0

SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP trường tiểu học phương trung

37 1,585 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 20:28

. (3,-[?bB"#[?!-A$L-)0A 3.3 . Phương pháp kiểm tra, thống kê kết quả  C,)0 BQ*PW-0s046  (OXXFW-;E8046 3.4- . Phương pháp tổng kết kinh nghiệm  "#)gX7. '<3[ g[ [{q C-')*+Xh?[] P[4*+0'[W-/D)D[ - Năm học 2013- 2014, tôi đợc nhà trờng phân giảng dạy và chủ nhiệm lớp 3a5. -03,-'BQ>?0| d5O4x 4,0- * Thnh phn=>? d|D^[N0. ?*%??0- 3.1- Phương pháp nghiên cứu, lí luận:$   Q7- ]F  (3,-iQnQ0-j U0A 3.2 - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn : Phương pháp điều
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP trường tiểu học phương trung, SKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP trường tiểu học phương trung,

Từ khóa liên quan