Một số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

25 2.2K 0
Một số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ CÁCH ĐỀUI. Mục tiêu học tập: HS nắm được cách nhận biết dãy số cách đều. HS biết : Viết thêm số hạng vào trước, sau hoặc giữa một dãy số. Kiểm tra một số cho trước có phù hợp với dãy số đã cho hay không? Tìm các số hạng của dãy số. Làm các bài toán tính tổng các số hạng của dãy số. Làm các bài toán về dãy chữ. Vận dụng vào giải toán nâng cao.

M t s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 TUN 1 Th ba ngy 23 thỏng 8 nm 2011 TON Các bàI toán về d y số cách đềuã I. Mc tiờu hc tp: - HS nm c cỏch nhn bit dóy s cỏch u. - HS bit : - Viết thêm số hạng vào trớc, sau hoặc giữa một dãy số. - Kiểm tra một số cho trớc có phù hợp với dãy số đã cho hay không? - Tìm các số hạng của dãy số. - L m các bài toán tính tổng các số hạng của dãy số. - L m các bài toán về dãy chữ. - Vận dụng vào giải toán nâng cao. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra s chun b ca HS. 2. Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn ni dung bi tp. - Hng dn HS tho lun tỡm ra cỏch vit Bi 1: Hóy vit thờm 2 s hng cũn thiu vo dóy sau: a. 3, 5, 8, 13, 21, ; b. 1, 5, 8, 75, ; c. 1, 3, 4, 7, 11, 18, ; d. 0, 2, 4, 6, 12, 22, ; e. 0, 3, 7, 12, ; f. 1, 2, 6, 24, ; Bi 2: Hóy vit thờm 2 s hng thớch hp vo dóy sau: a. 105, 108, 111, 114, 117, ; b. 1, 2, 3, 6, 10, 15, ; c. 1, 2, 3, 5, 8, 13, ; d. 2, 6, 12, 20, 30, 42, ; e. 1, 2, 3, 6, 12, 24, ; f. 2, 12, 30, 56, 90, ; g. 1, 4, 9, 16, 25, 36, ; h. 1, 2, 6, 24, 120, ; - GV nhn xột. 3. Cng c - Dn dũ: - GV h thng li ni dung bi va hc. - Hng dn v nh. - HS tho lun v tỡm ra li gii. - 6 HS i din lờn trỡnh by. - C lp nhn xột v rỳt ra ghi nh. - 7 HS i din lờn bng trỡnh by. - C lp nhn xột. M t s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 TON Các bàI toán về d y số cách đều( T2)ã I. Mc tiờu hc tp: - HS nm c cỏch nhn bit dóy s cỏch u. - HS bit : - Viết thêm số hạng vào trớc, sau hoặc giữa một dãy số. - Kiểm tra một số cho trớc có phù hợp với dãy số đã cho hay không? - Tìm các số hạng của dãy số. - L m các bài toán tính tổng các số hạng của dãy số. - L m các bài toán về dãy chữ. - Vận dụng vào giải toán nâng cao. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im. 2. Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn ni dung bi tp. - Hng dn HS tho lun tỡm ra cỏch vit Bài 1: Xác định các số tự nhiên sau có thuộc dãy số đã cho hay không ? a. Số15, 124 có thuộc dãy số 45, 48, 51, 54. b. Số 1000, 729, 1110 có thuộc dãy số 3, 6, 12, 24. Bài 2: Tìm 2 số hạng đứng đầu của dãy số sau : ; ; 75, 79, 83. Biết rằng dãy số trên có 20 số hạng. Bài 3: Cho dãy số : 27, 36, 45, 54, 63, 72, a. Số hạng thứ 18 của dãy là số nào ? b. Số 2193 có thuộc dãy số trên không? - nhn xột. 3. Cng c - Dn dũ: - GV h thng li ni dung bi va hc. - Hng dn bi v nh. - Hs cha bi v nh. - HS tho lun v tỡm ra li gii. - 2 HS i din lờn trỡnh by. - C lp nhn xột v rỳt ra ghi nh. - 1 HS lờn bng trỡnh by. - C lp nhn xột. - 1 HS lờn bng trỡnh by. - C lp nhn xột. M t s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 TON LUYN TP I. Mc tiờu hc tp: - HS bit t mỡnh tỡm tũi v su tm mt s cỏc bi toỏn thuc dng toỏn ó hc. - Gii c cỏc bi toỏn v tỡm hai s khi bit hai t s. - Vận dụng vào giải toán nâng cao. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im. 2. Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn ni dung bi tp. - Hng dn HS tho lun tỡm ra cỏch gii. Bi 1: Tớ cú mt s bi khụng quỏ 80 viờn, trong ú s bi gp 5 ln s bi xanh. Nu Tớ cú thờm 3 viờn bi xanh na thỡ s bi gp 4 ln s bi xanh. Hi lỳc u Tớ cú my viờn bi , my viờn bi xanh ? - GV cng c v dng toỏn tỡm hai s khi bit hai t s. Bi 2 : Tui ca con hin nay bng 1/2 hiu tui ca b v tui con. Bn nm trc, tui con bng 1/3 hiu tui ca b v tui con. Hi - Hs cha bi v nh. - HS tho lun v tỡm ra li gii. - 2 HS i din lờn trỡnh by. - C lp nhn xột v rỳt ra ghi nh. Bi gii Ta thy : S bi xanh lỳc u bng 1/5 s bi . Sau khi Tớ cú thờm 3 viờn bi xanh na thỡ s bi xanh lỳc ú bng 1/4 s bi . Do ú 3 viờn bi ng vi s phn ca s bi l : Vy s bi ca Tớ lỳc u l : S bi xanh ca Tớ lỳc u l : 60 : 5 = 12 (viờn) Vy lỳc u Tớ cú 60 viờn bi v 12 viờn bi xanh. Vỡ 60 + 12 = 72 nờn kt qu ny tha món gi thit v s bi ca Tớ khụng cú quỏ 80 viờn. - HS lm v. M t s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 khi tui con bng 1/4 hiu tui ca b v tui ca con thỡ tui ca mi ngi l bao nhiờu ? - GV chm bi v nhn xột. - GV cng c bi. 3. Cng c - Dn dũ: - GV h thng li ni dung bi va hc. - Hng dn v nh. - Mt s HS trỡnh by bi tp m cỏc em ó su tm nh v trỡnh by li gii. - HS nghe, nhn xột. TON LUYN TP( 2T) I. Mc tiờu hc tp: - HS bit t mỡnh tỡm tũi v su tm mt s cỏc bi toỏn thuc dng toỏn ó hc. - Gii c cỏc bi toỏn cú suy lun lụ gic. - Vận dụng vào giải toán nâng cao. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im. 2. Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn ni dung bi tp. - Hng dn HS tho lun tỡm ra cỏch gii. Bi 1 : Tớch sau õy cú tn cựng bng ch s no ? - GV cng c v cỏch tỡm ch s tn cựng trong mt tớch. - Hs cha bi v nh. - HS tho lun v tỡm ra li gii. - HS i din lờn trỡnh by. - C lp nhn xột. Bi gii Tớch ca bn tha s 2 l 2 x 2 x 2 x 2 = 16 v 2003 : 4 = 500 (d 3) nờn ta cú th vit tớch ca 2003 tha s 2 di dng tớch ca 500 nhúm (mi nhúm l tớch ca bn tha s 2) v tớch ca ba tha s 2 cũn li. Vỡ tớch ca cỏc tha s cú tn cựng l 6 cng l s cú tn cựng bng 6 nờn tớch ca 500 nhúm trờn cú tn cựng l 6. Do 2 x 2 x 2 = 8 nờn khi nhõn s cú tn cựng M ột số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 Bài 2: Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam ? - GV củng cố về phương pháp thế. Bài 3 : Hoa có một sợi dây dài 16 mét. Bây giờ Hoa cần cắt đoạn dây đó để có đoạn dây dài 10 mét mà trong tay Hoa chỉ có một cái kéo. Các bạn có biết Hoa cắt thế nào không ? - GV nhận xét. 3. Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống lại nội dung bài vừa học. - Hướng dẫn về nhà. bằng 6 với 8 thì ta được số có tận cùng bằng 8 (vì 6 x 8 = 48). Vậy tích của 2003 thừa số 2 sẽ là số có tận cùng bằng 8. Bài giải 9 quả cam đổi được 2 quả táo và 1 quả lê nên 18 quả cam đổi được 4 quả táo và 2 quả lê. Vì 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 18 quả cam đổi được : 4 + 5 = 9 (quả táo). Do đó 2 quả cam đổi được 1 quả táo. Cứ 5 quả táo đổi được 2 quả lê nên 10 quả cam đổi được 2 quả lê. Vậy 5 quả cam đổi được 1 quả lê. Số cam người đó mang đi để đổi được 17 quả táo và 13 quả lê là : 2 x 17 + 5 x 13 = 99 (quả). Bài giải Cách 1 : Gập đôi sợi dây liên tiếp 3 lần, khi đó sợi dây sẽ được chia thành 8 phần bằng nhau. Độ dài mỗi phần chia là : 16 : 8 = 2 (m) Cắt đi 3 phần bằng nhau thì còn lại 5 phần. Khi đó độ dài đoạn dây còn lại là : 2 x 5 = 10 (m) Cách 2 : Gập đôi sợi dây liên tiếp 2 lần, khi đó sợi dây sẽ được chia thành 4 phần bằng nhau. Độ dài mỗi phần chia là : 16 : 4 = 4 (m) Đánh dấu một phần chia ở một đầu dây, phần đoạn dây còn lại được gập đôi lại, cắt đi một phần ở đầu bên kia thì độ dài đoạn dây cắt đi là : (16 - 4) : 2 = 6 (m) Do đó độ dài đoạn dây còn lại là : 16 - 6 = 10 (m) - Một số HS trình bày bài tập mà các em đã sưu tầm ở nhà và trình bày lời giải. - HS nghe, nhận xét. TUẦN 2 M t s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 Th ba ngy 30 thỏng 8 nm 2011 TON LUYN TP( 3T) I. Mc tiờu hc tp: - HS bit t mỡnh tỡm tũi v su tm mt s cỏc bi toỏn thuc dng toỏn ó hc. - Gii c cỏc bi toỏn cú liờn quan n chu vi, din tớch hỡnh v phng phỏp gi thit tm. - Vận dụng vào giải toán nâng cao. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im. 2. Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn ni dung bi tp. - Hng dn HS tho lun tỡm ra cỏch gii. Bi 1 : Mt tha rung hỡnh ch nht c chia thnh 2 mnh, mt mnh nh trng rau v mnh cũn li trng ngụ (hỡnh v). Din tớch ca mnh trng ngụ gp 6 ln din tớch ca mnh trng rau. Chu vi mnh trng ngụ gp 4 ln chu vi mnh trng rau. Tớnh din tớch tha rung ban u, bit chiu rng ca nú l 5 một. - Hs cha bi v nh. - HS tho lun v tỡm ra li gii. - HS i din lờn trỡnh by. - C lp nhn xột. Bi gii Din tớch mnh trng ngụ gp 6 ln din tớch mnh trng rau m hai mnh cú chung mt cnh nờn cnh cũn li ca mnh trng ngụ gp 6 ln cnh cũn li ca mnh trng rau. Gi cnh cũn li ca mnh trng rau l a thỡ cnh cũn li ca mnh trng ngụ l a x 6. Vỡ chu vi mnh trng ngụ (P 1 ) gp 4 ln chu vi mnh trng rau (P 2 ) nờn na chu vi mnh trng ngụ gp 4 ln na chu vi mnh trng rau. Na chu vi mnh trng ngụ hn na chu vi mnh trng rau l : a x 6 + 5 - (a + 5) = 5 x a. Ta cú s : di cnh cũn li ca mnh trng rau l : 5 x 3 : (5 x a - 3 x a) = 7,5 (m) di cnh cũn li ca mnh trng ngụ l : 7,5 x 6 = 45 (m) Din tớch tha rung ban u l : (7,5 + 4,5) x M ột số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 - GV củng cố về cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Bài 2 : Hai số tự nhiên A và B, biết A < B và hai số có chung những đặc điểm sau : - Là số có 2 chữ số. - Hai chữ số trong mỗi số giống nhau. - Không chia hết cho 2 ; 3 và 5. a) Tìm 2 số đó. b) Tổng của 2 số đó chia hết cho số tự nhiên nào ? - GV chấm bài và củng cố về số tự nhiên. Bài 3: "Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn " Tính số con gà, số con chó? - GV củng cố về phương pháp giả thiết tạm. 3. Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống lại nội dung bài vừa học. - Hướng dẫn về nhà. 5 = 262,5 (m 2 ) - HS làm vở. Bài giải Vì A và B đều không chia hết cho 2 và 5 nên A và B chỉ có thể có tận cùng là 1 ; 3 ; 7 ; 9. Vì 3 + 3 = 6 và 9 + 9 = 18 là 2 số chia hết cho 3 nên loại trừ số 33 và 99. A < B nên A = 11 và B = 77. b) Tổng của hai số đó là : 11 + 77 = 88. Ta có : 88 = 1 x 88 = 2 x 44 = 4 x 22 = 8 x 11. Vậy tổng 2 số chia hết cho các số : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 11 ; 22 ; 44 ; 88. Bài giải Một con chó có 4 chân , một con gà có 2 chân. Giả sử 36 con đều là gà. Như vậy số chân gà đếm được là: 36 x 2 = 72 (chân) Số chân hụt đi là: 100 - 72 = 28 (chân) Sở dĩ số chân hụt đi là vì ta đã giả thiết 36 con toàn là gà. Khi đó mỗi con chó không được tính đủ 4 chân mà bị tính hụt đi 4 - 2 = 2 (chân) Vậy số con chó là : 28 : 2 = 14 (con) Số con gà là: 36 - 14 = 22 (con) - Một số HS trình bày bài tập mà các em đã sưu tầm ở nhà và trình bày lời giải. - HS nghe, nhận xét. M t s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 TON LUYN TP( 2T) I. Mc tiờu hc tp: - HS bit t mỡnh tỡm tũi v su tm mt s cỏc bi toỏn thuc dng toỏn ó hc. - Gii c cỏc bi toỏn cú liờn quan n chu vi v din tớch hỡnh ch nht. - Vận dụng vào giải toán nâng cao. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im. 2. Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn ni dung bi tp. - Hng dn HS tho lun tỡm ra cỏch gii. Bi 1 : Mt hỡnh ch nht cú chiu di gp 4 ln chiu rng. Nu tng chiu rng thờm 45 m thỡ c hỡnh ch nht mi cú chiu di vn gp 4 ln chiu rng. Tớnh din tớch hỡnh ch nht ban u. - GV cng c v cỏch tớnh din tớch hỡnh ch nht. Bi 2 :Cho A = 2004 x 2004 x x 2004 (A gm 2003 tha s) v B = 2003 x 2003 x x 2003 (B gm 2004 tha - Hs cha bi v nh. - HS tho lun v tỡm ra li gii. - HS i din lờn trỡnh by. - C lp nhn xột. Bi gii Khi tng chiu rng thờm 45 m thỡ khi ú chiu rng s tr thnh chiu di ca hỡnh ch nht mi, cũn chiu di ban u s tr thnh chiu rng ca hỡnh ch nht mi. Theo bi ta cú s : Do ú 45 