SKKN Một vài kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy tập làm văn trả bài viết 4, 5

28 1.2K 0
SKKN Một vài kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng dạy tập làm văn trả bài viết 4, 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai PHềNG GIO DC & O TO TP. PLEIKU TấN TI: MT VI KINH NGHIM GểP PHN NNG CAO CHT LNG DY TP LM VN TR BI VIT LP 4 - 5 DNG TH M LNG Trng TH: TRN I NGHA - PLEIKU 1 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai NM HC 2008 2009 MT VI BIN PHP NNG CAO CHT LNG DY TP LM VN TR BI VIT LP 4 5 A.T VN : Ting Vit l mt trong s cỏc ngụn ng ht sc phong phỳ, a dng v cú sc biu cm. T ng Ting Vit tinh t v giu hỡnh nh do ú nu bit cỏch s dng t ng trong vit vn s giỳp ta truyn t n ngi c nhng ni dung thụng tin mt cỏch cú hiu qu nht. Chớnh vỡ vy vic rốn k nng s dng Ting Vit i vi mi chỳng ta l rt cn thit v cú ý ngha thc tin cao. Trong chng trỡnh tiu hc,Ting Vit l mụn hc cụng c, vi nhim v cung cp cho hc sinh nhng kin thc c bn v ting m , rốn cho cỏc em s dng Ting Vit trong nghe, núi, c, vit. Tp lm vn l mt phõn mụn ca mụn Ting Vit, thụng qua phõn mụn tp lm vn, hc sinh c rốn luyn v kh nng dựng t, t cõu chớnh xỏc, c ỏo t ú cỏc em cú th vit c bi vn hay, giu tớnh ngh thut. Nu hc sinh c rốn luyn k nng vit vn thỡ cỏc em s d dng nhn thy cỏi hay cỏi p cha ng trong cỏc yu t ngụn ng. T ú cỏc em s bit cỏch dựng t t cõu, chn ý sao cho ỳng v hay miờu t hỡnh nh, s vt mt cỏch sinh ng, ang ny n, ang sinh sụi v phỏt trin. i vi tit tp lm vn ( tr bi vit ) cho hc sinh lp 4 - 5, khụng ch l khõu Tng kt ỏnh giỏ sn phm m cũn giỳp hc sinh t phỏt hin 2 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai nhng khim khuyt trong bi lm ca mỡnh, ca bn, bit sa cha cỏc li sai v rỳt kinh nghim cho bi tp lm vn sau. Nu tit tr bi tp lm vn tt, phỏt huy ti a tớnh tớch cc ca hc sinh thỡ hiu qu s rt cao; ngc li, nu tr bi qua loa, chung chung thỡ hc sinh ch chỳ ý n mc tiờu l nhn bi, xem im m thụi. Chớnh vỡ vy giỏo viờn cn giỳp hc sinh bit t sa li v chớnh t, dựng t, t cõu ln sau cỏc em vit vn mch lc, giu hỡnh nh, cú cm xỳc chõn tht. Phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca hc sinh trong quỏ trỡnh ging dy tp lm vn ( tr bi vit ) lp 4 - 5 l mt phng phỏp ó c t ra t lõu trong sỏch giỏo viờn v sỏch hc sinh. Cỏc giỏo viờn lp 4 - 5 cng ó c hng dn v phng phỏp dy hc tp lm vn qua nhiu chuyờn hng nm mt cỏch c th nhm nõng cao cht lng dy hc. Mi giỏo viờn chỳng ta ó cú nhng c gng nht nh th hin phng phỏp dy hc tớch cc trong gi tr bi tp lm vn. Qua ging dy nhiu nm, giỏo viờn ó tỡm tũi ỳc rỳt ra mt s kinh nghim ging dy tt úng gúp cho phong tro chung. Tuy nhiờn trong thc t ging dy chỳng ta cng cha t c nh kt qu mong mun. Biu hin c th nht hin nay l hc sinh lp 4 - 5 cha cú ý thc hc tp tt b mụn ny. Cha thy rừ nhu cu phi nm vng cỏch trỡnh by bi vit ỳng vi th loi trong bi ó quy nh. Mt s hc sinh cũn li trong hc tp, cha nng ng sỏng to, luụn tip thu mt cỏch th ng nh nh bi hc trc cụ núi gỡ, nh gỡ ghi cỏi y theo kiu lit kờ s vic. Bi lm ca cỏc em cũn vit sai chớnh t do phỏt õm a phng, dựng t t cõu cha chớnh xỏc, nhiu cõu cũn vit lan man, dựng du cõu cũn tu tin. Vic lp ý, lp t trong bi vn cũn quỏ nhiu. Bi vn cha din t c mt th thng nht t u n cui Bờn cnh ú chỳng ta cú th thy rng, mt s ớt giỏo viờn cha chỳ tõm my n tit "tr bi vit", ging dy chung chung, i khỏi cho xong tit. ó th, tit tr bi vit trong sỏch giỏo 3 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai viờn khụng c hng dn c th chi tit cho tng . Vỡ vy giỏo viờn cng rt khú khn trong vic chun b bi dy ca mỡnh. Nhn thc c tm quan trng ca phõn mụn tp lm vn, thy c nhng yu kộm c bn ca hc sinh cng nh bn thõn v nhiu giỏo viờn khỏc. Vy lm th no gõy hng thỳ cho hc sinh khi hc mụn ny, ng thi gúp phn nõng cao hiu qu dy hc? ú cng l lý do khin tụi chn ti ny. B. GII QUYT VN : I. TèM HIU CU TRC CHNG TRèNH, V TR V í NGHA CA TIT TR BI VIT TRONG MI KIU BI TP LM VN: V phõn mụn tp lm vn lp 4: Hc sinh c hc cỏc kiu bi nh k chuyn, vit th, t vt, t cõy ci, t con vt. Trong ú mi kiu bi u cú mt tit tr bi vit. V phõn mụn tp lm vn lp 5: Hc sinh c hc kiu bi vn t cnh v t ngi. ng thi ụn tp vn k chuyn, t vt, t cõy ci, t con vt. Trong ú cú: 3 tit tr bi vn t cnh, 3 tit tr bi vn t ngi, 1 tit tr bi vn k chuyn, 1 tit tr bi vn t vt, 1 tit tr bi vn t cõy ci, 1 tit tr bi vn t con vt. Nh vy trong c nm hc hc sinh c chn tr 4 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai bi vit (10 tit ) vi tng b c th di nhiu hỡnh thc cha li nh: Li v chớnh t, li v t, li v cõu, li dựng du cõu, li on vn Ni dung dy tp lm vn nhm h thng vn kin thc ca cỏc em ó hc c trong mụn Ting vit. Mụn tp lm vn ũi hi hc sinh vn dng c cỏc kin thc tng hp t nhiu phõn mụn ( Tp c, LTVC, K chuyn, Chớnh t ) nờn giỏo viờn thng xuyờn nhc nh hc sinh nm vng nhng thao tỏc tp lm vn theo tng kiu quy nh trong chng trỡnh, chu khú suy ngh cú hiu qu trong khi lm bi tp lm vn. Bi vn ca cỏc em l phn ỏnh kin thc trỡnh s dng Ting Vit. K nng vit bao gm k nng dựng t v t cõu, vn dng cỏc bin phỏp tu t din t ý tng mt cỏch chớnh xỏc v hay v lp lun. II. NH HNG CễNG VIC CN THIT: Mun hc tt tit hc ny, mi giỏo viờn cn cú mt nh hng rừ rng trong quỏ trỡnh ging dy: + Khi dy giỏo viờn cn giỳp hc sinh nm c lụgic gia tit tp lm vn quan sỏt tỡm ý, lp dn bi, lm vn ming, lm vn vit, tr bi vit trong mt bi c th, khỏc vi hc sinh lp ln, hc sinh tiu hc cũn ớt vn t ng, tm hiu bit cũn cú phn hn ch. giỳp hc sinh cha li sai giỏo viờn cn cú h thng cõu hi gi m giỳp hc sinh hỡnh thnh sn cú sn ngay sau tit hc trc ( bc ny c hc cỏc tit lp dn bi, lm vn ming ) + Cn xỏc nh rừ tit tr bi vit khụng ch sa li v chớnh t, cỏch dựng t, t cõu m giỏo viờn cng cn chỳ ý sa li din t cho hc sinh. Trờn c s mt dn ý chi tit, giỏo viờn giỳp hc sinh h thng húa cỏc ý thu thp c qua quan sỏt tỡm ý. Qua ú cho hc sinh thy rừ c: nh th no l s si, nh th no l ý c bn, nh th no l ý phong phỳ. Hỡnh thc ny c lm nh sau: Khi núi li ý chớnh bi vit hc sinh, cn nờu c mt s vn bi vit ca cỏc em cha gii quyt c cựng hc sinh lm rừ vn 5 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai ú. Chng hn khi cha li v dựng t, tụi ó ghi li vo bng ph cha tp trung c lp. + Khi hc sinh ó nm c ý ngha v ngh thut din t ca tng cõu, tng ý trong bi lm, cn hng dn cỏc em sa li cho c th rừ rng hn, rừ ngha hn, hỡnh nh phong phỳ hn bng cỏch thờm t ng gi t, gi cm v to thnh cõu vn cú hỡnh nh, phong phỳ v ý. + nõng cao hiu qu ca bi dy, cn s dng phiu bi tp nhm phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh, ng thi to hng thỳ cho cỏc em trong hc tp. T nhng nh hng trờn, tụi mnh dn trỡnh by mt s s bin phỏp sau õy nhm gúp phn nõng cao hiu qu dy hc tit tp lm vn Tr bi vit lp 4 5. IV. BIN PHP THC HIN: 1.Phỏt hin li v sa li: a. Sa cha li dựng t: Trong quỏ trỡnh dy hc tp lm vn lp 5 c bit l khi chm bi cho hc sinh ta thng thy cỏc em s dng t mt cỏch khụng chớnh xỏc, dựng t khụng ỳng, dựng t cha hay vỡ vy hiu qu ca bi lm khụng cao. Mt trong nhng nguyờn nhõn c bn l do vn t ca cỏc em cũn nghốo,bớ t nờn dựng sai, dựng t mt cỏch ba bói lm hng, sai ý ca cõu vn hoc lm cho cõu vn khụ khan, n diu, thiu hỡnh nh. Cỏc em cng cha bit cỏch khai thỏc v s dng t ng mt cỏch c ỏo, sỏng to din t nhng iu ó quan sỏt c, cha bit cỏch th hin nhng cm xỳc, suy ngh ca mỡnh trc mt s vt hin tng. Do kh nng hiu t, la chn t, s dng t ca hc sinh cũn nhiu hn ch, cỏc em s dng t mt cỏch tựy tin, khụng bit vn dng cỏc bin phỏp n d, nhõn húa, so sỏnh vỡ th cõu vn thng thiu sinh ng v khụng cú hỡnh nh. 6 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai Sau õy l nhng vớ d c th: *Dng 1: Dựng t sai v õm thanh v hỡnh thc cu to ca t.(Hay cũn gi l li chớnh t) ú l vic s dng t cú õm thanh hoc hỡnh thc cu to ca t gn ging vi õm thanh hoc cu to ca t cn miờu t lm cho ngi c, ngi nghe khú hiu ỳng ni dung cn din t. Nguyờn nhõn l do ng ranh gii gia cỏc õm ca t lỏy v tớnh t tuyt i l rt nh, hc sinh khụng nh chớnh xỏc hỡnh thc ng õm ca t vỡ vy khi vit cỏc em thng dựng nhng õm na nỏ nh nhau, ln ln vi nhau, ng thi cũn do s phỏt õm khụng chun ca tng a phng. Vớ d: a.Nhng ting giú xo xt ngoi kia khin lũng em cng thờm lu luyn. b.Nhng lung rau xanh ngỏt trụng tht thớch mt. c. Chiờng trng bt u ni nờn tt c mi ngi dn v hng my con voi ang bt u ua. d. Cnh vt ú cng thờm p hn bi nhng git sng xa. Trong cỏc cõu trờn, do khụng nm c ngha ca cỏc t cú õm thanh gn ging nhau do ú hc sinh ó s dng sai cỏc t nờn v xa cỏc cõu c v cõu d khin cho ngi c cú th hiu sai ni dung cn din t. Chng hn cõu c, cú th hiu l: Vỡ chiờng trng bt u ni cho nờn tt c mi ngi dn v phớa my con voi. Hoc cú th hiu cõu d nh sau: Cnh vt ú p hn l bi vỡ trụng xa s thy nhng git sng xa xa lp lỏnh. C hai cõu c v d u lm ngi c, ngi nghe hiu sai ni dung cn din t. cõu a v cõu b, vic vit sai hỡnh thc cu to ca cỏc t xo xt v xanh ngỏt cng lm cho cõu vn tr nờn khỏc thng v ngi c, ngi nghe khú hiu ỳng ni dung cn din t ca ngi vit. Khi gp nhng li ny, tụi ó hng dn hc sinh khc phc bng cỏch: Cho cỏc em nờu ngha ca t xo xt v xanh ngỏt, t ú gii thớch cho cỏc em hiu c khụng cú t xo xt, cũn t xanh ngỏt cng l mt t 7 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai ch mu xanh nhng khụng dựng ch mu xanh ca mt lung rau, do ú cn thay th cỏc t xo xt v xanh ngỏt thnh cỏc t xo xc v xanh ngtng thi gii thớch cỏc em hiu c ngha ca cỏc t ú. i vi 2 cõu d v c, cng lm tng t, cn cho hc sinh nm c rng ni lờn l mt t cũn ni v lờn l hai t, sng xa cng l mt t cú ngha khỏc vi sng sa. *Dng 2: Dựng t khụng ỳng ngha. ú l vic s dng cỏc t ng tựy tiờn do khụng hiu c rừ ngha ca nhng t cn miờu t, t ú cng gõy cho ngi c, ngi nghe khú hiu trc ni dung cn th hin ca ngi vit. Nguyờn nhõn ca vic dựng t khụng ỳng ngha l do cỏc em cha hiu c ngha ca t mỡnh ang dựng, nhm ln gia cỏc t gn ngha vi cỏc t cn t, khụng nm c ý ngha biu thỏi ca t. Vớ d 1: Qua bi: " Em hóy t ngi b m em kớnh yờu."Cú hc sinh ca tụi vit: B ca em cú ụi mt hin lnh. Trong trng hp ny cha vi khng nh t cỏc em dựng l thiu chớnh xỏc, m cn dựng cõu hi gi ý hc sinh phỏt hin: T "hin lnh" dựng cha chớnh xỏc, vỡ "hin lnh" l tớnh t núi v tớnh tỡnh ca ngi hoc vt núi chung, cũn õy t ụi mt ngi b - giỳp hc sinh tỡm t thớch hp thay th" hin t." Vit li cõu : B em cú ụi mt hin t . Vớ d 2: a.Lũng em cm thy mn man khi ngy hố ang n gn. b.Cnh vt thiờn nhiờn ti p lm em cm thy quờ hng tht hũa bỡnh. c.Khụng khớ trong veo ó khin tõm hn em tr nờn sng khoỏi hn. d.Di ly tre xanh, lng tụi yờn lng trong ting ngõn nga ca nhng ting chuụng nh th. õy cng do khụng nm c ngha ca cỏc t m hc sinh ó tựy tin s dng khi vit cõu gõy khú hiu cho ngi c, ngi nghe ụi khi cũn to ra cỏc yu t gõy ci. Trong cõu a, hc sinh ó hiu nhm ng t mn 8 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai man thnh tớnh t. cõu b, cho dự t hũa bỡnh cú gn ngha vi t thanh bỡnh thỡ cng khụng th dựng t hũa bỡnh thay cho t thanh bỡnh nh cõu vn trờn c. cõu c, rừ rng hc sinh ó khụng hiu ngha ca t trong veo v nhm cho rng nú cú ngha ging nh l trong lnh. Tng t , cõu d, hc sinh cng ó nhm t yờn lng cú ngha ging vi t yờn . Khi gp nhng li ny, tụi cú th a ra nhng cõu ỳng trong ú cú cha t mn man v hi hc sinh v t loi ca t ny, t ú cho cỏc em hiu c cỏch dựng t nh vy l sai, ng thi gii thớch cho cỏc em v ngha ca cõu vn v hng dn cỏc em cú th thay t mn man bng t ỳng l man mỏc. i vi cỏc cõu cũn li (b, c, d), tụi cho hc sinh nờu ngha ca cỏc t hũa bỡnh,trong veo, yờn lng v yờu cu cỏc em t cõu vi mi t ú ng thi so sỏnh ngha ca cỏc cõu va t vi cỏc cõu trờn. T ú yờu cu hc sinh t sa li cỏc cõu ú bng cỏch thay cỏc t hũa bỡnh , trong veo v yờn lng bng cỏc t thanh bỡnh , trong lnh v yờn Vớ d 3: Khi t chỳ g trng, cú hc sinh vit nh sau: Trờn u khoỏc chic mo . Trong trng hp ny tụi ó t cõu hi gi m giỳp cỏc em phỏt hin li sai v sa li nh sau: + Cõu vn bn ó sai gỡ? (Sai t khoỏc). + Cỏc em nờn thay t khoỏc bng t no phự hp hn ? (i chic mo chút). - Cú hc sinh t ụi mt ca chỳ g nh sau: Hai con mt trũn nh hũn bi nc. + Cõu vn ny bn t ụi mt chỳ g cú phự hp khụng? + Khi t ụi mt ca chỳ g chỳng ta cú th so sỏnh vi vt gỡ phự hp hn? (ht u en ) 9 Dửụng Thũ Myừ Lửụng Trửụứng TH Tran ẹaùi Nghúa, Pleiku, Gia Lai Hc sinh cú th sa li: ụi mt trũn en lỏy nh ht u en luụn luụn nhỡn ngang lic dc Vớ d 4: bi: T quang cnh trng em trc bui hc ( TV 5 ) Khi t hc sinh n trng cú bn vit: + Cỏc em hc sinh tung tng cp sỏch n trng trong nhng b qun ỏo trang trng. (Sa li: Chnh t ). Khi t sõn trng bui sỏng sm cú em vit: + Sỏng sm sõn trng cú cõy bng v cõy trõm ta búng mỏt ri. Sa li: Bui tra sõn trng cú cõy bng v cõy trõm ta búng mỏt ri. hoc Sõn trng cú cõy trõm v cõy bng ng sng sng hiờn ngang ún giú ca sm mai). *Dng 3: Dựng t sai do kt hp. Khi vit, do khụng hiu c ý ngha ca cỏc cp t ch quan h, cỏc ph t m hc sinh cng s d s dng sai cỏc t ng khi kt hp lm cho cõu vn tr nờn sai v ngha hoc vụ ngha. Nguyờn nhõn ca vic dựng sai kt hp t l do hc sinh khụng nm c nguyờn tc phi hp t, mi quan h gia hai v cõu ghộp, mi quan h ni ti gia cỏc t trong cõu. Vớ d: a.Ly tre xanh lng tụi ó li trong tụi nhiu k nim p nhng tụi chng mun ri xa quờ. b.Tuy con ng lng rt p nờn ó khin lũng tụi nao nao mi khi v lng. c.Bõy gi l mựa gt, trờn cỏnh ng lng, b con xó viờn ó gt lỳa. d.Tụi b lc vo mt khu vn y hoa thm v trỏi ngt. Trong cỏc vớ d trờn, cõu a, do khụng nm c ý ngha ca cõu ghộp cú cp t quan h ch nguyờn nhõn kt qu m hc sinh ó kt hp sai t nhng vi t vỡ (ó b n i). Tng t, cõu b, hc sinh cng ó kt hp sai t tuy vi t nờn. i vi cõu c v cõu d, hc sinh ó kt hp sai cỏc ph t ó v b do khụng hiu c ngha ca mi cõu. 10 [...]... dụng từ ngữ trong viết văn cho học sinh lớp 4 - 5 là hết sức quan trọng và có ý nghĩa Việc làm này sẽ giúp các em khơng chỉ viết đúng mà còn hướng tới việc viết hay, góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân mơn tập làm văn ở lớp 4 - 5 đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra cho cơng cuộc đổi mới giáo dục hiện nay b Sửa chữa lỗi diễn đạt: Thơng thường việc sửa lỗi diễn đạt dựa trên cơ sở bài viết của lớp để... tiết trả bài viết giáo viên cần sử dụng phiếu bài tập nhằm giúp học sinh chủ động phát hiện lỗi và sửa lỗi Các phiếu bài tập dùng cho mỗi tiết dạy, giáo viên phải xây dựng dựa trên việc chấm bài và ghi chép những lỗi của học sinh, lựa chọn những lỗi điển hình sau đó soạn dạng bài tập cho phù hợp Ví dụ: 20 Dương Thò Mỹ Lương – Trường TH Trần Đại Nghóa, Pleiku, Gia Lai Đề 1: Trả bài tập làm văn: Tả một. .. khi giảng một đoạn văn đến lần thứ mười rồi mới nhận ra được một điều lý thú trong ý tưởng, trong cách diễn đạt của đoạn thơ văn đã từng giảng dạy bao lần Cho nên sau phần đọc đoạn văn nhất thiết phải có phần bình chú về đoạn văn Bình chú để làm bật ra cái đáng học tập trong đoạn văn Bình chú để làm nổi rõ ý tuưởng sâu sắc trong một từ, một câu Bình chú để giúp các em nhận ra cách hành văn độc đáo... thúc 2 Đọc đoạn văn hay: Đọc đoạn văn hay có mục đích giúp cho học sinh nhận biết được cụ thể một bài viết đạt u cầu, một bài viết hay theo đúng u cầu của đề bài cả lớp vừa thực hiện Có hai nội dung cần thống nhất trong cơng việc này : Chọn bài đọc và cách đọc bài văn hay trước lớp Nói chung, bài được đọc cho cả lớp nghe cần đảm bảo có chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện Bài đem đọc trước... các em khá vững vàng trong khi viết câu văn Đã biết sử dụng các câu có hình ảnh, lột tả được cảm xúc của người, sự vật, cảnh vật II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Dạy học mơn tập làm văn lớp 4 - 5 (trả bài viết) tức là dạy cho học sinh kỹ năng sử dụng tốt, đúng, có sáng tạo ngơn ngữ Việt Nam trong giao tiếp Tuy nhiên để làm tốt được điều này đòi hỏi người giáo viên phải có được một số u cầu cơ bản sau đây: -... nhịp nhàng .Một lát sau, mẹ đã cắt xong thân trước của chiếc áo Trên đây là một ví dụ về một số dạng bài tập dùng trong khâu sửa lỗi cho học sinh Các bài tập có thể cho học sinh làm việc cá nhân, cặp đơi hoặc nhóm sao cho phù hợp và tất cả học sinh đều được tham gia sửa lỗi Kết hợp với việc sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh nhằm mục đích nâng cao hiệu quả tiết trả bài tập làm văn Tóm... bộ của học sinh Cần phải tìm ra được lỗi sai cơ bản của bài viết và chuẩn bị tốt và chu đáo các lỗi của bài trước tiết dạy Trong năm học 2007 – 2008, bản thân đã tiến hành việc thao giảng tiết tập làm văn ( trả bài viết ) như trên đã trình bày Thực tế cho thấy hiệu quả giờ dạy được nâng lên rất nhiều Đáng chú ý hơn năm 2007-2008 khảo sát chất lượng cuối học kì I, số học sinh đạt điểm khá giỏi chỉ đạt... sinh học tập được về cách chọn ý, sắp xếp ý 18 Dương Thò Mỹ Lương – Trường TH Trần Đại Nghóa, Pleiku, Gia Lai cũng như thể hiện ý Nếu bài đọc mẫu đảm bảo được cả 3 nội dung nêu trên thì thật q Khơng thì cũng phải đảm bảo một mặt nào đó trong ba mặt nói trên Để làm tốt phần này,trong q trình giảng dạy tơi đã áp dụng chọn bài đọc từ hai nguồn: Bài viết của lớp và bài viết bên ngồi (bài văn mẫu hoặc bài của... đọc đoạn văn cho học sinh nghe Khi chọn bài đọc từ nguồn thứ hai, chúng ta phải chọn cho được bài văn tiêu biểu, đáp ứng đúng u cầu sư phạm của nhà trường Cũng chỉ nên chọn từng đoạn ngắn cho phù hợp với u cầu của đề bài viết 19 Dương Thò Mỹ Lương – Trường TH Trần Đại Nghóa, Pleiku, Gia Lai Có thể trong một tiết trả bài, cho đọc một đoạn trong bài viết của học sinh lớp để động viên, rồi đọc một đoạn... bên dưới bài Đã giao việc cho học sinh làm thì cần có kiểm tra việc thực hiện Chính vì vậy, sau tiết trả bài tơi thường u cầu học sinh nộp bài cũ mà các đã sửa chữa trước khi làm bài viết mới để kiểm tra, kết hợp tun dương những em biết sửa chữa Cơng việc này tuy vất vả, nhưng làm được như vậy thì các em mới thực hiện việc sửa chữa bài một cách nghiêm túc Và các em có nghiêm túc sửa chữa bài đã làm thì . tốt phần này,trong q trình giảng dạy tơi đã áp dụng chọn bài đọc từ hai nguồn: Bài viết của lớp và bài viết bên ngồi (bài văn mẫu hoặc bài của học sinh những năm học trước). Đối với nguồn thứ. hiện ý. Nếu bài đọc mẫu đảm bảo được cả 3 nội dung nêu trên thì thật q. Khơng thì cũng phải đảm bảo một mặt nào đó trong ba mặt nói trên. Để làm tốt phần này,trong q trình giảng dạy tơi đã. thì mới làm nổi bật được ưu điểm trong đoạn văn viết của các em khi chúng ta cho đọc trước lớp. Vấn đề tiếp theo là chọn người đọc. Thơng thường tơi để chính em học sinh viết đoạn văn đọc

Ngày đăng: 23/12/2014, 19:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan