Kinh nghiệm dạy bài “Tính chất - ứng dụng của hiđro” trong chương trình hóa học 8

19 3.9K 15
Kinh nghiệm dạy bài “Tính chất - ứng dụng của hiđro” trong chương trình hóa học 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY BÀI: “TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO” (TIẾT 1) HOÁ HỌC 8 - BẬC THCS I/ Đặt vấn đề. 1. Bài tính chất ứng dụng của hiđro là một bài học quan trọng trong chương trính hoá học. niệm. Bài “Tính chất - ứng dụng của hiđro” được chia làm hai tiết. mục đích và yêu cầu của bài học là qua tìm hiểu nghiên cứu học sinh phải: Biết được các tính chất vật lí và tính chất hoá học của. ra trong tự nhiên, trong cuộc sống. Trong điều kiện chương trình hoá học 8 THCS, tôi thấy việc giảng dạy bài tính chất - ứng dụng của hiđro thường diễn ra như sau: - Giáo viên xây dựng tiết dạy

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan