Sử dụng đồ dùng dạy học sao cho đạt hiệu quả cao phục vụ đổi mới dạy học

38 965 2
Sử dụng đồ dùng dạy học sao cho đạt hiệu quả cao phục vụ đổi mới dạy học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. viết đề tài: Sử dụng đồ dùng dạy học nh thế nào để đạt hiệu quả cao nhất phục vụ đổi mới phơng pháp dạy học. Là một trờng đợc sự quan tâm của các cấp lãnh đạo phục vụ tốt cho dạy và học 2 buổi. máy vi tính và sử dụng phim âm bản, máy chiếu, phần mềm vi tính II Thực trạng của việc sử dụng đồ dùng dạy học phục vụ đổi mới phơng pháp dạy học . 1. Việc sử dụng đồ dùng dạy học ở trờng hiện. đồ dùng để mợn đồ dùng dạy học . Nên đến nay việc sử dụng đồ dùng dạy học vẫn còn là điều e ngại đối với nhiều giáo viên . 3.Thực tế qua kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học ở trờng kết quả

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:22

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III. PhiÕu bµi tËp

  • IV. KÕt qu¶ kh¶o s¸t

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan