Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh cách tiến hành và quan sát thí nghiệm trong chương trình hóa học 8

16 1.5K 1
Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh cách tiến hành và quan sát thí nghiệm trong chương trình hóa học 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

“Mét sè kinh nghiƯm híng dÉn häc sinh c¸ch tiÕn hành quan sát thí nghiệm chơng trình hoá học lớp A Đặt vấn đề I lời mở đầu: Môn hoá học môn khoa học thực nghiệm tợng trình phản ứng nh kết luận phải đợc rút sau tiến hành thí nghiệm Muốn thực đợc mục tiêu đề đòi hỏi tất học sinh phải có kĩ sử dụng dụng cụ hoá học phổ biến, lắp ráp tiến hành thí nghiệm đơn giản môn hoá học Có nh em có khả quan sát tợng, trình phản ứng từ phân tích xử lý thông tin liệu để giải thích tợng hoá học cách lôgíc, rõ ràng xác đợc Để đạt đợc mục tiêu trên, yêu cầu học sinh phải biết thí nghiệm quan sát thí nghiệm Do việc sử dụng thí nghiệm, lắp ráp tiến hành thí nghiệm nh quan sát tợng khâu quan trọng môn hoá học lớp 8, chơng trình đổi môn khoa häc thùc nghiƯm C«ng viƯc sư dơng dơng thÝ nghiệm, lắp ráp quan sát thí nghiệm khâu quan trọng việc hình thành rút nhận thức, kiến thức đặc thù môn hoá học Sử dụng dụng cụ, lắp ráp, tiến hành quan sát thí nghiệm có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu đào tạo, việc hình thành nhân cách ngời lao động tự giác, cẩn thận, tỷ mỷ, trung thực sáng tạo môn học hoá học Sử dụng dụng cụ, lắp ráp, tiến hành quan sát thí nghiệm phận kiến thức quan trọng việc giảng dạy trờng học vừa mục tiêu, nội dung, phơng pháp dạy học hiệu nghiệm thể đắn đờng lối Học đôi với hành Hoá học môn khoa học thực nghiệm Vì lí nên ®· chän ®Ị tµi:“ Mét sè kinh nghiƯm híng dÉn học sinh cách tiến hành quan sát thí nghiệm chơng trình hoá học lớp II Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Thuận lợi: - Do nhu cầu tính cấp bách chơng trình đổi sách giáo khoa, với phơng pháp t tởng coi trọng phơng pháp thực nghiệm phơng pháp đặc thù khoa học thực nghiệm nên hầu nh thiết bị thí nghiệm hoá học nhằm đảm bảo cho việc đổi dạy học hoá học đợc tiến hành thuận lợi, đầy đủ, thiết bị tối thiểu cho học hoá học - Học sinh khối nhìn chung em ngoan, có ý thức phấn đấu học tập - Nhà trờng có đầy đủ giáo viên, có đầy đủ tất môn, hội đồng nhà trờng đoàn kết quan tâm giúp đỡ lẫn Đội ngũ giáo viên trẻ, khoẻ có trình độ chuyên môn chuẩn chuẩn - Là địa phơng có truyền thống hiếu học, quyền địa phơng, hội khuyến học xÃ, hội phụ huynh học sinh quan tâm nhiều đến nghiệp giáo dục xà nhà, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên yên tâm công tác Khó khăn: - Khi giảng dạy môn hoá học gặp phải nhiều khó khăn là: Học sinh lớp lần đợc tiếp xúc với môn học mới, em có nhiều bỡ ngỡ - Các em cha đợc làm quen với dụng cụ thí nghiệm, đợc sử dụng em ý nhiều đến dụng cụ, cha biết sư dơng, cßn lóng tóng, mÊt nhiỊu thêi gian - Thời lợng môn hoá học tiết / tuần, em cha biết cách đọc kết xác quan sát thí nghiệm - Cơ sở vật chất địa phơng nhà trờng nhiều thiếu thốn, phòng học thiếu phải học ca, thiếu phòng th viện, thiếu phòng học đa chức nên giáo viên phải nhiều thời gian chuẩn bị Xuất phát thực trạng vấn đề nghiên cứu từ thuận lợi nh khó khăn, để nâng cao chất lợng giáo dục môn hoá học thân trình giảng dạy đà tìm phơng pháp hớng dẫn HS cách tiến hành quan sát thí nghiệm chơng trình hoá học lớp Để từ gióp häc sinh cã thĨ lÜnh héi mét c¸ch cã hệ thống, lôgic nhuẫn nhuyễn phơng pháp thực hành thÝ nghiƯm Vµ gióp häc sinh cã ý thøc thùc báo cáo kết thực hành cách khoa học, xác trung thực, có ý thức bảo vệ môi trờng sạch, biết vận dụng điều đà học vào thực tiễn sống sản xuất Bằng kinh nghiệm năm học qua đà sử dụng giải pháp áp dụng cho số lớp số lớp để đối chứng, so sánh thấy HS học tập tốt, hứng thú với môn học đà giúp mạnh dạn đa phơng pháp b Giải vấn đề : I Các giải pháp thực hiện: Giúp học sinh biết phân loại thí nghiệm hoá học: Để hình thành rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm hoá học nhằm nâng cao chất lợng, nắm vững kiến thức hoá học, biện pháp dạy học sinh Cách tiến hành quan sát thí nghiệm chơng trình hoá học Muốn cần phải phân loại thí nghiệm môn hoá học Dựa vào mục đích thí nghiệm ngời ta chia thí nghiệm thành hai loại: * Thí nghiệm kiểm tra giả thuyết: Để tiến hành học đợc tốt giáo viên cần: - Giới thiệu tất dụng cụ thí nghiệm chức loại dụng cụ, yêu cầu học sinh nắm kiến thức - Chia nhóm HS hợp lý giáo viên cho tất thành viên công việc hợp lí để tránh tình trạng có HS nhàn rỗi làm trật tự lớp - Giáo viên nên giới thiệu cách lắp ráp dụng thÝ nghiƯm tríc toµn thĨ líp tõng bíc râ ràng để em nắm đợc bớc tiến hành thí nghiệm, sau phát dụng cụ cho nhóm, yêu cầu nhóm lắp ráp, sử dụng tiến hành thÝ nghiƯm - ViƯc quan s¸t thÝ nghiƯm hÕt søc quan trọng quan sát sai dẫn đến kết sai Do cần phải bố trí thí nghiệm nơi dễ quan sát Hớng dẫn học sinh quan sát đọc kết xác - Để cho kết thí nghiệm xác, HS cần phải dùng phiếu học tập phiếu chuẩn giáo viên Dạng thí nghiệm thờng có tiết học nhóm học sinh phải tự làm thí nghiệm báo cáo kết thí nghiệm xác Muốn làm đợc nh vậy, học sinh phải biết cách sử dụng dụng cụ thành thạo, cẩn thận tỷ mỷ Giáo viên phải quan sát, theo dõi uốn nắn kịp thời để tiết sau học sinh không gặp phải khó khăn * Thí nghiệm biểu diễn : - Khi tiến hành loại thí nghiệm học sinh phải đề giả thuyết, nêu vấn đề phần đặt vấn đề Sau làm thí nghiệm, quan sát rút kết luận - Tuy nhiên tất thí nghiệm bài,học sinh phải tiến hành Do học sinh nhỏ nên thí nghiệm có sử dụng nhiều hoá chất độc hại đòi hỏi giáo viên phải làm thí nghiệm Loại thí nghiệm gọi thí nghiệm biểu diễn - Để đảm bảo cho thí nghiệm thành công, giáo viên phải làm thí nghiệm trớc tránh tợng h hỏng dụng cụ, không xác Giáo viªn chØ cã nhiƯm vơ bè trÝ thÝ nghiƯm cho hợp lý, thiết kế su tầm dụng cụ dễ quan sát gây hứng thú cho học sinh Học sinh buộc phải quan sát để mô tả thí nghiệm rút kết luận - Đối với thí nghiệm đơn giản yêu cầu học sinh đề phơng án thí nghiệm tự tiến hành thí nghiệm Các họat động chủ yếu giáo viên học sinh thực hành hoá häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh Để giúp học sinh nắm đợc Cách tiến hành quan sát thí nghiệm chơng trình hoá học hoá học lớp giáo viên cần hớng dẫn học sinh nh sau: * GV yêu cầu HS báo cáo việc chuẩn bị * Đại diện nhóm báo cáo : thực hành nhà - Mục tiêu thực hành - Cách tiến hành thí nghiệm, điểm cần lu ý GV nhận xét, đánh giá, hoàn thiện - Nhóm khác lắng nghe ý kiến bổ sung * GV yêu cầu nhóm HS tiến hành thí *Nhóm HS thực thí nghiệm đồng nghiệm theo bớc, theo hớng dẫn loạt : hình vẽ hay trực tiếp lời cuả - Lắp dụng cụ GV - LÊy ho¸ chÊt GV quan s¸t, híng dÉn, nhËn xÐt, điều - Thực phản ứng chỉnh kịp thời cách tiến hành hoạt - Quan sát tợng xảy động nhóm cần * GV yêu cầu HS ghi chép kết thí *Nhóm HS mô tả, nhãm trëng tỉng kÕt, nghiƯm th ký ghi chÐp kÕt quả: - Trạng thái, màu sắc chất phản ứng - Hiện tợng sản phẩm phản ứng: Có chất khí thoát ra? Hay có chất rắn tạo thành ? Có thay đổi màu sắc ? - Xác định chất tạo thành viết PTHH * Mỗi HS viết tờng trình sau buổi * GV yêu cầu HS ghi kết vào t- thực hành nhà ờng trình thí nghiệm theo mẫu *Nhóm HS phân công : * GV yêu cầu nhóm HS vƯ sinh sau tiÕt - Thu håi ho¸ chÊt học - Khử hoá chất độc, d - Rửa dụng thÝ nghiƯm II C¸c biƯn ph¸p thùc hiƯn: Møc độ nội dung chơng trình hoá học lớp theo chơng trình SGK đổi khảo sát định tính tợng trình hoá học tự nhiên, đời sống hiểu biết học sinh Các kÕt ln hÇu hÕt cã thĨ cho häc sinh tù rút sở quan sát trực tiếp vật, tợng kết hợp với suy luận đơn giản Với yêu cầu đặt nh trình dạy học hoá học đà tiến hành thực biện pháp sau: + Tạo điều kiện cho häc sinh cã thĨ quan s¸t trùc tiÕp c¸c thí nghiệm hoá học, trao đổi nhóm tìm phơng án giải vấn đề, học sinh tự tiến hành thực hành thí nghiệm từ rút kết luận cần thiết hình thành đ ợc kỹ thực hành thí nghiệm, phân loại thí nghiệm, thực tốt đợc khâu thực hành thí nghiêm + Thực giảng dạy theo phơng pháp dạy thực hành hoá học cụ thể Sau mẫu thiết kế hoạt động tiết dạy thùc hµnh thÝ nghiƯm: TiÕt 52: Bµi thùc hµnh số điều chế thu khí hiđrô thử tính chất khí hiđrô a Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh phân loại đợc thí nghiệm loại thí nghiệm kiểm tra giả thiết - Học sinh đợc rèn luyện kỹ thực hành, củng cố thao tác thí nghiệm - Biết cách thu khí oxi cách đẩy không khí, đẩy nớc Kỹ năng: - Tiếp tục rèn luyện khả quan sát, nhận xét tợng thí nghiệm - Tiếp tục rèn luyện kỹ viết PTHH Thái độ: - Tiếp tục rèn luyện tính cẩn thận, trung thực khách quan thực hành thí nghiệm - Giáo dục lòng say mê môn học II Chuẩn bị : - Chuẩn bị đủ thí nghiệm bao gồm: - Đèn cồn, ống nghiệm có nhánh, có ống dẫn - Giá sắt, kẹp gỗ, ống thủy tinh h×nh V - èng nghiƯm: chiÕc - Hãa chÊt: Zn, HCl, P, CuO c phơng pháp chủ yếu: - Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học d hoạt động dạy học: * GV yêu cầu HS báo cáo việc chuẩn bị * Đại diện nhóm báo cáo : thực hành nhà -Mục tiêu thực hành: Củng cố nguyên tắc điều chế khí hiđrô phòng thí nghiệm, tính chất vật lí tính chất hoá học hiđrô -Cách tiến hành thí nghiệm, điểm cần lu ý: Cách tiến hành thí nghiệm nh nội dung SGK Thí nghiệm 1:Điều chế H2 từ Zn HCl Đốt cháy hidro không khí Thí nghiệm 2: Thu khí hidro cách đẩy không khí : Thí nghiệm 3: Hidro khư ®ång II oxit Lu ý : ThÝ nghiệm 1: Phải thử độ tinh khiết khí hiđrô trớc đốt Thí nghiệm3:Đặt đáy ống