0

Một số phương pháp dạy toán ở lớp 2

19 3,141 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:01

. chắc được nguyên tắc lập bảng. * Ví dụ: 2 x 2 = 2 + 2 = 4. như vậy 2 x 2 = 4. 2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6. như vậy 2 x 3 = 6. 2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8. như vậy 2 x 4 = 8. Những trường hợp sau tôi. đổi (2) 2 x 2 = 4 - Các thừa số thứ hai: thứ tự tăng một đơn vị: 1, 2, 3 9,10 2 x 3 = 6 - Các tích: Thứ tự tăng 2 đơn vị :2, 4, 6 18, 20 . 2 x 4 = 8 * Như vậy trong bảng nhân 2: Với thừa số thứ. gì? 2 + 2 + 2 (phép cộng: 2 + 2 + 2) 2 + 2 + 2 = 2 x 3 + Em có nhận xét gì về tổng này? 2 x 3 = 6. (Các số hạng đều bằng nhau). + Có mấy số hạng? (3 số hạng). * Như vậy 2 được lấy 3 lần. * Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp dạy toán ở lớp 2, Một số phương pháp dạy toán ở lớp 2,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan