GIÁO DỤC TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH QUA TUYÊN NGÔN CỦA CÁC VĨ NHÂN

26 1.9K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:10

. nghiệm GIÁO DỤC TINH THẦN YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH QUA TUYÊN NGÔN CỦA CÁC VĨ NHÂN PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG A/ Đặt vấn đề Bất kì một giai đoạn lịch sử nào thì việc giáo dục tinh thần yêu nước, lịch. cua học sinh. Vì vậy giáo dục tư tưởng thông qua dạy học Lịch Sử phải nhằm vào việc định hướng cho hoạt động của học sinh. Hưóng dẫn cho học sinh biết nhận thức đúng đắn quá trình phát triển của. truyền thống đẹp đẽ về lòng yêu nước. Vì vậy cần giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần dân tộc, tinh hoa của nhân loại và từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong cuộc sống hiện tại Học sinh cần nhận thấy

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan