&'8/0#+=9 S!89*0 : y:C:oI53<$&/+=9S!8k FI?g$#&1 =9$"? (?( )"!"($ !97$w:;+$w3<$24X)*( =>& "< $ $$%+828: FI&',g%2=>!$5=> $2?/U$280$_INO3\ _(@6(4(+ $F,2<Y$$S:`?? (NN(2$$a()"4=>8"(S !<* 0"8: FIN5&/6$83"$4"#6)9 3#()"!$5( %<,-()"3[U+ )<<=v9&/P$+<5$(N3@ $ "4-$#:J<30#*5 $  $(@8#$%&',0(V&*$%&' ,045&"<kzY)Z( $ $%&'/3<*!8N@ ,g+6 <@T: FQ&',3*#>Z'[$++(g #>62=<)*!$5<=>9<()<)9  0"65!X : {:oH*)4$T=9S!8+ Fz5(&'=v=<")91U@)9$@&' N13<1$25$)99&':( $2855!*")9X#)9U5$3#(395 +<$83""#)9$#$@&'+:z$T 5NS! $,N<,2)9$83")9 )R9+:z$Td$8$'<1ku80*<&/ =+"&'(5&/$83"#$2<53#($8 0*q+<"U$2=v=<1: FQ$T@))2"<X i)"18<:z$T5$#&#=W< !"a$a)Y$(53\2*$$ 0" 0%(%(3<$(-*$$28S!%1#: Fz$T8/#$2Xq</3P)* $+*<0+=><B1:z$T$< )gg#($)g%<&'<=$28' %(=929ci)5@$TN% 3< % ': Fz=> $ $$%+828: "$T$N@=>)"6p34(1"P (8[1/3@\) $+$2?<B )'7\?) : FQ+(*=96!5!8": J5&/6S, (50U-=>O=.$2?,< ><^3^(@iad &',3*4($<a  &/6(53<6$W<!5(6 <N(T(!$?$T<6&',0: |:oH*i=W<)4$T*=9 p!81)  |:n:Q1"(&'3# &1$W(&1(@%(8,-@) #< $) a: |:C:Q9*81 I9+81"29<<:;+ 8#1a15$2a0%*Rp!8: Q3#3(%<<$@0a1:z<21ad  \( 0"(<P&7: ;?=>_I5#*#6<8@0a 15(a1,=(*$!%<$9: |:s:}>%(a*(*U FI%U$%+8&6 '9257$25$d(X%U'&8#6 5: FQ!&'U*g?05R3*9 (N<*$+()"%(=9&1)9)R(&1 &':Q9Nd0*).U3g(/$7? a$a($%d( !7: ;?=>_m*KH@MX6d/$7&_"3< $T)Z8$(q3<$+k/$7?a$ag9"* 541(X*(x: FQ+($T3.Z3#%U(X 8'%+(<'5<+% ()X%$2+5$+: Fmad$T=<n{No<a*(% U39./#3g:m5%&/3N5*% 7<3<$5Z<5P\1N$)"(+$ a: |:y:z@($T3@"?530$(5* #<3#(+ $<63%$+( N5@8U5$<3%(8[@i? 0"Z:;*<q+<S!$) (R3* ?$92<)g 349B1<: |:{:z@($TN7?(P?$+< $)  B13#5$&1**P?5: ;?=>&?q(<*%!"q+@($T5 $)N$<(q<i3&6)9 <$2)2&4q?X3$75d <: |:|:z@($T=96!5!8()" -=>O=.!8c16q&/=9-=>O=N !$2?,<>:;*<&/*'%(' 9<<93#<)-1$+: z>_Q&/3<$0U#6O=.(4=>(~)2O)"()2 O!()2O8•:€9q(%<($250U"([X![( [6)2O=.(4=>(2(!8B8(@2(@? 7$7( $<$$(62gT<(=vZx 6" 8qN550U8+<p!>><P\13<S !834<: f:oH*NS!80*g92 4&1(3<$9<B1 2=<KL=&'%*(%?M(5 52=_<&'g92!*($2" ("?$2(%:Qga1= <921 ??./#3g%: z!<2=(@,="9<*92 $2"("?$2(:z>&_ f:n:`23<$O1=c)<(*$N39 =73g$$: F!$%CDDfFCDDE(@5)*i9$@83Z 905!B11a1=:JO'(@ 2<3<$O1=)d26%&':m"05 )2O1=9 hZ,: F!$%CDDEFCDDG(5i9*2=!B1ga 1=<92!*(1 ??./#3 g$$:Q@">2&/)2'=("> 2"">!*)•26%&'()<( *$N39=73g$$: F‚+)*!B11a1='9 2<'<<&(c(&/,U$Z)  80*g?(&/"1#8(3&d 2=*: f:C:Qg2'=<2(92!*( 1 ??./#3g$$:ƒ2<9 *5$92=9<N$TU$(g (33&/,2(*=>!5(8(=>3a &#: z>@g*92g)4&_ FQGoCDDE_Qg%8O(351K$ %MU) (3"<N*$) 0(6*$'8<<()gO1<3Z 13[}U FQnDoCDDE_`8/#z@€6z@ƒ<}g1 a1=(6a1RS!($9=9N4 (Y$$S@05@)4$T"!$5 @=&l()  $<(a)*(1=W)4$Tp! $)OU=•$) *dU: FQg$W"!$<)9+UBg( B5$:ƒ92$8/#)4$T5N S! $,N<,2)9$83")9)R9+:  FQnnoCDDE_Qg929+<n< s5$"$T.92#[XO =.!8()<)6*3$B<"@05R3* S!-=>O=.!8(=96!!8: z92%&/=+$w5$"$T .X(.qN$+<< Y$(8/#$2 Xq</3P:I2g2=(+g<3 g<$= )4$T&/$+ *<0+=><B1: [...]... đề đối với từng trẻ đạt khá và tốt: Mạnh dạn tự tin: 87 %; kỹ năng hợp tác: 93% ; kỹ năng giao tiếp 92 ,3% ; phát âm rõ lời: 94% ; tự lập, tự phục vụ: 92,6 %; lễ phép: 96%; kỹ năng vệ sinh: 92 %; kỹ năng thích khám phá học hỏi : 86 %; kỹ năng tự kiểm soát bản thân: 83, 7 % - Kết qủa của các hoạt động tự chọn, có 147 /185 đạt 79 ,4% trẻ có cha mẹ tham dự, số còn lại là ông bà, cô chú… - Trẻ đi học đều hơn,... việc dạy trẻ mầm non các kỹ năng sống cơ bản thể hiện ở các kết quả sau: 1./ Kết quả trên trẻ: - 100% trẻ đều được cô giáo và cha mẹ tạo mọi điều kiện khuyến khích khơi dậy tình tò mò, phát triển trí tưởng tượng, năng động, mạnh dạn, tự tin, 100% trẻ 5 tuổi được rèn luyện khả năng sẳn sàng học tập ở trường phổ thông hiệu quả ngày càng cao - 100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỹ. .. được rèn luyện kỹ năng tự lập; kỹ năng nhận thức; kỹ năng vận động thô, vận động tinh thông qua các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của trẻ; ngoài ra có 70% trẻ mẫu giáo được rèn luyện kỹ năng vận động tinh, kỹ năng tự kiểm soát bản thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua các hoạt động năng khiếu vẽ, bơi lội, thể dục Aerobic - 100% trẻ được rèn luyện kỹ năng xã hội; kỹ năng về cảm xúc,... điều ngừơi lớn cần tránh khi dạy trẻ kỹ năng sống: - Không hạ thấp trẻ: Cứ mỗi lần chúng ta nói những lời hạ thấp khả năng trẻ là chúng ta đã phá vỡ những suy nghĩ tích cực về chính bản thân trẻ Không nên tạo cho trẻ thói quen kiêu ngạo nhưng cũng không nên lăng nhục trẻ - Không doạ nạt trẻ: Ngừơi lớn cần nhớ rằng mỗi lần chúng ta doạ nạt trẻ là chúng ta đã làm cho trẻ sợ hãi và căm giận ngừơi... toàn có hại cho đứa trẻ và sẽ không giúp cho hành vi của trẻ tốt hơn - Không bắt trẻ hứa hẹn: Vì sự hứa hẹn hoặc doạ nạt không có ý nghĩa đối với trẻ vì nếu trẻ cảm nhận được và cắn rứt vì không làm tròn lời hứa thì ở trẻ sẽ phát triển cảm giác hối lỗi, ngược lại trẻ - Không bao bọc trẻ một cách thái qúa sẽ làm trẻ yếu đuối: Cha mẹ thường không đánh giá đúng khả năng của trẻ cho rằng trẻ còn... giáo, cha mẹ trẻ những thông điệp mang tính thuyết phục với một số điều cần làm và cần tránh nhằm giúp cô giáo, cha mẹ trẻ dạy trẻ mầm non những kỹ năng sống cơ bản như sau: 1./ Một số điều ngừơi lớn cần làm giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống: Điều cần làm trứơc hết là người lớn phải là tấm gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ và đảm bảo an tòan cho trẻ Việc học của trẻ nếu luôn... triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống tự tin, phát triển tình cảm, nhận thức ở trẻ - Tháng 4/ 2009: Tổ chức đêm hội diễn văn nghệ gồm nhiều thể loại, đa dạng nội dung, hình thức biểu diễn nhằm huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ em, các tổ chức, lực lượng xã hội, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống, giáo dục lòng yêu nước cho trẻ và qua đó tuyên truyền về hiệu quả giáo dục mầm non - Tháng... thông tin dành cho cha mẹ, bảng đánh giá trẻ ở lớp; số lượng phụ huynh học sinh tham gia đông hơn kết quả lượng phụ huynh dự họp trong cả hai kỳ họp vừa qua ở các lớp đều đạt trên 80%, đúng đối tượng là cha hoặc mẹ đạt 70% - Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, ít la mắng trẻ, thay đổi trong cách rèn kỹ năng cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung phụng trẻ thái quá,... chính chắn mà trẻ chưa có khả năng hoặc trẻ phải làm các yêu cầu không mang tính thống nhất và liên tục trong việc cho phép hoặc cấm đoán sẽ ảnh hửơng không tốt đến sự phát triển tính nhận thức ở trẻ - Không nên giáo huấn quá nhiều vì ảnh hửơng của những luồng ngôn ngữ đó làm cho đứa trẻ ngưng hoạt động nhưng trong thực tế đứa trẻ không thể ngưng hoạt động sẽ dần làm cho trẻ nghĩ rằng trẻ là ngừơi... về cảm xúc, giao tiếp; chung sống hòa bình, và tuyệt đối không xảy ra bạo hành trẻ em ở trường cũng như ở gia đình - 100 % trẻ được giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, được bảo vệ sức khỏe, được bảo đảm an toàn, phòng bệnh, được theo dõi cân đo bằng biểu đồ phát triển - 80% trẻ luôn có kết quả tốt trong học tập thông qua bảng đánh giá trẻ ở lớp sau mỗi giai đoạn, cuối độ tuổi và qua kết quả kiểm tra . &_ n:ou28B1 3#  3& lt;$NR 3 *S!8_ J 3& lt;$1" 3& lt;&' 3#   3& lt;$&1(&1(@%( 8 ,- @)#<. !%%aX5!cg? 1(!2(9& 39 5@)O=&l= 4  &[ 39 = 3 9+&')@$#&'@$ @: QB173P 3 4 <(B6 4 3/ <5!0+ *<KL=&'%*F%?M(@( < 3 *9* 4 3/ N( )4 $T=9$$ S!80<_Km*$=9$$S!8M . <<: FnDD†550U 3 2>>(&/R 3 *S! 34 cS ! 4 cS! 4 2@( 4 2@092<< 28c<5fD†$W&/R 3 *S! 4 2 (S!$)

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • “DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦN NON”

Tài liệu liên quan