0

SKKN Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn

13 1,603 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 22:49

. vËy trong n¨m häc nµy t«i m¹nh d¹n ®¨ng ký ®Ị tµi vỊ Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn. 1 Saựng kieỏn kinh nghieọm B/ giải quyết vấn đề: Để Sổ chủ nhiệm. thời (Sổ chủ nhiệm đã giúp tôi có số liệu cụ thể). Điều chỉnh Sổ chủ nhiệm chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, tôi đã vận dụng vào thực tiễn và thấy sử dụng có hiệu quả, tuy nhiên để công tác chủ nhiệm. lớp có thể ghép đầy đủ khoa học vào hai trang là đủ. Đấy là một vài nhận xét chung về cuốn sổ, còn sau đây là một số ý kiến cụ thể trong việc Điều chỉnh sổ chủ nhiệm: 2/ Điều chỉnh một số nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn, SKKN Điều chỉnh một số nội dung trong Sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn,

Từ khóa liên quan