m ng vi s phn l : 16 - 1 = 15 (phn) Chiu rng ban u l : 45 : 15 = 3 (m) Chiu di ban u l : 3 x 4 = 12 (m) Din tớch hỡnh ch nht ban u l : 3 x 12 = 36 (m 2 ) Bi gii A = (2004 x 2004 x x 2004) x 2004 = C x 2004 (C cú 2002 tha s 2004). C cú tn cựng l 6 nhõn vi 2004 nờn A cú tn cựng l 4 (vỡ 6 x 4 = 24). M t s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 s). Hóy cho bit A + B cú chia ht cho 5 hay khụng ? Vỡ sao ? - GV cng c v ch s tn cựng ca mt tớch v du hiu chia ht. 3. Cng c - Dn dũ: - GV h thng li ni dung bi va hc. - Hng dn v nh. B = 2003 x 2003 x x 2003 (gm 2004 tha s) =(2003 x 2003 x 2003 x 2003) x x (2003 x 2003 x 2003 x 2003). Vỡ 2004 : 4 = 501 (nhúm) nờn B cú 501 nhúm, mi nhúm gm 4 tha s 2003. Tn cựng ca mi nhúm l 1 (vỡ 3 x 3 = 9 ; 9 x 3 = 27 ; 27 x 3 = 81). Vy tn cựng ca A + B l 4 + 1 = 5. Do ú A + B chia ht cho 5. - Mt s HS trỡnh by bi tp m cỏc em ó su tm nh v trỡnh by li gii. - HS nghe, nhn xột. TUN 3 Th ba ngy 6 thỏng 9 nm 2011 TON LUYN TP( 3T) I. Mc tiờu hc tp: - HS bit t mỡnh tỡm tũi v su tm mt s cỏc bi toỏn thuc dng toỏn ó hc. - Gii c cỏc bi toỏn thuc phng phỏp gi thit tm v suy lun lụ gic. - Vận dụng vào giải toán nâng cao. - Thớch hc toỏn nõng cao. II. Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im. 2. Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn ni dung bi tp. - Hng dn HS tho lun tỡm ra cỏch gii. Bi 1: Tham gia SEA Games 22 mụn búng ỏ nam vũng loi bng B cú bn i thi u theo th thc u vũng trũn mt lt v tớnh im theo quy nh hin hnh. - Hs cha bi v nh. - HS tho lun v tỡm ra li gii. - HS i din lờn trỡnh by. - C lp nhn xột. Bi gii Bng B cú 4 i thi u vũng trũn nờn s trn u l : 4 x 3 : 2 = 6 (trn) Mi trn thng thỡ i thng c 3 im i thua thỡ c 0 im nờn tng s im l : 3 + 0 = 3 (im). Mi trn hũa thỡ mi i c 1 M ột số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 Kết thúc vòng loại, tổng số điểm các đội ở bảng B là 17 điểm. Hỏi ở bảng B môn bóng đá nam có mấy trận hòa ? - GV củng cố về phương pháp giả thiết tạm. Bài 2: Hải hỏi Dương : “Anh phải hơn 30 tuổi phải không ?”. Anh Dương nói : “Sao già thế ! Nếu tuổi của anh nhân với 6 thì được số có ba chữ số, hai chữ số cuối chính là tuổi anh”. Các bạn cùng Hải tính tuổi của anh Dương nhé. -GV củng cố về cấu tạo số và suy luận lô gic. -GV củng cố các dạng bài HS sưu tầm. 3. Củng cố - Dặn dò: điểm nên tổng số điểm là : 1 + 1 = 2 (điểm). Cách 1 : Giả sử 6 trận đều thắng thì tổng số điểm là : 6 x 3 = 18 (điểm). Số điểm dôi ra là : 18 - 17 = 1 (điểm). Sở dĩ dôi ra 1 điểm là vì một trận thắng hơn một trận hòa là : 3 - 2 = 1 (điểm). Vậy số trận hòa là : 1 : 1 = 1 (trận) Cách 2 : Giả sử 6 trận đều hòa thì số điểm ở bảng B là : 6 x 2 = 12 (điểm). Số điểm ở bảng B bị hụt đi : 17 - 12 = 5 (điểm). Sở dĩ bị hụt đi 5 điểm là vì mỗi trận hòa kém mỗi trận thắng là : 3 - 2 = 1 (điểm). Vậy số trận thắng là : 5 : 1 = 5 (trận). Số trận hòa là : 6 - 5 = 1 (trận). Bài giải Cách 1 : Tuổi của anh Dương không quá 30, khi nhân với 6 sẽ là số có 3 chữ số. Vậy chữ số hàng trăm của tích là 1. Hai chữ số cuối của số có 3 chữ số chính là tuổi anh. Vậy tuổi anh Dương khi nhân với 6 hơn tuổi anh Dương là 100 tuổi. Ta có sơ đồ : Tuổi của anh Dương là : 100 : (6 - 1) = 20 (tuổi) Cách 2 : Gọi tuổi của anh Dương là (a > 0, a, b là chữ số) Vì không quá 30 nên khi nhân với 6 sẽ được số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm là 1. Ta có phép tính : Vậy tuổi của anh Dương là 20. - Một số HS trình bày bài tập mà các em đã sưu tầm ở nhà và trình bày lời giải. - HS nghe, nhận xét. [...]... 5A v 5B cú 87 hc sinh Bit Ta cú: 5/ 7 = 10/14 v 2/3 = 10 / 15 rng 5/ 7 s hc sinh lp 5A bng Khi ú ta cú: S hc sinh 5A / S hc sinh 5B 2/3 s hc sinh lp 5B Hi mi = 14 / 15 lp cú bao nhiờu hc sinh? Nu xem s hc sinh lp 5A l 14 phn thỡ s hc sinh lp 5B l 15 phn Khi ú tng s phn ca c hai lp l: 14 + 15 = 29 (phn) S hc sinh ca 1 phn l: 87 : 29 = 3 (hc sinh) S hc sinh lp 5A l: 3 x 14 = 42 (hc sinh) S hc sinh lp 5B... 40) : 2 = 50 (m) Cnh ao cỏ l: 60 - 50 = 10 (m) ỏp s: Cnh mnh t l 50 m Mt s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 - GV cng c Cnh ao cỏ lm 10m - HS lm cỏ nhõn Bi 2 : Bi gii Lp 5A cú 5 t i trng cõy: s Lp 5A cú 5 t, mi t cú s ngi bng ngi mi t u bng nhau Mi nhau Do ú s hc sinh chia ht cho 5 v nh bn trng c 4 cõy hoc 6 cõy hn 50 , ln hn 40 Vy s hc sinh l 45 C lp trng c tt c 220 cõy Gi s 45 em hc sinh u... 6 45 x 4 = 180 ( cõy) cõy Bit s hc sinh ớt hn 50 , S cõy ht i l : 220 - 180 = 40 ( cõy ) nhiu hn 40 S d cú s cõy ht i l vỡ ta thay s hc sinh trng c 6 cõy bng s hc sinh trng c 4 cõy Mi ln thay ht i s cõy l : 6 - 4 = 2 ( cõy) Mi hc sinh trng c 6 cõy thỡ cú: 40 : 2 = 20 ( hc sinh) Mi hc sinh trng c 4 cõy thỡ cú: 45 - 20 = 25 ( hc sinh) ỏp s: Mi HS trng c 4 cõy: 25 hc sinh Mi HS trng c 6 cõy: 20 hc sinh. .. s sỏch ca th vin l bao nhiờu ? - GV cng c bi Bi 3: Mt lp cú 41 hc sinh, s hc - HS lm v 2 sinh gii bng s hc sinh khỏ, 3 s hc sinh khỏ bng 3 s hc sinh 4 trung bỡnh, cũn li l hc sinh yu Tớnh s hc sinh mi loi; bit rng s hc sinh yu l mt s nh hn 6 - GV chm bi v nhn xột -GV cng c cỏc dng bi HS su Mt s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 tm - Mt s HS trỡnh by bi tp m cỏc em ó 3 Cng c - Dn dũ: su tm nh... trung bỡnh cng ca 5 s nờn tng 5 s l : 138 x 5 = 690 Tng ca ba s u tiờn l : 127 x 3 = 381 Tng ca ba s cui cựng l : 148 x 3 = 444 Tng ca hai s u tiờn l : 690 - 444 = 246 S gia l s ng th ba, nờn s gia l : 381 - 246 = 1 35 - HS lm v Bi gii Thi ti gii Toỏn Tui th cú 5 bi S im ca 51 bn thi cú th xp theo 5 loi im sau õy: + Lm ỳng 5 bi c: 4 x 5 = 20 (im) + Lm ỳng 4 bi c: 4 x 4 - 1 x 1 = 15 (im) + Lm ỳng 3... hc Mt