0

SKKN CÁC GIẢI PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC

15 1,896 1
  • SKKN CÁC GIẢI PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:53

CC GII PHP CA HIU TRNG NHM NNG CAO CHT LNG I MI GIO DC PH THễNG Tác giả: Hà Văn Tôn Hiệu trởng trờng Tiểu học Diễn Kỷ I. Đặt vấn đề. Từ khi thực hiện chơng trình cải cách giáo dục đến nay đã hơn 20 năm. Trong khoảng thời gian đó, phải khẳng định là chơng trình này đã đào tạo ra những thế hệ ngời Việt Nam tài năng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, nội dung ch- ơng trình cũng nh phơng pháp giảng dạy, mặc dù đã có nhiều sửa đổi, chỉnh lý nhng trớc những bớc phát triển vợt bậc về kinh tế, xã hội của đất nớc, đã không còn phù hợp nữa.Trong khi cuộc sống đòi hỏi những con ngời năng động, sáng tạo thì giáo dục nhà trờng giống nh chiếc áo mặc chật. Đổi mới là tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển xã hội nói chung, giáo dục nói riêng. Để chuẩn bị cho việc đổi mới giáo dục phổ thông lần này, ngành Giáo dục đã có một sự chuẩn bị khá chu đáo, từ việc xây dựng khung chơng trình, biên soạn sách giáo khoa, sách giáo vên, tiến hành thực nghiệm ở nhiều trờng, nhiều vùng khác nhau. Khác với lần cải cách giáo dục năm 1981, lần đổi mới này không làm thay đổi hệ thống giáo dục quốc dân, nghĩa là vẫn giữ nguyên hệ thống giáo dục phổ thông 12 năm với 3 bậc học. Đổi mới GDPT lần này tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau: -Đổi mới mục tiêu giáo dục, mà cụ thể, đối với Giáo dục Tiểu học, mục tiêu lần này làm rõ quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với ngời học. Nội dung đào tạo tránh khuynh hớng hàn lâm, khuynh hớng học tách rời thực tế cuộc sống. Nội dung & phơng pháp giáo dục đảm bảo tính liên thông đối với bậc học tiếp theo. -Đổi mới kế hoạch giáo dục Tiểu học. Biên chế năm học gồm 35 tuần (chơng trình CCGD có 33 tuần).Số buổi học tối thiểu là 5 buổi/ tuần, khuyến khích dạy học nhiều hơn 5 buổi/ tuần tiến tới dạy học 2 buổi/ ngày. Chơng trình có phần cứng dành cho việc dạy học các môn học và các hoạt động bắt buộc, đồng thời cũng có độ linh hoạt về các môn tự chọn và kế hoạch riêng cho phù hợp với từng trờng, từng địa phơng. -Đổi mới nội dung giáo dục Tiểu học theo hớng tinh giản những nội dung chiếm nhiều thời lợng, bổ sung những nội dung cập nhật cuộc sống hiện tại, tăng cờng tính tích hợp về nội dung để tránh sự trùng lặp, quá tải với ngời học; tăng cờng các nội dung thực hành vận dụng, giảm các nội dung lý thuyết khó hoặc cha thật sự cần thiết phải học ở Tiểu học. Nội dung giáo dục gắn với đặc điểm vùng miền. - Đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng tập trung nhiều vào việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh nh: quan sát và tiếp xúc với tài liệu, nguồn thông tin; động não để phát hiện kiến thức; thực hành củng cố kiến thức và kỹ năng; tự đánh giá. Ngoài dạy kiến thức và kỹ năng, phơng pháp mới dạy học sinh phơng pháp tự học qua các hoạt động học tập. Ph- ơng pháp dạy học mới là sự kết hợp nhuần nhuyễn các phơng pháp dạy học truyền thống có những yếu tố tích cực với phơng pháp dạy học tập trung vào việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. -Đổi mới đánh giá học sinh. Mục đích đánh giá là để xác nhận kết quả học tập của học sinh và điều chỉnh quá trình dạy học cho phù hợp với mục tiêu. Nội dung đánh giá là đánh giá theo trình độ chuẩn của chơng trình. Công cụ đánh giá là sự kết hợp quan sát sản phẩm học tập của học sinh với việc kiểm tra bằng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận để đa ra điểm số và nhận xét. Chủ thể đánh giá không chỉ giáo viên đánh giá một chiều nh trớc đây, mà là giáo viên đánh giá, học sinh tự đánh giá và đánh giá kết quả học tập của nhau. Tóm lại: Đổi mới giáo dục Tiểu học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam XHCN, bớc đầu xây dựng t cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở. Để thực hiện mục tiêu đó, nội dung giáo dục Tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con ngời; có kỹ năng cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật. Phơng pháp giáo dục Tiểu học phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh phù hợp với từng lớp học, môn học; bồi dỡng phơng pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lai niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Để thực hiện đợc mục tiêu và những yêu cầu về nội dung, phơng pháp giáo dục đòi hỏi nhà trờng Tiểu học phải tích cực đổi mới một cách đồng bộ mới có thể đáp ứng đợc đòi hỏi của việc đổi mới GDPT. Nhiệm vụ trớc mắt là phải xây dựng một đội ngũ giáo viên có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới; tích cực đầu t về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đổi mới phơng pháp dạy học, đảm bảo giáo dục toàn diện; phối hợp với các cấp, các ngành, với phụ huynh học sinh và nhân dân để nâng cao chất lợng giáo dục. II. Thực trạng tình hình giáo dục của nhà trờng Trớc khi tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông. 1.Thực trạng chất lợng đội ngũ giáo viên (thời điểm tháng 5 năm 2002) -Tổng số giáo viên: 44, tổng số lớp: 40, tỷ lệ 1,1 GV/ lớp. -Tuổi đời dới 40: 19 ngời; 41 đến 50 tuổi: 16 ngời; trên 50 tuổi: 9 ngời; nữ: 42. -Trình độ đào tạo: Đại học S phạm: 0 Cao đẳng S phạm: 3 Trung cấp SP: 36 Sơ cấp: 5 Trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn: 39 ngời, tỷ lệ 88,6% Trình độ dới chuẩn: 5 ngời, tỷ lệ 11,4%. -Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện(đợc công nhận từ năm 1997 đến năm 2002): 9 -Số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1. Chất lợng giảng dạy các môn: -Số giáo viên có khả năng dạy tất cả các môn tơng đối an tâm: 11 ngời (25 %) -Số giáo viên cha có khả năng dạy một cách an tâm tất cả các môn: 33 ngời chiếm 75%, trong đó: +Môn Tiếng Việt: 7 ngời. Điểm yếu phổ biến là kiến thức môn học còn non, chữ viết xấu không đúng mẫu chữ quy định, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói còn hạn chế. +Môn Toán: 4 ngời, chủ yếu là về mặt phơng pháp dạy học, cũng có trờng hợp là do kiến thức. +Môn TN-XH: 9 ngời, chủ yếu là non về kiến thức. Số giáo viên này có trình độ văn hóa phổ thông 7/10, hiểu biết về các hiện tợng tự nhiên cũng nh xã hội còn rất hạn chế, kỹ năng thực hành còn yếu. Một số thao tác trong giảng dạy cha đạt đến kỹ năng(sử dụng bản đồ, quả địa cầu, thí nghiệm). +Môn Đạo đức: 3 ngời. Điểm yếu của số giáo viên này là khả năng tổ chức các hoạt động dạy học để giúp học sinh thực hành rèn luyện kỹ năng hành vi đạo đức còn rất lúng túng. +Môn Thể dục: 6 ngời. 6 giáo viên này thờng lúng túng trong việc tổ chức dạy học ngoài sân tập, khẩu lệnh không dứt khoát, động tác không rõ ràng. Nguyên nhân là do sức khỏe không đảm bảo. +Môn Thủ công(các lớp cha thay sách: Kỹ thuật): 5 ngời. Số giáo viên này cha có đợc kỹ năng tốt trong việc làm mẫu cho học sinh và tổ chức hoạt động dạy học theo đúng đặc trng môn học. +Môn Âm nhạc: 14 ngời, tập trung vào số giáo viên tuổi cao, đợc đào tạo trong những năm chiến tranh. Số giáo viên này kiến thức nhạc lý, kỹ năng xớng âm, khả năng phân biệt và hát các làn điệu dân ca còn non, giọng hát không đáp ứng đợc yêu cầu giảng dạy. +Môn Mỹ thuật: 19 ngời. Đây là môn học có nhiều giáo viên dạy cha an tâm nhất trong các môn học. Điểm yếu nhất của họ là năng lực vẽ còn non và phơng pháp dạy học còn lúng túng. Đánh giá chung: - Giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt, yêu nghề, nhiệt tình công tác. Phần lớn giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, song số giáo viên có trình độ dới chuẩn còn chiếm tỷ lệ khá cao. -Năng lực s phạm của giáo viên qua đánh giá xếp loại cuối năm học cha thực sự an tâm để triển khai chơng trình GDPT mới. Số giáo viên khá, giỏi còn ít trong khi đó có một bộ phận giáo viên không đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ. Số giáo viên dạy cha an tâm ở các môn học còn nhiều, trong đó có một số giáo viên dạy cha tốt 2 đến 3 môn học. Một số giáo viên cao tuổi, sức khỏe yếu, hiệu quả công tác không cao. -Một bộ phận khá lớn giáo viên có trình độ văn hóa phổ thông cấp II (lớp 7/ 10) đợc đào tạo THSP hoàn chỉnh (20 đ/c), trong số này có 5 giáo viên nguyên là giáo viên vỡ lòng, khi CCGD đợc biên chế và trong nhiều năm chỉ bố trí dạy lớp1, không có khả năng luân chuyển để dạy toàn cấp. Thực trạng này gây khó khăn không nhỏ cho việc bố trí đội ngũ khi thực hiện thay sách. 2.Chất lợng giáo dục ( Số liệu cuối năm học 2001-2002) 2.1.Chất lợng đạo đức: Lớp Tổng Số Loại Tốt Loại Khá tốt Loại Cần cố gắng Số lợng Tỷ lệ% Số lợng Tỷ lệ % Số lợng Tỷ lệ % 1 245 161 65,7 84 34,3 0 0 2 272 198 72,8 74 27,2 0 0 3 277 217 78,3 59 21,7 0 0 4 273 209 76,6 64 23,4 0 0 5 307 250 81,4 57 18,6 0 0 Cộng 1374 1035 75,3 338 24,7 0 0 2.2.Chất lợng văn hóa: Lớp Tổng số Giỏi Khá T.Bình Yếu SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 1 245 36 14,7 98 40,0 107 43,7 4 1,6 2 272 29 10,7 128 47,0 102 37,5 13 4,8 3 277 61 22,0 81 29,2 131 47,3 3 1,1 4 273 45 16,5 94 34,4 129 46,5 5 1,8 5 307 35 11,4 82 26,7 189 61,6 1 0,3 Cộng 1374 206 15,0 483 35,1 656 47,7 26 1,9 Đánh giá chung: -H/S ngoan, có ý thức tự giác thực hiện các nhiệm vụ ngời học sinh, không có học sinh h. Tuy nhiên, số học sinh xếp loại Khá tốt vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao. -H/S phần lớn chăm học, chất lợng các môn văn hóa đạt trung bình trở lên chiếm tỷ lệ cao, song tỷ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi còn thấp. Số học sinh học yếu còn nhiều. Điều này tạo tâm lý không thuận lợi cho học sinh ngay từ bậc Tiểu học. 3.Thực trạng cơ sở vật chất. -Phòng học cao tầng: 24 phòng; bàn ghế giáo viên: 24 bộ; bàn ghế học sinh: 360 bộ (mỗi phòng 15 bộ); bảng lớp bằng gỗ dán phun sơn lắp đặt năm 1996 nay đã có hiện tợng bong rộp, loáng khó nhìn cho những học sinh ngồi phía sau và hai bên của phòng học. -Các phòng chức năng cha có. Tại thời điểm tháng 5 năm 2002 đang sử dụng dãy nhà cũ của HTX nông nghiệp để lại trong khuôn viên trờng. -Sân chơi, bãi tập còn trũng nớc, cha đáp ứng đợc yêu cầu hoạt động ngoài giờ và rèn luyện thể chất của học sinh. Cảnh quan môi trờng cha đẹp. -Thiết bị dạy học: Mỗi khối có một bộ thiết bị dùng chung chủ yếu là tranh ảnh, bản đồ các loại và một số dụng cụ thí nghiệm, đo lờng. Nhìn chung thiết bị không đồng bộ và thiếu nhiều. Một số phân môn của môn TN-XH nhà trờng phải xếp lại TKB để tất cả các lớp đều đ- ợc sử dụng đồ dùng trong dạy học, gây nhiều khó khăn cho công tác điều hành và quản lý của BGH. -Th viện: nghèo cả về số đầu sách cũng nh số lợng sách, chủ yếu là sách giáo khoa, sách giáo viên và một số tài liệu tham khảo. Các tủ sách: pháp luật, đạo đức mới ở giai đoạn bắt đầu hình thành. Đánh giá chung: Ngoài số phòng học, bàn ghế đáp ứng đợc yêu cầu phục vụ thay sách, tình trạng CSVC nhìn chung còn nghèo, bất cập, cần phải đầu t nhiều. 4.Chơng trình, sách giáo khoa: Chơng trình CCGD mặc dù đã đợc chỉnh lý nhng nhìn chung vẫn còn nặng về kiến thức lý thuyết mang tính hàn lâm. Vì thế, với yêu cầu đòi hỏi cung cấp khái niệm khoa học mang tính chính xác, tơng đối hoàn chỉnh, giáo viên không thể không nhồi nhét kiến thức,và nh thế là quá nặng đối với học sinh. Nội dung dạy học có nhiều bài không còn phù hợp với thực tế cuộc sống. Cách xây dựng sách giáo khoa nặng về lý thuyết hơn là tính thực hành kỹ năng. 5.Phơng pháp dạy học: Với nội dung và cách xây dựng bài học trong sách giáo khoa nh đã nói ở trên là nhằm phù hợp với phơng pháp dạy học truyền thống, chủ yếu là giáo viên giảng, học sinh hầu nh mất đi tính chủ động sáng tạo, ít đợc thể hiện mình. Nhìn chung thiết kế sách giáo khoa CCGD không đặt học sinh vào trong môi trờng giao tiếp, không đặt các em vào trong những hoàn cảnh có vấn đề để các em tự khám phá, phát hiện kiến thức. Từ năm 1994, sách đợc chỉnh lý về nội dung, đồng thời phong trào đổi mới phơng pháp dạy học theo hớng phát huy tính tích cực tự giác của học sinh đợc phát động rầm rộ trong các nhà trờng, nhng thực ra cũng chỉ mới dừng lại ở việc tăng thêm một số câu hỏi phát vấn, tăng đàm thoại gợi mở trong các tiết dạy, tổ chức một số hình thức dạy học mới nhng xem ra rất khó. Chính vì thế, mặc dầu rất tích cực trong việc đổi mới phơng pháp dạy học nhng hiệu quả vẫn cha cao. 6.Đánh giá học sinh: Thông t 15 hớng dẫn đánh giá tất cả các môn học bằng điểm số. Việc quy định số lần kiểm tra thờng xuyên, kiểm tra định kỳ đối với các môn học tạo thuận lợi cho giáo viên trong việc đánh giá học sinh. Số lần kiểm tra nhiều hay ít phụ thuộc vào thời lợng dạy học của từng môn. Tuy nhiên, cách đánh giá này cũng có mặt trái của nó, dó là gây áp lực rất lớn cho học sinh. Cách kiểm tra cũng có điểm cha thích hợp. Đề kiểm tra chủ yếu là các bài tự luận, đòi hỏi học sinh phải thuộc bài thì mới làm đợc bài kiểm tra. Trong khi học sinh Tiểu học, ngay từ lớp 1 đã phải học nhiều môn, thì cách kiểm tra này tạo thêm áp lực cho các em, nó dễ gây tâm lý tự cho là không thể thành công ngay từ khi học tiểu học, Việc đánh giá cũng chủ yếu mang tính một chiều, phần lớn là giáo viên đánh giá học sinh. Vì vậy, không thể đánh giá hết mọi học sinh trong cùng một nhiệm vụ học tập. Và vì thế, học sinh ít có cơ hội để sửa sai. III. Các giải pháp của Hiệu trởng nhằm nâng cao Chất lợng đổi mới giáo dục phổ thông. 1.Xây dựng đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 1.1.Nâng cao nhận thức t tởng cho đội ngũ GV, làm cho giáo viên nắm đợc chủ trơng của Đảng và quyết tâm của ngành trong việc đổi mới GDPT. Phải xem đây là một nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định chất lợng giáo dục, có vai trò to lớn đối với sự nghiệp đổi mới đất nớc nói chung. Tiếp tục quán triệt nghị quyết TƯ 2 khóa VIII, nghị quyết 40 của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và hớng dẫn của ngành GD về đổi mới nội dung chơng trình, SGK, phơng pháp dạy học. Từ đó, GV tự nhận thức vai trò, vị trí của mình trong giai đoạn mới của GD, có ý thức tự học, tự bồi dỡng để nắm bắt các vấn đề mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD. 1.2. Lập kế hoạch sử dụng hợp lý đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục. Để làm tốt đợc điều này, phải tổ chức phân loại giáo viên một cách nghiêm túc, đánh giá đúng thực trạng đôi ngũ, năng lực, sở trờng của từng ngời để có kế hoạch bồi dỡng và phát huy khả năng của đội ngũ GV. Tại thời điểm tháng 5/2002, số GV đợc đánh giá là có thể dạy đợc tất cả các môn học toàn cấp một cách tơng đối an tâm là 21 ngời (54,5 %). Số còn lại ít nhiều gặp khó khăn trong giảng dạy một số môn nh: TN-XH, Hát nhạc, Mỹ thuật, Thể dục. Cá biệt có giáo viên chữ xấu, viết không đúng mẫu chữ quy định, khả năng linh hoạt trong giảng dạy còn non. Căn cứ vào trình độ, năng lực, tuổi tác, sức khỏe của từng ng- ời, đồng thời dự báo về những thay đổi của đội ngũ để bố trí và sử dụng một cách hợp lý. Trong việc bố trí GV, phải đảm bảo đồng đều về chất lợng, sao cho tất cả các khối lớp đều có nòng cốt về chuyên môn. Năm học 2002-2003 có 7 lớp 1. Nhu cầu GV đứng lớp 1 là 7 ngời.Trong số 44 giáo viên, có 1 GVDG cấp tỉnh, 9 GVDG cấp huyện và 11 GVDG cấp trờng. Số GV đợc cử đi bồi dỡng thay sách lớp 1 là 8 ngời, trong đó có 2 GVDG huyện, 3 GVDG trờng. Số GV trên 50 tuổi đợc dự bồi dỡng là 2 ngời ( dự kiến về hu năm 2004, khi đó trờng chỉ có 5 lớp 1). Các năm tiếp theo khi tiến hành thay sách, căn cứ tình hình đội ngũ từng thời điểm, dự báo những biến động do nghỉ hu, thuyên chuyển, Hiệu trởng lập danh sách GV dự bồi dỡng dạy thay sách, chuẩn bị mọi điều kiện để việc tiếp thu chuyên đề có kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, việc bố trí GV ở các lớp cha thay sách cũng phải hớng tới việc chuẩn bị thay sách những năm sau, không bố trí GV có trình độ dới chuẩn dạy thay sách. 1.3. Tích cực bồi dỡng đội ngũ giáo viên, nâng cao nhận thức t tởng, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lợng thay sách. -Tổ chức tốt cho GV tiếp thu chuyên đề thay sách một cách có chất lợng. Bên canh số GV bồi dỡng thay sách hàng năm, Hiệu trởng cử các Phó Hiệu trởng vừa học chuyên đề, vừa quản lý tốt số GV của trờng trong suốt thời gian học tập. Tổ chức và quản lý tốt đợt bồi dỡng tiếp theo cho số GV không dạy thay sách.Phải làm cho giáo viên nắm vững mục tiêu giáo dục Tiểu học, mục tiêu từng môn học, phân biệt điểm mới và khác so với mục tiêu khi cha thay sách. Giáo viên phải nắm đợc chơng trình, sách giáo khoa. Về phơng pháp dạy học, giáo viên phải nắm đợc vấn đề quan trọng mấu chốt trong việc đổi mới phơng pháp ở lần thay sách này. -Ngay sau khi tiếp thu chơng trình, SGK và phơng pháp dạy học mới, nhà trờng triển khai việc dạy thể nghiệm, hội thảo chuyên đề thay sách. Qua đó, GV nắm bắt và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế giảng dạy phù hợp với đặc điểm học sinh lớp mình. Mỗi tuần, mỗi khối thay sách dạy thể nghiệm ít nhất 2 tiết, mỗi tháng ít nhất 8 tiết cho tất cả các môn học. Thông qua việc trao đổi, đánh giá GV trong tổ vừa thống nhất đợc một số vấn đề chung, đồng thời tự rút ra cho mình những cách làm riêng phù hợp mà hiệu quả. Mỗi học kỳ tổ chức hội thảo cấp trờng ít nhất một lần. Các GV nòng cốt về chuyên môn, các cán bộ quản lý đợc giao nhiệm vụ tập hợp những vớng mắc, khó khăn của GV trong giảng dạy, nghiên cứu và đề xuất các phơng án phù hợp. Các lần hội thảo tập trung chủ yếu vào việc tháo gỡ khó khăn trong việc thiết kế các hoạt động học tập cho học sinh theo các nội dung học tập, tổ chức các hình thức học tập và các vấn đề liên quan khác trong quá trình thực hiện SGK mới. Thông qua thao giảng, thể nghiệm, hội thảo chuyên đề, GV học tập đợc ở đồng nghiệp rất nhiều. Đây có thể xem là con đờng tốt nhất để bồi dỡng đội ngũ trong tình hình hiện nay. Nhà trờng đặc biệt coi trọng công tác bồi dỡng tại chỗ. Nó đảm bảo cho giáo viên có thể dạy đợc chơng trình mới một cách khá yên tâm. Đồng thời, BGH cũng nắm bắt đợc tình hình triển khai đổi mới để có phơng án chỉ đạo phù hợp. -Thành lập Ban chỉ đạo thay sách cấp trờng gồm Hiệu trởng, các Phó Hiệu trởng, Tổ trởng chuyên môn và một số giáo viên giỏi tỉnh, giỏi huyện có kinh nghiệm trong giảng dạy. Hiệu trởng phân công các thành viên Ban chỉ đạo theo nhóm môn học để tập trung chỉ đạo, (Theo sở trờng và năng lực của từng thành viên) cụ thể: +Nhóm các môn Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc gồm các đồng chí: Hà Văn Tôn (Hiệu tr- ởng, cốt cán thay sách môn Tiếng Việt cấp huyện), Chu Thị Lan(Tổ trởng Tổ GV lớp 1), Tr- ơng Thị Việt Dung(GV giỏi huyện). +Nhóm các môn Toán, Thể dục gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Hơng(Hiệu phó), Nguyễn Thị Bảy(Tổ trởng tổ GV lớp 5 GV giỏi huyện), Cao Thị Phợng(Tổ trởng Tổ GV lớp 4 GV giỏi huyện). +Nhóm các môn TN-XH, Mỹ thuật, Thủ công gồm các đồng chí: Thái Thị Minh Nguyệt (Hiệu phó), Phan Thị Thu Hoài(Tổ trởng tổ GV lớp 2 GV giỏi huyện), Hồ Thị Hơng (GV giỏi tỉnh). Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, bên cạnh việc nghiên cứu và chỉ đạo các môn học nói chung, phải tập trung nghiên cứu kỹ mục tiêu, nội dung, phơng pháp dạy học theo nhóm môn đợc Hiệu trởng phân công, nắm đợc trình độ, năng lực giảng dạy từng môn của từng giáo viên, dự giờ thăm lớp thờng xuyên và hớng dẫn, giúp đỡ để giáo viên có thể dạy đ- ợc các môn học, đồng thời nghiên cứu giải đáp các ý kiến, tháo gỡ khó khăn cho giáo viên thông qua hội thảo cấp trờng hoặc từng GV trong từng vấn đề cụ thể và tham mu cho Hiệu trởng về các giải pháp nâng cao chất lợng dạy học. -Lập kế hoạch đào tạo nâng chuẩn cho GV, nâng số lợng GV có trình độ chuẩn lên 100% vào năm 2004, nâng dần số GV có trình độ trên chuẩn. Số GV có trình độ dới chuẩn: 5 đ/c, trong đó có 3 GV sẽ nghỉ hu năm 2003, còn lại 2 GV (1đ/c sinh năm 1959, 1 đ/c sinh năm 1962 đều là nữ), đợc đào tạo S phạm 10+1 ở miền Nam trớc đây. 2 GV này sẽ đợc đào tạo chuẩn hóa THSP để đạt trình độ tơng đơng 12+2 sau hè 2004. Về đào tạo trên chuẩn: Nhà trờng khuyến khích và tạo điều kiện cho số GV có trình độ SP 12+2 đợc đào tạo lên trình độ CĐ, ĐHSP. Về tiêu chuẩn, GV phải đạt danh hiệu GVG cấp trờng trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới đợc cử đi học. Hiệu trởng có kế hoạch cử đi học hàng năm sao cho không làm ảnh hởng đến công tác chuyên môn, không gây khó khăn cho việc bố trí đôi ngũ. Mục tiêu là đến năm 2006(thời điểm trờng đề nghị kiểm tra công nhận chuẩn quốc gia), có 50 % CB-GV có trình độ Cao đẳng và Đai học. -Tổ chức tốt việc học chơng trình BDTX chu kỳ III. Căn cứ quy chế BDTX của Bộ GD&ĐT và hớng dẫn của Sở, Phòng Giáo dục, Hiệu trởng triển khai các quy định về học chơng trình BDTX, tổ chức cho GV đăng ký kế hoạch học tập nhằm đạt yêu cầu chung. Mục tiêu đề ra là đến hết năm 2007, GV hoàn thành chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III. -Chỉ đạo nâng cao chất lợng sinh hoạt tổ chuyên môn. Mỗi tuần, tổ chuyên môn sinh hoạt 1 buổi, có sự tham gia của ít nhất 1 thành viên BGH. Nôi dung sinh hoạt: +Dạy thao giảng, thể nghiệm, đánh giá rút kinh nghiệm, thống nhất một số vấn đề chung về nội dung, phơng pháp dạy học của các môn học. +Căn cứ chơng trình, SGK và hớng dẫn của Bộ, tổ đề ra đợc nội dung dạy học, thời l- ợng dạy học các môn, các bài chung cho cả khối, trên cơ sở đó từng GV lập kế hoạch cho phù hợp với lớp mình phụ trách. +Giải quyết một số vấn đề khó (nếu có) của các bài dạy tiếp theo. +Thảo luận các nội dung BDTX, xem băng hình GK +Hiệu trởng (Phó Hiệu trởng) cho ý kiến chỉ đạo về chuyên môn. 2.Chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy học. -Đổi mới phơng pháp dạy học là một việc làm cực kỳ quan trọng và cần thiết. Chúng ta biết rằng nội dung dạy học và phơng pháp dạy học có quan hệ mật thiết với nhau. SGK mới đợc thiết kế cho phơng pháp dạy học mới. Vì vậy, muốn đạt đợc mục tiêu dạy học về nội dung, nhất thiết phải đổi mới phơng pháp dạy học. Giáo viên phải căn cứ vào nội dung trong SGK để thiết kế bài dạy theo hớng tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với đặc trng môn học, với các hình thức dạy học linh hoạt, sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu quả tối đa. Hình thức dạy học cũng phải linh hoạt. GV phải khéo léo tổ chức các hình thức nh: Dạy học cả lớp, dạy học cá nhân, học theo nhóm, làm việc với đồ dùng học tập, với VBT, tổ chức trò chơi cho sinh động và hiệu quả. Nghĩa là phải đặt HS vào trong các tình huống có vấn đề để các em tự tìm tòi khám phá. Sách GK thiết kế các nội dung học tập theo hớng thực hành, vì vậy GV cần tổ chức các hình thức dạy học nhằm tới mục đích thực hành kỹ năng. -Chỉ đạo soạn giáo án theo hớng ngắn gọn, đầy đủ và khoa học. Bài soạn của giáo viên cần đạt các yêu cầu cơ bản sau: Xác định mục đích yêu cầu , thể hiện đợc các hoạt động dạy học chính tơng ứng với các nội dung, hình thức dạy học cho từng hoạt động, đồ dùng dạy học cần sử dụng, đinh ra đợc thời gian cho từng hoạt động. GV không chép lại các nội dung trong SGK, SGV và sách thiết kế một cách dài dòng, kém hiệu quả. -Chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học của GV. Giáo viên khi chuẩn bị bài dạy phải xác định rõ những đồ dùng cần thiết và phải chuẩn bị trớc. Với các bài dạy, nội dung giảng dạy có thiết bị, nhất thiết phải sử dụng thiết bị một cách triệt để. GV phải ghi chép đầy đủ việc sử dụng đồ dùng dạy học hàng ngày vào sổ theo dõi. -Chỉ đạo đổi mới cách dạy phải tiến hành song song với đổi mới cách học của học sinh. Tr- ớc đây, học sinh chủ yếu nghe giảng, tiếp thu, ghi chép một cách thụ động. Vì vậy, sản phẩm giáo dục có phần phiến diện. Mặc dù có nhiều thành công, song cũng phải thừa nhận là học sinh ta trớc đây thiếu tính chủ động trong học tập, cha có thói quen tự học, kỹ năng thực hành giao tiếp, tính toán, thao tác trên mô hình, vật thậtcòn non. Đổi mới ph- ơng pháp học thực chất là chuyển từ tiếp thu thụ động sang sang chủ động khám phá kiến thức, nghĩa là học sinh phải tự giác học tập dới sự hớng dẫn, tổ chức của GV. Muốn học sinh tự giác tích cực học tập, mỗi HS phải có một bộ đồ dùng học tập theo danh mục của Bộ. Để thực hiện đợc điều này, nhà trờng phải làm tốt công tác tuyên truyền cho phụ huynh biết vai trò của đồ dùng học tập đối với việc tự học của con em mình, vận động phụ huynh mua đủ đồ dùng cho HS. Với số HS thuộc diện chính sách, học sinh nghèo, HS tàn tật, nhà trờng có kế hoạch xây dựng tủ thiết bị dùng chung để cho HS mợn, đảm bảo 100% học sinh có đồ dùng phục vụ học tập. -Tích cực chuyển dần sang học 2 buổi/ ngày. Để nâng cao chất lợng, tăng thời gian thực hành kỹ năng cho HS, phải tăng thời gian học lên 8 đến 10 buổi/ tuần. Nhà trờng tuyên truyền và tổ chức cho phụ huynh đăng ký cho HS học tăng buổi. Từ năm học 2002-2003 trở đi, tất cả các lớp thay sách đều học từ 8 buổi/ tuần trở lên, trong đó mỗi khối có 2 lớp học 10 buổi/ tuần. Với các lớp 10 buổi/ tuần, GV không ra bài về nhà cho học sinh, thời gian học tăng buổi chủ yếu là củng cố, rèn luyện kỹ năng, đảm bảo cho các buổi học diễn ra nhẹ nhàng nhng chất lợng. Cố gắng đến năm 2006 mở đợc 3 đến 4 lớp bán trú (Sau khi xây dựng đợc khu nhà bếp, nhà ăn cho HS), tăng dần số học sinh bán trú vào các năm tiếp theo. Riêng đối với các môn năng khiếu: Âm nhạc, Mỹ thuật nhà trờng bố trí giáo viên chuyên dạy các môn này. Do mỗi môn chỉ có 1 GV cho nên để đảm bảo dạy đủ các lớp, số tiết dạy sẽ rất cao (29-30 tiết/ tuần/ GV). Nhà trờng sắp xếp lịch dạy phù hợp và cân đối kinh phí để trả tiền vợt giờ cho GV. Tất cả các tiết dạy của 2 môn này, giáo viên phụ trách lớp phải dự giờ của GV chuyên để học tập nâng cao trình độ và năng lực. -Chuẩn bị mọi điều kiện để đa các môn tự chọn vào giảng dạy trong nhà trờng bắt đầu từ năm học 2006-2007. Trớc mắt đầu t kinh phí để có phòng Tin học với ít nhất 10 máy. Tham mu với Phòng Giáo dục để có giáo viên dạy Tin học và Ngoại ngữ (hoặc hợp đồng GV). 3.Tăng cờng đầu t cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị dạy học. Nhà trờng chủ động lập kế hoạch và tham mu với Đảng ủy, chính quyền địa phơng đầu t xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị dạy học. Các hạng mục chủ yếu và lộ trình đầu t xây dựng nh sau: -Mua sắm đầy đủ SGK, SGV, thiết bị nghe nhìn, băng đĩa hình, các tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác bồi dỡng GV: Theo yêu cầu từng năm học. -Đầu t kinh phí mua sắm thiết bị dạy học cho GV và HS (ngoài số thiết bị đợc cấp). Mỗi năm học mua sắm số tủ thiết bị bằng số lớp thay sách. Cụ thể: Năm 2002: 7 tủ; năm 2003: 6 tủ; năm 2004: 5 tủ; năm 2005: 5 tủ; năm 2006: 5 tủ. Mua sắm thêm một số tranh ảnh, đồ dùng có trong danh mục mà cha đợc cấp (theo nhu cầu hàng năm). -Thay toàn bộ bảng gỗ dán bằng bảng từ Hàn Quốc. Tổng số: 24 bảng. Thời gian thực hiện: Năm 2002 thay 7 bảng; năm 2003 thay 6 bảng; năm 2004 thay 11 bảng còn lại. Trang trí đồng bộ cho tất cả các phòng học theo hớng dẫn của ngành. -Xây dựng sân chơi: Tôn cao mặt sân, lát gạch nung 30x30 cm, phân ô tạo thảm màu. Diện tích sân 2.000 m2. Thời gian xây dựng: Hè 2003. [...]... phụ huynh HS Duy trì hoạt động của Hội Khuyến học, khuyến khích hoạt động khuyến học của các dòng họ, các xóm khối, các đoàn thể và Ban Hành giáo xứ Mục tiêu là huy động tối đa các nguồn lực cả về vật chất và tinh thần cho giáo dục Một số kiến nghị, đề xuất: 1.Hiện nay các nhà trờng Tiểu học nói chung, Trờng Tiểu học Diễn Hồng nói riêng, đang rất tích cực chuyển dần sang học 2 buổi/ ngày Do làm tốt công... dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, tổ chức thực hiện, kiểm tra thanh tra, điều chỉnh, lu giữ thông tin về chất lợng giáo dục Các thông tin về chất lợng phải đợc báo cáo kịp thời , chính xác, từ nhiều kênh khác nhau: Kiểm tra thanh tra, GV báo cáo, phản hồi từ phụ huynh và học sinhHiệu trởng xử lý các thông tin đó để có sự điều chỉnh phù hợp các biện pháp nâng cao chất lợng giáo dục 5.3.Công tác kiểm... Tiếp nhận và bảo quản, sử dụng có hiệu quả TBDH đợc cấp, mua sắm thêm các loại TBDH có trong danh mục của Bộ Xây dựng cảnh quan môi trờng xanh-sạch-đẹp và đảm bảo các điều kiện đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện 3/Về chất lợng giáo dục: Đảm bảo 99,7% học sinh thành công trong học tập ở tiểu học, phấn đấu 100% học sinh đợc XL thực hiện đầy đủ về hạnh kiểm, nâng tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi về văn hóa... đua dạy học -Chủ động tranh thủ sự đầu t của các tổ chức, cá nhân nhằm tăng cờng cơ sở vật chất, huy động tối đa nguồn lực phục vụ cho công tác thay sách 5 Đổi mới công tác quản lý nhà trờng 5.1 Chỉ đạo quản lý đến từng tiết dạy của giáo viên Mỗi GV căn cứ SGK, PPCT và hớng dẫn của Bộ, tự xác định nội dung dạy học, thời gian dạy học các môn, các bài trong từng buổi dạy Hiệu trởng, các Phó Hiệu trởng... đáp ứng đợc yêu cầu giáo dục toàn diện, đảm bảo đủ điều kiện đổi mới phơng pháp dạy học 3.Về chất lợng giáo dục: 3.1 .Chất lợng đạo đức: Tổng số học sinh các lớp thay sách: 704 em Xếp loại Thực hiện đầy đủ: 704 em, đạt 100% So với trớc thay sách nhìn chung học sinh ngày càng ngoan, có ý thức tự giác thực hiện 4 nhiệm vụ học sinh Trong trờng không có học sinh h 3.2 .Chất lợng văn hóa: Chất lợng 2 môn Tiếng... số lợng sách cho các tủ sách, phục vụ nhu cầu đọc sách và tham khảo tài liệu của GV, HS -Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh học đờng nh ánh sáng, quạt, nớc uống 4 Tích cực tham mu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phơng đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục 4.1.Tham mu cho Đảng ủy, UBND xã mở Đại hội giáo dục cấp xã, củng cố lại Hội đồng Giáo dục cấp xã, phối hợp với nhà trờng để quản lý, giáo dục con em... thế, sự nghiệp giáo dục mới thu đợc những thành quả đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nớc 2.Đổi mới phải đồng bộ nhng không đợc nóng vội, phải có bớc đi thích hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của địa phơng và nhà trờng 3.Phải xem đổi mới cách dạy, cách học là trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông lần này Từ đó tập trung chỉ đạo một cách hiệu quả, đảm bảo giáo dục toàn diện, đào tạo ra các thế hệ ngời... điều kiện cho các em học tập cũng nh có chính sách khen thởng, khuyến khích con em học tập -Thông qua UB Mặt trận Tổ quốc xã, phối hợp với Linh mục quản xứ và Ban hành giáo xứ trong việc động viên con em giáo dân học tập Thông qua Ban hành giáo, nhà trờng nắm đợc các ngày lễ trọng trong năm để có sự điều chỉnh phù hợp(sau khi xin ý kiến Phòng Giáo dục) , đảm bảo quyền lợi cho các em trong học tập, đồng... phải t vấn cho giáo viên về cách làm, đồng thời thúc đẩy giáo viên nghiên cứu để đổi mới thành công 5.4.Thực hiện nghiêm túc Quyết định 109 của UBND tỉnh về đánh giá phân loại giáo viên hàng năm Xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể, quan tâm nhiều đến hiệu quả giảng dạy, giáo dục Quy trình đánh giá thực hiện từ việc giáo viên tự đánh giá, tổ chuyên môn đánh giá, Hội đồng giáo dục đánh giá, Hiệu trởng... buổi/ ngày Do làm tốt công tác tuyên truyền cũng nh chuẩn bị các điều kiện để tổ chức học 2 buổi/ ngày nên số học sinh học 10 buổi/tuần, học bán trú đang tăng lên đáng kể Do tính chất đặc thù công việc, cờng độ lao động của giáo viên Tiểu học hiện nay là rất cao Mỗi giáo viên chỉ có thể đứng lớp tối đa 8 buổi/ tuần (và thực tế ngành cũng chỉ cho phép GV đứng lớp không quá 8 buổi/tuần) Vì vậy, biên chế . mới phơng pháp dạy học, đảm bảo giáo dục toàn diện; phối hợp với các cấp, các ngành, với phụ huynh học sinh và nhân dân để nâng cao chất lợng giáo dục. II. Thực trạng tình hình giáo dục của nhà. tập. Và vì thế, học sinh ít có cơ hội để sửa sai. III. Các giải pháp của Hiệu trởng nhằm nâng cao Chất lợng đổi mới giáo dục phổ thông. 1.Xây dựng đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất và năng. thể và tham mu cho Hiệu trởng về các giải pháp nâng cao chất lợng dạy học. -Lập kế hoạch đào tạo nâng chuẩn cho GV, nâng số lợng GV có trình độ chuẩn lên 100% vào năm 2004, nâng dần số GV
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN CÁC GIẢI PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN CÁC GIẢI PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC, SKKN CÁC GIẢI PHÁP CỦA HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC, II. Thực trạng tình hình giáo dục của nhà trường, III. Các giải pháp của Hiệu trưởng nhằm nâng cao Chất lượng đổi mới giáo dục phổ thông.

Từ khóa liên quan