nghiệm hình chữ V chứa CuO vào điểm nóng GV nhận xét, đánh giá, hoàn thiện lửa đèn cồn * GV yêu cầu nhóm HS tiến hành thí -Nhóm khác lắng nghe ý kiến bổ sung nghiệm theo bớc, theo híng dÉn *Nhãm HS thùc hiƯn thÝ nghiƯm ®ång hình vẽ hay trực tiếp lời cuả loạt : GV Thí nghiệm 1:Điều chế H2 từ Zn HCl GV quan sát, hớng dẫn, nhận xét, điều Đốt cháy hidro không khí chỉnh kịp thời cách tiến hành hoạt Thí nghiệm 2: Thu khí hidro cách động nhóm cần đẩy không khí : * GV yêu cầu HS ghi chép kết thí ThÝ nghiƯm 3: Hidro khư ®ång II oxit nghiƯm *Nhãm HS mô tả, nhóm trởng tổngkết, th ký ghi chép kết quả: Thí nghiệm 1: Điều chế H2 từ Zn HCl Đốt cháy hidro không khí Hiện tợng: -Có bọt khí xuất -Đa que đóm cháy vào đầu ống dẫn khí thấy khí thoát cháy đợc không khí với lửa màu xanh nhạt Hiđrô tác dụng với oxi không khí sinh níc PTHH :2H2(k) + O2 (k) → 2H2O (l) Thí nghiệm 2: Thu khí hidro cách đẩy không khí : Hiện tợng: úp ngợc ống nghiệm lên đàu ống dẫn khí hiđrô, sau phút đa miệng ống nghiệm vào gần sát lửa đèn cồn thấy có tiếng nổ lách tách nhẹ Hỗn hợp khí hidrô khí oxi tạo hỗn hợp nổ Vì hỗn hợp khí cháy nhanh toả nhiều nhiệt Nhiệt làm cho thể tích nớc tạo thành sau phản ứng tăng lên đột ngột nhiều lần, làm chấn động không khí gây tiếng næ PTHH :2H2(k) + O2 (k) → 2H2O (l) ThÝ nghiệm 3: Hidro khử đồng II oxit Hiện tợng: * GV yêu cầu HS ghi kết vào t- Xuất chất rắn màu đỏ gạch ờng trình thí nghiƯm theo mÉu Xt hiƯn nh÷ng giät níc * GV yêu cầu nhóm HS vệ sinh sau tiết học nhiệt độ cao khoảng 4000 C khí hiđrô đà chiếm hiđrô đống II oxit(có màu đen) tạo thành nớc đồng Cu(có màu đỏ gạch) PTHH: H2(k) + CuO(r ) Cu ( r) + H2O(h) * Mỗi HS viết tờng trình sau buổi thực hành nhà *Nhóm HS phân công : -Thu hồi hoá chất -Khử hoá chất độc, d -Rửa dụng cụ thÝ nghiƯm TiÕt 59: Bµi thùc hµnh sè tính chất hoá học nớc a Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh phân loại đợc thí nghiệm loại thí nghiệm kiểm tra giả thiết - Củng cố, nắm vững kiến thức vỊ tÝnh chÊt hãa häc cđa níc: T¸c dơng víi số kim loại nhiệt độ thờng tạo thành bazơ hidro Tác dụng với số oxit axit tạo thành axit Tác dụng với oxit bazơ tạo thành bazơ Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ tiến hµnh mét sè thÝ nghiƯm víi, H2O, Na, CaO, P2O5 - Quan sát mô tả, giải thích đợc tợng, viết PTHH nớc:Tác dụng với số kim loại nhiệt độ thờng tạo thành bazơ hidro Tác dụng với số oxit axit tạo thành axit Tác dụng với oxit bazơ tạo thành bazơ Thái độ: - TiÕp tơc rÌn lun tÝnh cÈn thËn, trung thùc khách quan thực hành thí nghiệm - Giáo dục lòng say mê môn học b Chuẩn bị - Giáo viên chuẩn bị cho nhóm nhóm thÝ nghiƯm gåm: - ChËu thđy tinh: c¸i - Cốc thủy tinh: - Bát sứ, đế sø: c¸i - Lä thđy tinh cã nót - Nút cao su có muỗng sắt - Đũa thủy tinh - Hóa chất: Na, CaO, P, quì tím c phơng pháp chủ yếu: - Hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm d Hoạt động dạy học: * GV yêu cầu HS báo cáo việc chuẩn bị * Đại diện nhóm báo cáo : thực hành nhà -Mục tiêu thực hành: Củng cố tính chất ho¸ häc cđa níc : T¸c dơng víi mét sè kim loại nhiệt độ thờng tạo thành bazơ hidro Tác dụng với số oxit axit tạo thành axit Tác dụng với oxit bazơ tạo thành bazơ -Cách tiến hành thí nghiệm, điểm cần lu ý: Cách tiến hành thí nghiệm nh nội dung SGK Thí nghiƯm 1: Níc t¸c dơng víi Natri ThÝ nghiƯm 2: Níc t¸c dơng víi Canxioxit(CaO) ThÝ nghiƯm 3:Níc t¸c dơng víi ®iphotpho penta oxit(P2O5) Lu ý : ThÝ nghiƯm 1: Lấy mẩu Natri hạt đậu đen Thí nghiệm 2: Canxioxit lấy hạt ngô, phải đợc bảo quản tốt thí nghiệm thành công Thí nghiệm3:Đốt photpho đỏ muỗng sắt không khí đa vào GV nhận xét, đánh giá, hoàn thiện bình chứa oxi, hoà tan sản phẩm n- * GV yêu cầu nhóm HS tiến hành thí ớc nghiệm theo bớc, theo hớng dẫn -Nhóm khác lắng nghe ý kiến bổ sung hình vẽ hay trực tiếp lời cuả *Nhóm HS thực thí nghiệm đồng GV loạt : GV quan sát,hớng dẫn, nhận xét, điều Thí nghiệm 1: Nớc tác dụng với Natri 10 chỉnh kịp thời cách tiến hành hoạt Thí động nhóm cần nghiệm 2:Nớc tác dụng với Canxioxit(CaO) * GV yêu cầu HS ghi chép kết thí Thí nghiệm 3: Nớc tác dụng với nghiệm điphotpho penta oxit(P2O5) *Nhóm HS mô tả, nhãm trëng tỉngkÕt, th ký ghi chÐp kÕt qu¶: ThÝ nghiệm Nớc tác dụng với Natri Hiện tợng: -Natri phản ứng với nớc, nóng chảy thành hạt tròn có màu trắng chuyển động nhanh bề mặt nớc Mẩu natri tan dần có khí xuất hiện, phản ứng toả nhiều nhiệt -Đa que đóm cháy vào đầu ống nghiệm thu khí thấy khí thoát cháy đợc không khí với lửa màu xanh nhạt, khí Hiđrô tác dụng với oxi không khí sinh nớc Và làm bay nớc dung dịch tạo thành sau phản ứng thu đợc chất rắn màu trắng, Natrihidrôxit (NaOH) PTHH : 2H2O (l)+2 Na(r )→ 2NaOH +H2(k 2H2(k) + O2 (k) → 2H2O (l) ThÝ nghiƯm 2: Níc t¸c dơng víi Canxioxit(CaO) Hiện tợng: Có nớc bốc lên, CaO rắn chuyển thành chất nhÃo vôi tôiCanxihidroxit Ca(OH)2 Phản ứng toả nhiều nhiệt Do CaO đà hoá hợp với nớc 11 Dung dịch Ca(OH)2 làm quỳ tím hoá xanh PTHH : CaO(r) + H2O (l) → Ca(OH)2 (dd) * GV yêu cầu HS ghi kết vào t- Thí nghiệm 3: Nớc tác dụng với ờng trình thí nghiệm theo mẫu điphotpho penta oxit(P2O5) * GV yêu cầu nhóm HS vệ sinh sau tiết Hiện tợng:Đi photpho penta oxit hoá học hợp với nớc tạo thành dung dịch không màu, dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ, dung dịch axit photphoric (H3PO4) PTHH: P2O5(r) + H2O(rl) H3PO4(dd) * Mỗi HS viết tờng trình sau buổi thực hành nhà *Nhóm HS phân công : -Thu hồi hoá chất -Khử hoá chất độc, d -Rửa dụng cụ thí nghiệm C Phần Kết luận Qua giảng dạy thực nghiệm hai lớp năm học 2010-2011 thời gian làm đề tài này, đà áp dụng dạy cho khối trờng Kết tiết học sau học sinh không bỡ ngỡ nữa, chí em đề phơng án thí nghiệm phù hợp đơn giản Trong lớp em hăng say phát biểu xây dựng bài, nhiều HS yêu thích môn hoàn thành tốt yêu cầu GV đề Việc điều khiển GV lớp diễn nhẹ nhành hơn, nhng lại hiệu Kết khảo sát lớp 8D 8E mà trực tiếp giảng dạy trờng THCS Thiệu Dơng năm học 2010-2011 nh sau: Kết đánh giá 8D(28 HS) 8C (26HS) Thành thạo SL % 32,1 30, Loại biết làm SL % 17 60,7 16 61,5 Loại cha biết làm SL % 7,2 7, 12 VËy qua kÕt qu¶ b¶ng sè liƯu nh nhận thấy việc giáo viên tìm tòi hớng dẫn học sinh nắm vững kiến thức hoá học thông qua hớng dẫn học sinh Cách tiến hành quan sát thí nghiệm đem lại hiệu cao so với cách làm cũ giáo viên thờng hay lo sợ häc sinh lóng tóng c¸c thao t¸c thÝ nghiƯm, thờng lóng ngóng dễ làm đổ vỡ dụng cụ thí nghiệm, hoá chất thuộc loại vật liệu tiêu hao nên tốn kém, giáo viên thờng biểu diễn thí nghiƯm cho häc sinh quan s¸t, tr¸nh mÊt thêi gian, tránh tốn hoá chất, sợ thí nghiệm không thành công không đạt mục tiêu học nên dẫn đến kết khảo sát trớc hớng dẫn cho học sinh kỹ thực hành hoá hoc nh sau: Kết đánh giá Thành thạo Loại biết làm Loại cha biết làm SL % SL % SL % 8D(28 HS) 17,9 15 53,6 28,5 8C (26 HS) 19,2 12 46,2 34,6 KÕt kiểm tra khảo sát nh thấy em đa số đà có thao tác thí nghiệm nhanh hơn, nâng cao hiệu thực hành hoá học Kỹ quan sát tợng hoá học xác, giải thích viết đợc PTHH, kỹ ghi chép tợng thí nghiệm tơng đối tốt Tuy nhiên số HS lời học, lời suy nghĩ nhóm cha thực thành thạo kỹ thực hành hoá học Tuy số lợng so với phần đa Từ kinh nghiệm thân cộng với việc giảng dạy lớp, cố gắng tìm tòi suy nghĩ để gióp häc sinh cã nh÷ng bíc thÝ nghiƯm tèt nhÊt Trên ý kiến cá nhân rút từ thực tế giảng dạy học tập Do không tránh khỏi thiếu xót nên mong đợc góp ý quý vị để tiếp tục nghiên cú hoàn thiện đề tài nữa, nhằm mục đích nâng cao hiệu chất lợng giảng dạy Tôi xin chân thành cám ơn! Thiệu Dơng, tháng 02 năm 2011 Ngời viết Hà Thị Nh 13 Mục lục Trang A đặt vấn đề I Lời mở đầu II Thực trạng vấn đề nghiên cứu B Giải vấn đề I Các giảI pháp thực II Các biện pháp thực C KÕt luËn 3 12 Quý thầy cô bạn tải SKKN dành thêm chút thời gian để đọc giới thiệu sau tri ân người đăng tài liệu cách dùng Email mã số người giới thiệu tơi theo hướng dẫn sau Nó mang lại lợi ích cho thầy bạn, đồng thời tri ân với người giới thiệu mình: Kính chào quý thầy cô bạn Lời cho phép gửi tới quý thầy cô bạn lời chúc tốt đẹp Khi thầy cô bạn đọc viết nghĩa thầy bạn có thiên hướng làm kinh doanh Nghề giáo nghề cao quý, xã hội coi trọng tơn vinh Tuy nhiên, có lẽ tơi thấy đồng lương q hạn hẹp Nếu khơng phải mơn học chính, khơng có dạy thêm, liệu tiền lương có đủ cho nhu cầu thầy Cịn bạn sinh viên…với thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? Bản thân tơi giáo viên dạy mơn Ngữ Văn thầy hiểu tiền lương tháng thu Vậy làm cách để kiếm thêm cho 4, triệu tháng ngồi tiền lương Thực tế tơi thấy thời gian thầy cô bạn lướt web ngày tương đối nhiều Ngoài mục đích kiếm tìm thơng tin phục vụ chun mơn, thầy bạn cịn sưu tầm, tìm hiểu thêm nhiều lĩnh vực khác Vậy không bỏ ngày đến 10 phút lướt web để kiếm cho 4, triệu tháng 14 Điều có thể? Thầy bạn tin vào điều Tất nhiên thứ có giá Để q thầy bạn nhận 4, triệu tháng, cần địi hỏi thầy bạn kiên trì, chịu khó biết sử dụng máy tính chút Vậy thực chất việc việc làm nào? Q thầy bạn đọc viết tôi, có hứng thú bắt tay vào cơng việc Thầy cô nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng Chắc chắn có Tuy nhiên internet có nhiều trang Web kiếm tiền khơng uy tín ( trang web nước ngoài, trang web trả thù lao cao ) Nếu web nước ngồi gặp nhiều khó khăn mặt ngơn ngữ, web trả thù lao cao khơng uy tín, nhận tương xứng với cơng lao chúng ta, thật Ở Việt Nam trang web thật uy tín : http://satavina.com Lúc đầu thân thấy không chắn cách kiếm tiền Nhưng hồn tồn tin tưởng, đơn giản tơi nhận tiền từ công ty.( thầy cô bạn tích lũy 50.000 thơi u cầu satavina toán cách nạp thẻ điện thoại tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm chẳng bao nhiêu, sau số tiền kiếm tăng lên Có thể thầy bạn nói: vớ vẩn, chẳng tự nhiên mang tiền cho Đúng chẳng cho khơng thầy cô bạn tiền đâu, phải làm việc, phải mang lợi nhuận cho họ Khi đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa mang doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm phải có cháo mà ăn chứ, khơng dại mà làm việc cho họ Vậy làm Thầy cô bạn làm nhé: 1/ Satavina.com cơng ty nào: Đó công ty cổ phần hoạt động nhiều lĩnh vực, trụ sở tòa nhà Femixco, Tầng 6, 231-233 Lê Thánh Tơn, P.Bến Thành, Q.1, TP Hồ Chí Minh GPKD số 0310332710 - Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM cấp Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận Thành Phố HCM Khi thầy cô thành viên công ty, thầy cô hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo xem video quảng cáo( tiền trích từ tiền thuê quảng cáo công ty quảng cáo thuê satavina) 2/ Các bước đăng kí thành viên cách kiếm tiền: Để đăng kí làm thành viên satavina thầy làm sau: Bước 1: Nhập địa web: http://satavina.com vào trình duyệt web( Dùng trình duyệt firefox, khơng nên dùng trình duyệt explorer) Giao diện sau: 15 Để nhanh chóng q thầy bạn coppy đường linh sau: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 ( Thầy cô bạn điền thơng tin Tuy nhiên, chức đăng kí thành viên mở vài lần ngày Mục đích để thầy bạn tìm hiểu kĩ cơng ty trước giới thiệu bạn bè ) Bước 2: Click chuột vào mục Đăng kí, góc bên phải( khơng có giao diện bước thời gian đăng kí khơng liên tục ngày, thầy bạn phải thật kiên trì) Bước 3: Nếu có giao diện thầy khai báo thông tin: 16 Thầy cô khai báo cụ thể mục sau: + Mail người giới thiệu( mail tơi, tơi thành viên thức): dungtam2010@ymail.com + Mã số người giới thiệu( Nhập xác) : 00022077 Hoặc q thầy bạn coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx? hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 + Địa mail: địa mail thầy cô bạn Khai báo địa thật để vào kích hoạt tài khoản sai thầy bạn khơng thể thành viên thức + Nhập lại địa mail: + Mật đăng nhập: nhập mật đăng nhập trang web satavina.com + Các thông tin mục: Thông tin chủ tài khoản: thầy bạn phải nhập xác tuyệt đối, thơng tin nhập lần nhất, không sửa Thông tin liên quan đến việc giao dịch sau Sai không giao dịch + Nhập mã xác nhận: nhập chữ, số có bên cạnh vào trống + Click vào mục: đọc kĩ hướng dẫn + Click vào: ĐĂNG KÍ Sau đăng kí web thông báo thành công hay không Nếu thành công thầy bạn vào hịm thư khai báo để kích hoạt tài khoản Khi thành cơng q thầy bạn vào web có đầy đủ thông tin công ty satavina cách thức kiếm tiền Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina mang lại cho thầy cô Hãy bắt tay vào việc đăng kí, khơng gì, chút thời gian ngày mà thơi Kính chúc q thầy cô bạn thành công 17 Nếu quý thầy có thắc mắc q trình tích lũy tiền gọi trực tiếp mail cho tôi: Người giới thiệu: Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy bạn coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0976 192 579 Website: http://vandung80.violet.vn 2/ Cách thức satavina tính điểm quy tiền cho thầy cô bạn: + Điểm thầy bạn tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo xem video quảng cáo Nếu tích lũy điểm từ thầy bạn tháng khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè thầy cô bạn 3/ Cách thức phát triển mạng lưới: - Xem quảng cáo video: 10 điểm/giây (có 10 video quảng cáo, video trung bình phút) - Đọc tin quảng cáo: 10 điểm/giây (hơn tin quảng cáo) _Trả lời phiếu khảo sát.:100,000 điểm / _Viết Trong ngày bạn cần dành phút xem quảng cáo, bạn kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, bạn kiếm 300đồng - Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi Mức bạn), 10 người dành phút xem quảng cáo ngày, công ty chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày - Cũng tương tự 10 Mức bạn giới thiệu người 10 người bạn có 100 người (gọi mức bạn), công ty chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày - Tương tự vậy, công ty chi trả đến Mức bạn theo sơ đồ sau : - Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn 3.000đồng/ngày → 90.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn 30.000đồng/ngày → 900.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn 300.000đồng/ngày → 9.000.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn 3.000.000đồng/ngày → 90.000.000 đồng/tháng - Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn 30.000.000đồng/ngày → 900.000.000 đồng/tháng Tuy nhiên thầy cô bạn không nên mơ đạt đến mức Chỉ cần cố gắng để 1tháng 1=>10 triệu ổn 18 Như thầy cô bạn thấy satavina không cho không thầy cô bạn tiền không Vậy đăng kí giới thiệu mạng lưới Lưu ý: Chỉ thầy cô bạn thành viên thức thầy bạn phép giới thiệu người khác Hãy giới thiệu đến người khác bạn bè thầy cô bạn giới thiệu quan tâm đến người mà bạn giới thiệu chăm sóc họ( thành viên thầy bạn có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè thay nội dung mục thông tin người giới thiệu thông tin thầy cô bạn Chúc quý thầy cô bạn thành công kiếm khoản tiền cho riêng Người giới thiệu: Dương Văn Dũng Email người giới thiệu: dungtam2010@ymail.com Mã số người giới thiệu: 00022077 Quý thầy cô bạn coppy Link giới thiệu trực tiếp: http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dungtam2010@ymail.com&hrID=22077 Di động: 0976 192 579 Website: http://vandung80.violet.vn 19 ... cụ dễ quan sát gây hứng thú cho học sinh Học sinh buộc phải quan sát để mô tả thí nghiệm rút kết luận - Đối với thí nghiệm đơn giản yêu cầu học sinh đề phơng án thí nghiệm tự tiến hành thí nghiệm. .. viên học sinh thực hành hoá häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cđa häc sinh Để giúp học sinh nắm đợc Cách tiến hành quan sát thí nghiệm chơng trình hoá học hoá học lớp giáo viên cần hớng dẫn học sinh. .. Cách tiến hành quan sát thí nghiệm chơng trình hoá học Muốn cần phải phân loại thí nghiệm môn hoá học Dựa vào mục đích thí nghiệm ngời ta chia thí nghiệm thành hai loại: * Thí nghiệm kiểm tra

Ngày đăng: 30/03/2015, 21:49

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan