0

SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TIẾT VĂN HỌC DÂN GIAN BẰNG HÌNH THỨC KỂ CHUYỆN THEO TRANH VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI

14 2,248 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:19

. Bích Hiền NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TIẾT VĂN HỌC DÂN GIAN BẰNG HÌNH THỨC KỂ CHUYỆN THEO TRANH VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI I/ Mở đầu: Trong thực tiễn giảng dạy hiện nay, càng. thực tế giảng dạy tôi đã rút ra được những nét đáng lưu ý để nâng cao hiệu quả giảng dạy trong các tiết văn học dân gian bằng hình thức kể chuyện theo tranh với phương tiện hiện đại là: +. tôi đã có một ít kinh nghiệm trong việc kể chuyện dân gian theo tranh với phương tiện dạy học hiện đại. Nó góp phần không nhỏ vào thành công của tiết dạy với tranh ảnh trực quan mà vẫn không
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TIẾT VĂN HỌC DÂN GIAN BẰNG HÌNH THỨC KỂ CHUYỆN THEO TRANH VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI, SKKN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRONG CÁC TIẾT VĂN HỌC DÂN GIAN BẰNG HÌNH THỨC KỂ CHUYỆN THEO TRANH VỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI,

Từ khóa liên quan