0

Đề tài Một số phương pháp để dạy tốt môn Mỹ thuật bậc Tiểu học

18 3,115 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:08

. cho môn học Mĩ thuật và nâng cao tính thẩm mĩ cho học sinh V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Đề tài: Một số phương pháp để dạy tốt môn Mỹ thuật bậc Tiểu học Đọc tài. Đề tài: Một số phương pháp để dạy tốt môn Mỹ thuật bậc Tiểu học PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP Đề tài: Một số phương pháp để dạy tốt. và học sinh. Phương pháp này nhằm nghiên cứu thực trạng dạy Mĩ thuật ở trường tiểu học. VI. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Một số phương pháp để dạy tốt môn học Mĩ thuật ở bậc Tiểu học PHẦN HAI: NỘI DUNG ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Một số phương pháp để dạy tốt môn Mỹ thuật bậc Tiểu học, Đề tài Một số phương pháp để dạy tốt môn Mỹ thuật bậc Tiểu học,

Từ khóa liên quan