SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P2O5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH

18 1.5K 1
SKKN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P2O5  TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VỚI DẠNG BÀI TẬP P 2 O 5 TÁC DỤNG VỚI NAOH HOẶC KOH A : ĐẶT VẤN ĐỀ I -Lời mở đầu:. bài S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2006 4 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH tập hóa học một cách tốt hơn , đặc biệt với dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd kiềm cần có một hệ thống tổng. một nhóm học sinh khi giải đến dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd NaOH ( hoặc KOH ) tôi phát hiện ra sai lầm của học sinh như sau : Ví dụ: Cho 14,2 g P 2 O 5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2%

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:01

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A : ĐẶT VẤN ĐỀ

    • B- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ :

      • Nội dung và các giải pháp thực hiện:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan