0

MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS

14 2,514 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 22:27

. dung phân môn âm nhạc thờng thức trong chơng trình âm nhạc ở trờng THCS. Âm nhạc thờng thức (cũng có tài liệu gọi là thờng thức âm nhạc sẽ không chính xác nếu gọi là thởng thức âm nhạc đem đến cho. GV: lê Thị Thúy Trờng THCS Thiệu Khánh 9 MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Thực tế tôi thấy rằng thời gian thầy cô và các bạn lướt web trong một ngày cũng tương đối. THCS ThiÖu Kh¸nh 11 MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS Thầy cô khai báo cụ thể các mục như sau: + Mail người giới thiệu( là mail của tôi, tôi đã là thành viên chính thức) :
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS, MỘT VÀI KINH NGHIỆM DẠY PHÂN MÔN ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC Ở THCS,

Từ khóa liên quan