s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 - Hng dn v nh TON LUYN TP( 2T) I Mc tiờu hc tp: - HS bit t mỡnh tỡm tũi v su tm mt s cỏc bi toỏn thuc dng toỏn ó hc - Gii c cỏc bi toỏn v suy lun lụ gic, cng phõn s v cu to s t nhiờn - Vận dụng vào giải toán nâng cao - Thớch hc toỏn nõng cao II Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra :... bi toỏn v quy ng t v tỡm mt s khi bit giỏ tr phõn s - Vận dụng vào giải toán nâng cao - Thớch hc toỏn nõng cao II Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im 2 Bi mi: - GV a phiu hc tp cú in sn Hot ng ca hc sinh - Hs cha bi v nh Mt s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 ni dung bi tp - HS tho lun v tỡm ra li gii - Hng dn HS tho lun... thuc dng toỏn ó hc - Gii c cỏc bi toỏn v suy lun lụ gic - Vận dụng vào giải toán nâng cao - Thớch hc toỏn nõng cao II Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hot ng ca hc sinh 1.Kim tra : - GV nhn xột v ghi im - Hs cha bi v nh 2 Bi mi: - GV a phiu hc tp cú Mt s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 in sn ni dung bi tp - HS tho lun v tỡm ra li gii - Hng dn HS tho... lớt bỡnh 7 lớt sang bỡnh 5 lớt Vy mỏy bỡnh 5 lớt ang cha 2 lớt Ln 3: ong y nc vo bỡnh 7 lớt, ri sang bỡnh 5 lớt (khi ú bỡnh 5 lớt ang cha 2 lớt) Vy ch sang bỡnh 5 lớt ch 3 lớt S lớt cn ly l: 7 3 = 4 lớt bỡnh 7 lớt - GV cng c bi Bi 3: - HS lm v Bi gii a) Khi xúa b ch s 0 thỡ s ú s l: 196 Mt s bi toỏn hay v khú bi dng hc sinh gii lp 5 Cho s 1960 S ny s thay M 196 = 1960 : 10 i nh th no? Hóy gii Vy... x 0, 25 = 1 nờn ta cú : Hóy tỡm cỏch t thờm mt du 396 : (x + 0, 75) = 1,32 hay x + 0, 75 = 396 : phy vo ch no ú trong ng 1,32 = 300 thc trờn giỏ tr ca x gim 297 Khi x gim i 297 n v thỡ tng x + 0, 75 n v cng gim i 297 n v, tc l x + 0, 75 = 300 - 297 = 3 hay x = 3 - 0, 75 = 2, 25 Trong ng thc x + 0, 75 = 396 : 1,32 ; x = 2, 25 thỡ phi thờm du phy vo s 396 cú s 3,96 - GV cng c v tỡm thnh phn v Nh vy cn t thờm . + 4 ,5) x M ột số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 - GV củng cố về cách tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Bài 2 : Hai số tự nhiên A và B, biết A < B và hai số có. gii M ột số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 Bài 1 : Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 39 659 40 đơn. tớch ca 50 0 nhúm trờn cú tn cựng l 6. Do 2 x 2 x 2 = 8 nờn khi nhõn s cú tn cựng M ột số bài toán hay và khó bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 Bài 2: Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê.

Ngày đăng: 18/08/2014, 06:36

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bài 1:

  • Cho phân số . Em hãy viết phân số đã cho dưới dạng một tổng của các phân số khác nhau có tử số là 1.

  • Bài 1:

  • Bài 1:

  • Bài 1:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan