0

Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

16 2,015 1
  • Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 11:45

Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 Phần I: M U I .L í DO CH N T à I 1. Cơ sở lý luân: Có thể nói bc Tiu hc là bc học quan trng, t nn móng cho vic hình thành nhân cách ca hc sinh, nền móng đó cần phải đợc xây dựng thật vững chắc.Vì vậy, mỗi giáo viên Tiểu học cần trang bị cho mình vốn kiến thức, phơng pháp cơ bản của việc dạy học nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục hiện nay đó là: giáo dục con ngời Việt Nam phát triển toàn diện về mọi mặt. Ngời giáo viên cần biết kết hợp hài hoà giữa vốn kiến thức của bản thân và sách giáo khoa để truyền thụ cho học sinh giúp các em tiếp nhận đợc kiến thức và có những hiểu biết nhất định về cuộc sống từ đó đáp ứng đợc yêu cầu, đòi hỏi của xã hội. ở Tiểu học, các môn học có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó môn Ting Vit có mt v trí ht sc quan trng đối vi các em hc sinh vì hoạt động đọc trong môn Tiếng Việt là một hình thức giao tiếp tích cực giữa ngời đọc và ngời viết hiểu đợc văn bản. Trên thực tế chúng ta có thể thấy rằng: hoạt động đọc diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống: đọc thông tin, th từ, sách báo, Đối với học sinh thông qua đọc các em nắm đợc kiến thức sơ giản và những hiểu biết về thiên nhiên, cuộc sống con ngời, văn hoá và văn học của Việt Nam và nớc ngoài. Đặc biệt, đọc các tác phẩm văn học, các em cảm nhận đợc cái hay, cái đẹp trong cuộc sống và đợc bồi dỡng thêm về vốn hiểu biết của mình. Vn hc là mt mng khoa hc gn lin vi thc t. Mc dù trong chng trình Tiu hc không có môn vn vi t cách c lp nhng mc tiêu ca chng trình Ting Vit, c bit là phân môn Tp c vn hng ti vic hình thành nng lc cm th vn hc, hc sinh c bi dng v t tng tình cm, th hiu thm m và to nên s phong phú v tâm hn cho các em. Có thể nói, dạy Tập đọc cho các em chính là bồi dỡng tình yêu Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Cơ sở thực tiễn: Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy việc giúp các em học tốt môn Tiếng Việt là điều cần thiết đặc biệt là việc rèn đọc diễn cảm . . Bi l, có cm th tốt Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 1 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 hc sinh mi din t tt tác phm bng vic c din cm trái li c din cm càng tt mt tác phm, các em càng cm th sâu sc hn ý ngha nhân vn và tình cm thm mĩ ca tác phm đó. Vic rèn kh nng c din cm phi c tin hành song song vi vic bi dng nng lc cm th vn hc cho hc sinh. Hiện nay, học sinh đã có điều kiện thuận lợi cho việc rèn đọc: chơng trình sách giáo khoa phù hợp với nhận thức của học sinh, sự sắp xếp các bài đọc lôgíc, chặt chẽ, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè và gia đình song việc rèn đọc của học sinh không đồng đều. Một số học sinh tiếp thu tốt thì chỉ cần nghe giáo viên đọc và hớng dẫn cách đọc là các em có thể đọc đợc một bài văn hay hoặc một bài thơ theo đúng yêu cầu. Nhng bên cạnh đó có học sinh khả năng còn hạn chế do học sinh phát âm cha chuẩn hoặc do bản thân học sinh cha tự cố gắng tích cực rèn đọc, tiếp thu kiến thức một cách thụ động, máy móc và còn xem nhẹ môn Tập đọc nhất là hoạt động đọc. Là mt giáo viên c phân công ging dy môn Tiếng Việt khối lp 5, tôi t thy trách nhim ca mình là phi luôn c gng tìm tòi, hc hi, nâng cao cht lng dy hc môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập đọc nói riêng, nhm bi dng, xây dng cho hc sinh mt tâm hn p, mt nhân cách vn hóa mang m bn sc Vit Nam. Vi lý do nh đã trình bày, tôi chọn tài: Rèn c din cm cho hc sinh lp 5" hi vng giúp hc sinh hc tp ngày mt tt hơn môn tập đọc cũng nh các môn học khác. II. M C đích nghiên C U Thông qua tài này, tôi không có tham vng a ra mt phng pháp dy hc mi hay mt s ci cách nào ó v ni dung gi dy Tp c mà ch a ra mt vài ý kin ca bn thân, nhng kinh nghim tôi tìm hiu c qua tài liu, ng nghip tìm cách hng dn hc sinh c din cm tt các bài trong chng trình Tp c lp 5 nhm góp phn nâng cao cht lng dy và hc, thc hin tt mc tiêu giáo dc mà b GD-T ã ra. III. I T NG NGH iê N C U -Hc sinh lớp 5 trng TH số 2 Xuân Ninh ( Năm học 2006 - 2007) -Hc sinh lớp 5 trng TH số 2 Xuân Ninh ( Năm học 2008 - 2009) -Mt s bài tp c trong chng trình tp c lp 5. Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 2 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 IV. PH NG PH á P NGHI ê N C U 1.Đọc tài liu: -SGK Tiếng Việt 5, SGV Tiếng Việt 5,sách thiết kế bài giảng Tiếng Việt 5 -Sách tham khảo: Phơng pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học của tác giả Lê Ph- ơng Nga-Nguyễn Trí-NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 2.Thông qua các chuyên t khi, liên trờng, các chuyên đề của phòng giáo dục, d gi rút kinh nghim ca ng nghip. 3. Rút kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy của mình, điu tra kho sát i tng hc sinh. Phần II :NI DUNG I. KHảO sáT I T NG H C SINH Ngay khi đợc phân công giảng dạy môn Tiếng việt lp 5- Trờng Tiểu học số 2 Xuân Ninh trong năm học 2006 - 2007, tôi tin hành iu tra c th v tình hình lp, kh nng c ca tng em trong lp nh sau: Tng s hc sinh: 32 em. S em c din cm tng i tt: 04 em. S em c lu loát song cha din cm: 18 em. S em c còn cha lu loát: 10 em. Nh vy với 10/32 em đọc còn hạn chế và vấp nhiều đã ny sinh mt khó khn: Các em c cha lu loát thì càng không th đọc diễn cm c. Qua tìm hiu tôi nhn thy s d các em cha th c lu loát vn bn là do các nguyên nhân sau: 1. Do vn t ng của các em còn hn ch nên cha hiu hết nghĩa của t trong vn bn dn n ngt, ngh không úng và c lp t . 2. Nhn thc của học sinh v tm quan trng môn hc cha đúng nên cha có ý thc t rèn luyn. * i vi các em đã c tng i lu loát các vn bn nhng cha bit c din Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 3 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 cm tôi nhn thy nguyên nhân là do: 1. Các em cha cm nhn c ý ngha ni dung và ngh thut ca bài c. 2. Điều kiện để bộc lộ năng lực của học sinh còn ít nên cha phát huy hết khả năng của mình. Sau khi khảo sát và tìm ra đợc nguyên nhân vì sao chất lợng đọc của học sinh trong lớp còn nhiều hạn chế nh vậy, tôi đã xây dựng kế hoạch bồi dỡng, khắc phục từng mặt nhằm rèn luyện kĩ năng đọc cho học sinh của lớp mình. Kế hoạch này đợc tôi áp dụng cho cả học sinh khối 5 do tôi giảng dạy trong năm học 2008 - 2009 với các bớc tiến hành nh sau II.Cách tiến hành 1.Luyện đọc đúng Vấn đề đọc đúng đối với học sinh là đặc biệt quan trọng vì mun c c din cm bài vn, bài th trc ht hc sinh phi c lu loát bài vn, bài th ó.Vì vậy, trong thi gian ca mt tit Tp c để học sinh đọc diễn cảm tốt cn phi phân chia thi gian dành cho luyn c và tìm hiu bài mt cách hp lý tránh sa vào ging vn mà cng tránh tình trng ch luyn c mà không tìm hiu c ni dung, ngh thut ca bài dn ti không din t ht c cm xúc ca tác phm ó. Vì vy, tôi luôn dành thi gian hp lý cho hc sinh luyn c úng. Thông thng hc sinh hay c sai nhng t hoc cm t mà các em cha hiu úng ngha ca nó trong bài vn. Tuy nhiên, cng có nhiu t, cm t do c t trong mt câu dài, hoc do s thay i ca ph âm u, ca vn mà nu phát âm nhanh hoc chun b tâm th không k s d c sai, c nhầm. Vì vy, công việc u tiên ca vic luyn c đúng là tìm ra nhng t ng mà các em d sai nht luyn c. Vic làm này, nhìn qua thì chng có gì c bit thm chí có giáo viên còn có th b qua vì cho rng nó ch quan trng vi hc sinh lp di, còn lp 5 hc sinh đã thành k nng ri. Thc ra, vic luyn c đúng li có mt ý ngha quan trng. Thông qua luyn c t tôi có th giúp hc sinh cng c v ngha, v cách c t úng, t ó tìm ra c cách ngt, nghỉ hi úng trong mỗi câu, cng có th giúp hc sinh quen vi vic s dng b máy phát âm mt cách iêu luyn dn ti c lu loát. Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 4 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 Để làm tốt bớc này tôi ghi nhng t dễ đọc sai nht qua ln c ni tip ca học sinh rồi luyện đọc cho các em đọc còn hay vấp, hay sai. Ví dụ: * Khi dạy bài: Kỳ diệu rừng xanh ( Nguyễn Phan Hách- Tiếng việt 5 tập 1). Học sinh cần đợc luyện đọc các từ sau: - Lúp xúp (luyện đọc đúng vần) - Lúp xúp, giang sơn vàng rợi, màu sặc sỡ rực lên, nấm dại, chồn sóc, rừng rào rào chuyển động (luyện âm đầu và cụm từ). * Bài: Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà (Quang Huy- Tiếng việt 5 tập 1) Học sinh luyện đọc các từ ngữ: - Chơi vơi, lấp loáng, ba-la-lai-ca ( luyện âm đầu). - Say ngủ cạnh dòng sông, nối liền hai khối núi (luyện đọc cụm từ). * Bài: Mùa thảo quả (Ma Văn Kháng- Tiếng việt 5 tập1) Học sinh luyện đọc các từ ngữ: - Lớt thớt, ngọt lựng, thơm nồng, chín nục, lan toả, lặng lẽ, rực lên (luyện đọc âm đầu). - Sự sinh sôi, nơi tầng rừng thấp (luyện đọc cụm từ). *Bài : Bầm ơi(Tố Hữu- Tiếng việt 5 tập 2). Học sinh cần đợc luyện đọc các từ: - Lâm thâm, mạ non, mấy lần (luyện đọc âm đầu). - Muôn nỗi tái tê lòng bầm (luyện đọc cụm từ). Có thể thấy, luyện đọc đúng từ ngữ cho học sinh cũng là giúp học sinh quen với các từ, các cụm từ tránh ngắt nhịp sai và cũng là để đọc đúng âm đầu đồng thời để thay đổi nhanh, uyển chuyển t thế của lỡi khiến học sinh có thể đọc lu loát bài văn, bài thơ. Đối với những câu dài trong bài văn hoặc một số câu thơ, học sinh rất hay bị lúng túng do thiếu chủ động trong lấy hơi dẫn đến ngắt nhịp sai, có khi không đủ hơi để đọc hết câu theo ý định của mình. Vì vậy, tôi thờng cho các em luyện đọc những câu nh thế để các em tự phát hiện chỗ cần ngắt hơi, ngắt nhịp trong câu. Từ đó, các em sẽ chủ động trong việc lấy hơi, thả hơi khi đọc. Ví dụ: Học sinh cần luyện đọc và phát hiện cách ngắt câu sau đây: * Bài : Kì diệu rừng xanh(Nguyễn Phan Hách - Tiếng Việt 5- tập 1) Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 5 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 - Những chiếc chân vàng dẫm lên thảm lá vàng/ và sắc nắng/ cũng rực vàng trên lng nó. * Bài : Phong cảnh đền Hùng (Đoàn Minh Tuấn- Tiếng Việt 5- tập 2). Học sinh cần ngắt hơi ở câu: Dãy Tam Đảo nh bức tờng xanh/ sừng sững chắn nganh bên phải/ đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Và câu: Trớc mặt/ là Ngã Ba Hạc, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn/ tháng năm mải miết đắp bồi phù sa cho đồng bằng xanh mát. *Bài: Đất nớc (Nguyễn Đình Thi- Tiếng Việt 5- tập 2) Học sinh cần ngắt nhịp thơ nh sau: Mùa thu nay/ khác rồi Tôi đứng vui nghe/ giữa núi đồi Gió thổi rừng tre/ phấp phới Trời thu/ thay áo mới Trong biếc/ nói cời thiết tha. Ngắt nhịp, nghỉ hơi đúng không chỉ có ý nghĩa trong việc giúp học sinh đọc lu loát không vấp hoặc thiếu hơi; nó còn có ý nghĩa làm tăng hiệu quả trong diễn tả nội dung, tình cảm của bài đọc. Vì vậy, tôi không chỉ giúp các em ngắt nghỉ đúng ở các câu dài mà còn quan tâm đến các câu ngắn nhằm giúp các em cảm nhận thêm ý nghĩa nội dung và có cảm xúc khi đọc bài. VD: *Bài : Lập làng giữ biển (Trần Nhuận Minh - Tiếng Việt 5- tập 2). học sinh cần ngắt nhịp đúng câu: Nhụ đi/ và sau đó/ cả nhà sẽ đi. *Bài: Tiếng rao đêm (Nguyễn Lê Tín Nhân- Tiếng Việt 5 -tập 2) Câu: Mặt mày đem nhẻm/ thất thần/khóc không thành tiếng. Khi đọc đúng các từ khó, biết ngắt câu hợp lý thì học sinh dễ dàng đọc lu loát đợc toàn bài.Lúc này, các em không còn lo lắng đến những lỗi về phát âm hay ngắt hơi, ngắt nhịp mà sẽ tự tin để thể hiện toàn bộ cảm xúc theo những điều các em đã cảm nhận đợc về tác phẩm trong bài đọc của mình. Đó cũng là bớc khởi đầu quan trọng cho việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh. 2. Ng i u, c ng và cao c a gi ng c Mun th hin úng cm xúc tc là c din cm mt tác phm hay mt on nào ó ca tác phm thì ch c úng thôi cha mà ngi c còn phi bit kt hp vi ng iu, cng và cao ca ging c. Bi vy, mi bài Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 6 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 hc, bài c tôi u khuyn khích hc sinh t tìm ra nhng cách th hin hay nht thông qua ng iu, to nh, trm bng và nhanh chm ca âm thanh câu t. Tôi chia các bài tập đọc thành hai dng bài để luyn c. Dng 1: Bài ơn thun ch là t cnh hoc thông qua t cnh t tình. Dng 2: Bài mang tính cht k chuyn, có dn li i thoi hay li nói ca nhân vt. a. Vi dng bài th nht, làm ni bt cnh nh t, ngi c cn nhn mnh các t gi t và gi cm. Khi vào phần luyn c, tôi thng cho hc sinh tự phát hiện các t cn nhn mnh. Muốn làm tt vic này cn to cho các em thói quen phát hin, nhn bit các t này ngay t khi nghe bạn đọc, nghe giáo viên c mu và trong quá trình khai thác tìm hiu ni dung, nghệ thut ca bài. Bi: Tiếng đàn ba- la- lai- ca ttên sông Đà (Quang Huy- TV5 -tp 1) Hc sinh cn bit nhn ging nhng t: nối liền, nằm bỡ ngỡ, chia, muôn ngả, lớn, đầu tiên Bài: Cao Bằng (Trúc Thông,Tiếng Việt 5 tập 2) Hc sinh cần nhấn ging: Qua, lại vợt, rõ thật cao, bằng bằng xuống, mận ngọt, đón môi , rất thơng, rất thảo, nh hạt gạo, nh suối trong Từ đó, khi c hc sinh cn nhn ging vào nhng t ng này, to nên hiu qu nht nh làm ni rõ cảnh nh t thông qua ó bt lên cm xúc ca tác phm, tng sc hp dn ca cnh vt. Nhp nhanh chm khi c cng góp phn to cm xúc cho bài c. Ví dụ:Bài: Kì diu rừng xanh (Nguyễn Phan Hách-Tiếng Việt 5-tập I). Toàn bài c vi ging thong th va phải, nhẹ nhàng. Song ở on 1 để th hin thái ng ngàng, ngng m của tác giả trớc vẻ đẹp kì diệu của cảnh rừng c vi ging khoan thai:"Loanh quanh trong rừng, chúng tôi đi vào một lối dầy nấm dại, một thành phố nấm lúp xúp dới bóng cây tha. Những chiếc nấm to bằng cái ấm tích " Nhng ở on 2 lại c nhanh hơn nhng câu miêu t hình nh thoắt n thoắt hin ca muông thú:"Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 7 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 chuyển động đến đấy. Những con vợn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh nh tia chớp. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đa mắt nhìn theo". và tiếp đến ở đoạn 3 lại c thong th nhng câu miêu t vẻ th mng ca cánh rng trong sc vàng mênh mông. Cng ging nh khi th hin một bài hát, ging c không th lúc nào cng u u mà cn có lúc to, lúc nh, khi bng, khi trm mi din t ht cm xúc ca nhân vt, ca tác phm mà tác gi ã gi gm vào ó. Ví dụ:Bài: Đất nớc ( Nguyễn Đình Thi, Tiếng Việt 2- Tập 1) - ở khổ thơ 1, 2 cần đọc với giọng tha thiết, bâng khuâng để thể hiện vẻ đẹp và buồn của những ngày thu đã xa: Sáng mát trong nh sáng năm xa Gió thổi mùa thu hơng cốm mới Tôi nhớ những ngày thu đã xa Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội - ở khổ thơ 3, 4 nhịp lại nhanh hơn, giọng vui, khoẻ khoắn, tràn đầy tự hào: Mùa thu nay khác rồi! Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi Gió thổi rừng tre phấp phới để thể hiện niềm vui phơi phới, rộn ràng của thiên nhiên, đất trời trong mùa thu thắng lợi. - ở khổ 5 cần đọc với giọng chậm rãi, trầm lắng, chứa chan tình cảm, sự thành kính cũng nh lòng tự hào về đất nớc tự do và về truyền thống bất khuất của dân tộc: Nớc chúng ta, Nớc những ngời cha bao giờ khuất Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất Những buổi ngày xa vọng nói về. b) Vi dng bài th hai, nhng bài có dn li nói hoc i thoi ca nhân vt, vic th hin tt li nói, ng iu theo tng tuyn nhân vt s làm tng hiu qu din t ca tác phm. Vì vy, khi gp nhng bài này, phn luyn c đúng Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 8 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 tôi luôn yêu cu hc sinh c nhng câu i thoi hoc li nói ã dn trong bài, th hin ging c theo tng tuyn nhân vt vi tính cách ca mi nhân vt c nêu trong tng câu nói. Ví dụ: Khi dạy bài: Một vụ đắm tàu (A- mi - xi ,Tiếng Việt 5 - tập 2) Hc sinh bit cn nhn ging vào các t ng: còn chỗ, sực tỉnh, lao ra, sững sờ, thẫn thờ, hét to, Giu- li- ét- ta, xuống đi, bàng hoàng, ngửng cao, bật khóc nức nở, vĩnh biệt. Bài: Lập làng giữ biển (Trần Nhuận Minh- TV5- tp 2 ) giọng đọc phải thể hiện đợc lời nói rành rẽ, điềm tĩnh, dứt khoát của bố Nhụ: - ở đây đất rộng, bãi dài, cây xanh, nớc ngọt, ng tờng gần. Chả còn gì hay hơn cho một làng biển Lời ông Nhụ lại cơng quyết, gay gắt: - Tao chết ở đây thôi. Sức không còn chịu đợc sóng. Lời đáp của Nhụ nhẹ nhàng: - Vâng. Nh vậy, trong các giờ tập đọc tôi luôn cố gắng xác định đúng các dạng bài đọc, giúp học sinh tìm cách thể hiện cảm xúc của bài để các em có thể vận dụng đọc bài một cách tốt nhất góp phần nâng cao năng lực cảm thụ cho học sinh. 3. c m u c a giáo viên. Việc c mu ca giáo viên cũng có ý ngha quan trng không kém trong vic rèn c cho các em. Giáo viên c mu tt s giúp cho hc sinh cm nhn c ngay t u cái hay cái đẹp ca tác phm gợi xúc cm và to hng thú hc tp cho học sinh. Nhn thc đợc iu ó, tôi luôn cố gng nghiên cu k bài hc, t mình vào tâm trng tình cm ca tác gi, ca nhân vt th hin mt cách tt nht tác phm mi khi c mu. Song song vi vic c mu tht tt nhm to cho hc sinh mt tâm th sn sàng, hng thú khi bc vào bài hc thì vic rèn cho hc sinh bit nghe c là mt iu không th thiu. Chính nng lc nghe ca hc sinh óng góp mt phn không nh vào kt qu bài c mu ca giáo viên. Bi vì khi nghe vi mt s tp trung cao , hc sinh bc u phát hin c nhng tình cm, nhng ý ngha sâu sc n cha trong tng câu, tng li Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 9 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 c ca giáo viên cng chính là cái hay, cái p mà ngi thy mun truyn cho các em. Ngay t ó, hc sinh dng nh ã hình thành khái quát c cách c ca toàn bài. Ví dụ: Khi đọc bài: " Trí dũng song toàn", giáo viên cần chú ý đọc đúng lời Giang Văn Minh ở từng đoạn đối thoại: Đoạn Giang Văn Minh than khóc - giọng ân hận xót thơng. Câu hỏi: Vậy, t- ớng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nớc tôi cử ngời mang lễ vật sang cúng giỗ? - giọng cứng cỏi. Đoạn Giang Văn Minh ứng đối - giọng dõng dạc, tự hào ( Bạch Đằng thuở trớc máu còn loang). Qua cách đọc mẫu nh thế của giáo viên, học sinh hiểu đợc sự mu trí dũng cảm và lòng tự hào dân tộc tràn đầy của Thám hoa Giang Văn Minh. Ví dụ: Khi c khổ thơ 2, 3 của bài : Đất nớc ( Nguyễn Đình Thi- TV 5- tp 2 ) nếu ch nghe c vi mt ging u u, lu loát thì hc sinh mi ch thy c sự thay đổi của đất nớc trong mùa thu nay. Nhng nu giáo viên c mu vi ging c din cm khoẻ khoắn, tràn đầy tự hào đồng thời nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả cảm xúc nh: Mùa thu nay /khác rồi Tôi đứng vui nghe/ giữa núi đồi Gió thổi rừng tre/ phấp phới Trời thu/ thay áo mới Trong biếc/ nói cời thiết tha. Thì hc sinh s cảm nhận đợc niềm vui phơi phới, rộn ràng của thiên nhiên, đất trời trong mùa thu thắng lợi của cuộc kháng chiến.Các em đợc sống lại không khí tng bừng náo nức của đất nớc trong những năm đầu tiên đón chào mùa thu của hoà bình. Điều đó gi lên tình yêu thiên nhiên, đt nc, thôi thúc trong các em mt mong mun th hin li tht ầy nhng tình cm ó trong bài c ca mình. 4. Tìm hi u n i dung, ngh thu t c a bài Nh ã đề cập trên, mt trong nhng nguyên nhân dn n vic hc sinh c cha tt là do vn t ng ca các em còn hn ch dn n cha thông hiu mt s t ng nói riêng và ni dung ca vn bn nói chung. Vì vy, bên cnh Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 10 [...]... im : 5, 6 *Kt qu qua các ln kim tra nh k c thng kê nh sau: Lớp 51 (Năm học 2006 - 2007) 9,10 Đim 7, 8 5, 6 Di TB SL % SL % SL Gia kì I 4 12 ,50 18 56 , 25 10 31, 25 0 Cui kì I 6 18, 75 20 62 ,5 6 18, 75 0 Gia kì II 10 31, 25 18 56 , 25 4 12 ,50 0 Cuối kì II 12 37 ,50 18 56 , 25 2 6, 25 0 Lần KT % Khối 5: ( Năm học 2008 - 2009) Điểm 7, 8 9,10 Tổng 5, 6 Dới TB SL Lần KT % SL % SL % SL % Gia kì I 46 11 24.0 23 50 .0 10... hình tổ nhóm đọc diễn cảm cho học sinh Tâm lý của học sinh Tiểu học, ở bất kỳ môn học nào đều có sự ganh đua Do đó, tôi đẫ tổ chức xây dựng tổ nhóm đọc diễn cảm để các em có khả năng đọc tốt, có điều kiện phát huy năng lực của bản thân Đồng thời tôi cũng phát hiện những học sinh đọc tốt và cha tốt để có kế hoạch bồi dỡng kèm cặp từng đối tợng học sinh cho phù hợp.Từ đó, thúc đẩy việc thi đua học tập của... giúp hc sinh hiu c ni dung và ý ngha biểu t ca tác phm, tin ti th hin tt ý ca tác gi trong bài c 5 Mun bi dng nng lc cm th vn hc cho hc sinh phi tin hành song song vi vic rèn c din cm và có hiu ni dung bài hc sinh mi c din cm tốt và có c c din cm các em mi cm th c cái hn ca tác phm 6 Xây dựng tổ nhóm đọc diễn cảm cho học sinh cũng là một trong những bớc làm rất cần thiết giúp học sinh thi đua học tập,... Cui kì I 46 24 52 .3 16 34.7 6 13.0 0 0 Gia kì II 46 33 71.7 11 24.0 2 4.3 0 Cuối kì II 46 PHầN III: kết luận Qua nghiên cu tài "Rèn c din cm cho hc sinh lp 5" tôi rút ra mt s kinh nghim nh sau: 1 Để đọc hay, trớc tiên học sinh phải đọc đúng Điều đó to nim tin cho hc sinh thc hin tt bc tip theo, giúp các em din t đợc cm xúc ca bài Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 14 Mt s kinh nghim rốn... Ninh 14 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 2 Cn quan tâm và rèn luyn ng iu, nhp iu, cng , cao trong tng bài c th giúp hc sinh th hin tt cm xúc ca bài c 3 rèn c din cm cho hc sinh, giáo viên phi coi trng vic c mu trong gi hc, nghiên cu k ni dung tìm ra cách c hay nht và nhập tâm vào tác phẩm nhằm to cm xúc, hng thú cho hc sinh khi c, ng thi phi rèn cho hc sinh nng lc nghe cm nhn ni dung,...Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 vic dy hc tt môn Luyện từ và câu (mà ni dung khuôn kh tài này không cp n) thì giúp hc sinh tìm hiu y ni dung bài hc là vic làm không th b qua trong quá trình dy Tp c Có mt s ý kin cho rng yêu cu ch yu ca gi tp c là rèn c cho hc sinh, vì th không cn thit hoc xem nh vic giúp hc sinh tìm hiu ni dung bài hc Thc t thì thc hin c mc đích rèn c tt cho hc sinh. .. đẩy việc thi đua học tập của các em tạo cho các em một không khí học tập bộ môn thật sôi nổi mà cũng thật hiệu quả III KếT QU Qua một thi gian triển khai đề tài trong tổ, khối bng s n lc c gng ca bn Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 13 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 thân cùng vi s giúp ca ng nghip và cấp trên, chất lợng đọc của lớp tôi đã t c kt qu đáng khích lệ Kết quả... thi đua học tập, thúc đẩy việc đọc diễn cảm của học sinh đạt kết quả tốt 7 Thng xuyên bi dng vn sng cho hc sinh thông qua sách v, các hot ng ngoi khoá, kt hp vi ph huynh hc sinh t chc thm quan, dã ngoi to iu kin cho hc sinh tri nghim thc t từ ó giúp các em cm nhn sâu sc hn, tht hn nhng cm xúc ca tng tác phm th hin nó mt cách tt nht Trên ây là mt vài ý kin có th coi là kinh nghim ca bn thân tôi qua... c th, sinh ng và thật đặc biệt làm cho ngi c nh thy mình ang lc vào rng tho qu chín Qua đây, hc sinh biết cn phi c bài vi ging nh nhàng, cm hng ca ngi nhn ging các câu, t gi t, gi cm mới lột tả hết đợc vẻ đẹp diệu kì Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 11 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 của thảo quả khi vào mùa Hoc khi dy bài: "Đất nớc"(Nguyễn Đình Thi -Tiếng Việt 5- tập... trình lớp 5 Mặc dù khi triển khai đề tài tôi đã thu đợc một số kết quả nhất định, đó cũng là nhng gì tôi ã rút ra đợc t thc t ging dy ca mình song sẽ không tránh khỏi những điều còn khim khuyt.Vì vậy, tôi rt mong c s giúp ca các ng chí, ng nghip và các cấp lãnh o tài này c hoàn thin góp phần nâng cao hiệu quả trong Giáo viên: Hồ Thị Thanh - Trờng TH số 2 Xuân Ninh 15 Mt s kinh nghim rốn c din cm cho . Mt s kinh nghim rốn c din cm cho hc sinh lp 5 Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 Phần I: M U I .L í DO CH N T à I 1. Cơ sở lý luân: Có thể nói bc Tiu hc là bc học quan. đình song việc rèn đọc của học sinh không đồng đều. Một số học sinh tiếp thu tốt thì chỉ cần nghe giáo viên đọc và hớng dẫn cách đọc là các em có thể đọc đợc một bài văn hay hoặc một bài thơ theo. 0 Cui kì I 6 18, 75 20 62 ,5 6 18, 75 0 Gia kì II 10 31, 25 18 56 , 25 4 12 ,50 0 Cuối kì II 12 37 ,50 18 56 , 25 2 6, 25 0 Khối 5: ( Năm học 2008 - 2009). Điểm Lần KT Tổng 9,10 7, 8 5, 6 Dới TB SL % SL % SL
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5, Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5, Một số kinh nghiệm rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5

Từ khóa liên quan