SKKN Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THCS

12 2.3K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:52

. Trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp gồm nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Đó là các loại hình. - Hoạt động xã hội. - Hoạt động văn hoá, văn nghệ. - Hoạt động vui chơi. tôi thấy nội dung chơng trình hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trờng THCS còn nhiều bất cập, nhiều giáo viên chủ nhiệm còn lúng túng và cha động bộ về các hoạt động để phù hợp với khả năng của. thể thao. - Hoạt động hớng thú khoa học. - Hoạt động lao động. Với những loại hình hoạt động nh trên, giáo viên chủ nhiệm có thể tiến hành nhiều hoạt động: Chủ điểm trong tháng, sinh hoạt tập thể

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thanh ho¸

    • VÒ c«ng t¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan