Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

69 523 2
Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước Lời nói đầu Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trờng sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó khăn thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để thể khẳng định đợc mình mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng nh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quả. Để đạt đợc điều đó, các doanh nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính vì nó quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngợc lại. Việc thờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp các quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng nh xác định đợc một cách đầy đủ,đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hởng của các nhân tố thông tin thể đánh giá đợc tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng nh rủi ro triển vọng trong tơng lai của doanh nghiệp để họ thể đa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lợng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chínhtài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công sự, nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng nh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp là cha đầy đủ vì nó không giải thích đợc cho ngời quan tâm biết đợc rõ về thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro, o, triển vọng xu hớng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ khuyết cho sự thiếu hụt này. Nhận thức đợc rõ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp kết hợp giữa kiến thức lý luận đựoc tiếp thu ở nhà trờng tài liệu tham khảo thực tế, cũng với sự giúp đỡ, hớng dẫn nhiệt tình của các chú trong phòng kế toán Công ty khí xây dựng lắp máy điện nớc thầy giáo Nguyễn Đăng Hạc, tôi đã chọn chuyên đề Phân tích tình hình tài chính của Công ty khí Xây dựng Lắp máy điện n- ớc. Chuyên đề này ngoài phần mở đầu kết luận gồm các nội dung chính sau: Chơng I. Một số vấn đề chung về hoạt động tài chính phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chơng II. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty khí Xây dựng lắp máy điện nớc. Chơng III: Một số ý kiến nhằm phân tích cải thiện tình hình tài chính của Công ty khí Xây dựng lắp máy điện nớc. - Phụ lục - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Báo cáo lu chuyển tiền tệ. - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Chơng I. Một số vấn đề chung về hoạt động tài chính phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.1 Hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động tài chính là một trong những nội dung bản của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh đợc biểu hiện dới hình thái tiền tệ để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Nói cách khác, hoạt động tài chính là những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động phân phối, sử dụng quản lý vốn trong quá trình kinh doanh. Hoạt động tài chính ở doanh nghiệp phải hớng tới các mục tiêu sau: - Hoạt động tài chính phải giải quyết tốt các mối quan hệ kinh tế thể hiện qua việc thanh toán với các đơn vị liên quan nh ngân hàng, các đơn vị kinh tế khác. Mối quan hệ này đợc cụ thể hoá bằng các chỉ tiêu đánh giá về mặt lợng, mặt chất thời gian. - Hoạt động tài chính phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả. Nguyên tắc này đòi hỏi phải tối đa hoá việc sử dụng các nguốn vốn, nhng vẫn đảm bả quá trình sản xuất kinh doanh đợc hoạt động bình thờng mang lại hiệu quả. - Hoạt động tài chính đợc thực hiện trên sở tôn trọng pháp luật, chấp hành tuân thủ các chế độ về tài chính tín dụng, nghĩa vụ với Nhà nớc, kỷ luật với các đơn vị, tổ chức kinh tế liên quan. 1.2 Phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp 1.2.1 ý nghĩa mục đích của phân tích tình hình tài chính. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp hay cụ thể hoá là quá trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra đối chiếu, so sánh các số liệu, tài liệu tình hình tài chính hiện hành trong quá khứ nhằm mục đích đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng nh rủi ro trong tơng lai. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất là về tình hình tài sản, vốn công nợ cũng nh tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Do đó, việc thờng xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ cung cấp thông tin cho ngời sử dụng từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, vừa tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính của doanh nghiệp để nhận biết phán đoán đa ra quyết định tài chính, quyết định đầu t quyết định tài trợ phù hợp. Phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là mối quan tâm của nhiều nhóm ngời. Nhà quản lý, các nhà đầu t, các cổ đông, các chủ nợ, các khách hàng, các nhà cho vay tín dụng, các quan chính phủ ngời lao động .Mỗi một nhóm ngời này nhu cầu thông tin khác nhau. + Đối với các chủ doanh nghiệp các nhà quản trị doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận khả năng trả nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục, sẽ bị cạn kiệt nguồn lực buộc phải đóng cửa. Mặt khác nếu doanh nghiệp không khả năng thanh toán cũng buộc phải đóng cửa. + Đối với các chủ ngân hàng các nhà cho vay tín dụng mối quan tâm hàng đầu của họ chủ yếu là khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Vì vậy họ đặc biệt quan tâm đến lợng tiền các tài khoản thể chuyển nhanh thành tiền, từ đó so sánh với nợ ngắn hạn để biết đợc khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ ngân hàng các nhà vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số lợng vốn chủ sở hữu, bởi vì số vốn này là khoản bảo hiểm cho họ trong trờng hợp doanh nghiệp bị rủi ro. + Đối với các nhà cung ứng vật t hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp họ phải quyết định xem cho phép khách hàng sắp tới đợc mua chịu hàng hay không, họ cần phải biết đợc khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại, trong thời gian sắp tới. + Đối với các nhà đầu t, mối quan tâm của họ là thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, sự rủi ro. Vì vậy họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, hiệu quả kinh doanh tiềm năng tăng trởng của các doanh nghiệp. Ngoài ra, các quan tài chính, thống kê, thuế, quan chủ quản, các nhà phân tích tài chính hoạch định chính sách những ngời lao động . cũng quan tâm tới thông tin tài chính của doanh nghiệp. Nh vậy, thể nói mục tiêu tối cao quan trọng nhất của phân tích tình hình tài chính là giúp ra quyết định lựa chọn phơng án kinh doanh tối cao đánh giá chính xác thực trạng, tiềm năng của doanh nghiệp. 1.2.2. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính trong đó chủ yếu thong tin từ các báo cáo tài chính. - Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 01-DN Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, theo 2 cách phân loại là kết cấu vốn kinh doanh nguồn hình thành vốn kinh doanh. Số liệu trên bảng Cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cấu tài sản, nguồn hình thành tài sản đó. Căn cứ vào bảng cân đối kế toán thể nhận xét đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán thờng kết cấu hai phần: + Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cấu tài sản hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Tài sản đợc chia thành hai phần: tài sản lu động đầu t ngắn hạn, tài sản cố định đầu t dài hạn. + Phần nguồn vốn: Phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý sử dụng tại doanh nghiệp. Nguồn vốn đợc chia thành: Nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu. Mỗi phần của Bảng cân đối kế toán đều đợc phản ánh theo ba cột: Mã số, số đầu năm, số cuối kỳ (quý, năm) Nội dung trong Bảng cân đối kế toán phải thoả mãn phơng trình bản: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Ngoài hai phần tài sản nguồn vốn, cấu tạo Bảng cân đối kế toán còn phần tài sản ngoài bảng. + Phần tài sản ngoài bảng: Phản ánh những tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhng doanh nghiệp đang quản lý hoặc sử dụng một số chỉ tiêu bổ sung không thể phản ánh trong Bảng cân đối kế toán. sở số liệu để lập Bảng cân đối kế toán là các số kế toán tổng hợp chi tiết các tài khoản loại: 0,1 , 2, 3, 4 Bảng cân đối kế toán kỳ trớc. 1. 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình hiệu quả kinh doanh trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp, chi tiết theo hoạt động kinh doanh chính các hoạt động khác, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc về thuế các khoản phải nộp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm 3 phần: + Phần I: Lãi lỗ: phản ánh tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh các hoạt động khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều trình bày số liệu của kỳ trớc, tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo. + Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc: Phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nớc thuế các khoản phải nộp khác. Tất cả các chỉ tiêu trong phần này đều đợc trình bày: số còn phải nộp kỳ trớc chuyển sang, số còn phải nộp phát sinh trong kỳ báo cáo, số đã nộp trong kỳ báo cáo, số còn phải nộp đến cuối kỳ báo cáo. + Phần III: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đợc khấu trừ, đợc miễn giảm, đợc hoàn lại: phản ánh số thuế GTGT đợc khấu trừ; đã khấu trừ còn đợc khấu trừ cuối kỳ; số thuế GTGT đợc hoàn lại, đã hoàn lại còn hoàn lại cuối kỳ, số thuế GTGT đợc miễn giảm, đã miễn giảm còn đợc miễn giảm cuối kỳ. sở số liệu để lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là số kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9, tài khoản 333 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trớc. Báo cáo lu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN Báo cáo lu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính phản ánh các khoản thu chi tiền trong kỳ của doanh nghiệp theo các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu t hoạt động tài chính: Dựa vào báo cáo lu chuyển tiền tệ ta thể đánh giá đợc khả năng tạo ra tiền, sự biến động tài sản thuần, khả năng thanh toán, dự đoán đợc luồng tiền trong kỳ tiếp theo của doanh nghiệp. Báo cáo lu chuyển tiền tệ gồm 3 phần: + Lu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nh thu tiền mặt từ doanh thu bán hàng, các khoản thu bất thờng bằng tiền mặt khác, chi tiền mặt trả cho ngời bán hoặc ngời cung cấp, chi trả lơng nộp thuế, chi trả lãi tiền vay . + Lu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu t: phản ánh toàn bộ dòng tiền thu vào chi ra liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu t của doanh nghiệp. Các khoản thu tiền mặt nh bán tài sản, bán chứng khoán đầu t, thu nợ các Công ty khác, thu lại về phần đầu t. Các khoản chi tiền mặt nh mua tài sản mua chứng khoán đầu t của doanh nghiệp khác . + Lu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính: Phản ánh toàn bộ dòng tiền thu, chi liên quan trực tiếp đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp bao gồm các nghiệp vụ làm tăng, giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp nh chủ doanh nghiệp góp vốn, vay vốn dài hạn, ngắn hạn, nhận vốn liên doanh, phát hành trái phiếu . + hai phơng pháp lập báo cáo lu chuyển tiền tệ là phơng pháp trực tiếp phơng pháp gián tiếp. Mỗi báo cáo lập theo phơng pháp khác nhau thì tuân theo nguyên tắc sở số liệu cách lập các chỉ tiêu khác nhau. Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09 DN Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đợc lập để giải thích bổ sung thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính không thể trình bày rõ ràng chi tiết đợc. Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung một số chế độ kế toán đợc doanh nghiệp lựa chọn để áp dụng, tình hình lý do biến động của một số đối tợng sản xuất nguồn vốn quan trọng, phân tích một số chỉ tiêu tài sản chủ yếu các kiến nghị của doanh nghiệp. sở số liệu lập thuyết minh báo cáo tài chính là các số kế toán kỳ báo cáo, bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính kỳ trớc, năm trớc. 1.2.3. Phơng pháp phân tích tình hình tài chính. Các công cụ chủ yếu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. + Trên bảng cân đối kế toán với tổng tài sản, tổng nguồn vốn để đánh giá từng khoản mục so với quy mô chung. + Phân tích theo chiều ngang: Phản ánh sự biến động khác của từng chỉ tiêu làm nổi bật các xu thế tạo nên mối quan hệ của các chỉ tiêu phản ánh trên cùng một dòng của báo cáo. So sánh. + Phơng pháp so sánh: So sánh là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến nhất trong phân tích để đánh giá kết quả, xác định vị trí xu hớng biến động của các chỉ tiêu phân tích. Vì vậy, để tiến hành so sánh phải giải quyết những vấn đề bản nh xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh xác định mục tiêu so sánh. + Điều kiện so sánh. -Chỉ tiêu kinh tế đợc hình thành trong cùng một khoảng thời gian nh nhau: -Chỉ tiêu kinh tế phải thống nhất về mặt nội dung phơng pháp tính toán. -Chỉ tiêu kinh tế phải cùng đơn vị đo lờng. -Cùng quy mô hoạt động với điều kiện kinh doanh tơng tự nhau. + Tiêu chuẩn so sánh: là các chỉ tiêu đợc chọn làm căn cứ so sánh (kỳ gốc) + Các phơng pháp so sánh thờng sử dụng -So sánh tơng đối: phản ánh kết cấu mối quan hệ tốc độ phát triển mức độ phổ biến của các chỉ tiêu kinh tế -So sánh tuyệt đối: Cho biết khối lợng, quy mô doanh nghiệp đạt đợc từ các chỉ tiêu kinh tế giữa kỳ phân tích kỳ gốc. - So sánh bình quân: Cho biết khả năng biến động của một bộ phận, chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu. - + Phơng pháp chi tiết hoá chỉ tiêu phân tích: Để phân tích một cách sâu sắc các đối tợng nghiên cứu, không thể chỉ dựa vào các chỉ tiêu tổng hợp, mà cần phải đánh giá theo các chỉ tiêu cấu thành của chỉ tiêu phân tích. Thông thờng trong phân tích việc chi tiết chỉ tiêu phân tích đợc tiến hành theo các hớng sau. Chi tiết theo bộ phận cấu thành chỉ tiêu. Một kết quả kinh doanh biểu hiện trên các chỉ tiêu theo các bộ phận cùng với sự biểu hiện về lợng của bộ phận đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá chính xác kết quả. - Chi tiết theo thời gian chi tiế theo thời gian giúp cho việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đợc chính xác, tìm đợc các giải pháp hiệu quả cho công việc sản xuất kinh doanh, tuỳ theo đặc tính của quá trình kinh doanh, tuỳ theo nội dung kinh tế của các chỉ tiêu phân tích, tuỳ mục đích phân tích khác nhau thể lựa chọn khoảng thời gian cân chi tiết khác nhau chỉ tiêu chi tiết khác nhau. - Chi tiết theo địa điểm: Chi tiết chỉ tiêu phân tích theo địa điểm là xác định các chỉ tiêu phân tích theo các địa điểm thực hiện các chỉ tiêu đó . 1.2.4 Nội dung phân tích tình hình tài chính Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp tuỳ thuộc vào dữ kiện mà ban giám đốc đòi hỏi thông tin ngòi phân tích muốn có. Tuy nhiên, phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau: 1.2.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính. Đánh giá khái khái quát tình hình tài chính sẽ cung cấp một cách tổng quát nhất tình hình tài chính trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp là khả quan hay không. Điều đó cho phép chủ doanh nghiệp thấy rõ thực chất của quá trình phát triển hay chiều hớng suy thoái của doanh nghiệp. Qua đó những giải pháp hữu hiệu để quản lý. Đánh giá khái quát tình hình tài chính trớc hết căn cứ vào số liệu đã phản ánh trên bảng cân đối kế toán rồi so sánh tổng tài sản tổng nguồn vốn giữa cuối kỳ đầu năm để thấy đợc quy mô vốn mà đơn vị sử dụng trong kỳ cũng nh khả năng huy động vốn từ các nguồn khác nhau của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sự tăng hay giảm của tổng tài sản hay nguồn vốn thì cha đủ thấy rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp đợc, vì vậy cần phải phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán. 1.2.4.2 Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán. Để hiểu đợc một cách đầy đủ thực trạng tài chính cũng nh tình hình sử dụng tài chính của doanh nghiệp tình hình biến động của các khoản mục, trong bảng cân đối kế toán theo quan điểm luân chuyển vốn, tài sản của doanh nghiệp bao gồm tài sản lu động tài sản cố định, chúng đợc hình thành chủ yếu từ nguồn vốn chủ sở hữu; tức là: B Nguồn vốn = A Tài sản (I + II +IV + V (2,3) +VII) + B Tài sản (I + II + III ) (1) Cân đối (1) chỉ mang tính lý thuyết nghĩa là nguồn vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp tự trang trải các loại tài sản cho các hoạt động chủ yếu mà không phải đi vay hoặc chiếm dụng. Trong thực tế, thờng xảy ra một trong hai trờng hợp. Vế trái > vế phải: T rờng hợp này doanh nghiệp thừa nguồn vốn không sử dụng hết nên sẽ bị chiếm dụng từ bên ngoài. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi nguồn vốn chủ sở hữu không đáp ứng đợc nhu cầu thì doanh nghiệp đợc phép đi vay để bổ sung vốn kinh doanh. Loại trừ các khoản vay quá hạn t hì các khoản vay ngắn hạn, dài hạn cha [...]... tình hình tài chính tại công ty khí xây dựng lắp máy điện nớc Việc phân tích tình hình tài chính đợc dựa trên báo cáo tài chính năm 2000 của công ty (xem phần phụ lục) 2.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính: Đối tợng phân tích chủ yếu là các chỉ tiêu kinh tế trên BCĐKT qua các năm, việc phân tích giúp cho đánh giá tình hình tài chính của công ty một cách tổng quát nhất về sử dụng vốn nguồn... nhân viên toàn công ty Tuy nhiên bên cạnh đó thì khoản phải thu của khách hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là một kết quả không tốt cho tình hình tài chính của công ty nhng điều này cũng khó tránh khỏi đặc điểm sản xuất kinh doanh của công tyxây dựng, việc thanh toán thờng diễn ra chậm Qua việc phân tích sự phân bố tài sản của công ty khí xây dựng lắp máy điện nớc cho ta... vốn của doanh nghiệp Sau khi đánh giá khái quát tình hình tài chính thông qua các phần phải phân tích, chúng ta cần đa ra một vài nhận xét chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp để sở cho những phân tích tiếp theo 1.2.4.4 Phân tích hình hình công nợ khả năng thanh toán Tình hình công nợ khả năng thanh toán phản ánh rõ nét chất lợng công tác tài chính của doanh nghiệp Nếu hoạt động tài. .. doanh của mình Tuy nhiên tuỳ thuộc vào đặc điểm yêu cầu sản xuất kinh doanh cũng nh thông tin mà ngời sử dụng muốn dựa vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp mà ngời phân tích thể những chỉ tiêu phân tích khác nhau Chơng II Phân tích tình hình tài chính tại công ty khí xây dựng lắp máy điện nớc 2.1 Giới thiệu chung về công ty 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển của. .. trình hình thành phát triển của công ty khí lắp máy điện nớc Công ty khí xây dựng lắp máy điện nớc là một doanh nghiệp nhà nớc thuộc tổng công ty khí xây dựng t cách pháp nhân con dấu riêng theo quy định Công ty tên giao dịch là: Contruction Machinery and warter Electric Machine Isntalling CompanyTên viết tắt: COMAEL Tiền thân là nhà máy khí, kiến trúc Gia Lâm đợc thành... thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp hệ thống cấp thoát nớc, các công trình đờng dây tải điện trạm biến áp đến 35kv Lập hồ sơ mời thầu, t vấn đầu sthầu hợp đồng kinh tế thiết kế xây lắp 2.1.3 cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Công ty khí xây dựng LMĐN là một đơn vị hạch toán độc lập, t cách pháp nhân trực thuộc Tổng công ty khí xây dựng căn cứ vào đặc điểm... công nhân viên Do đó phân tích tình hình lợi nhuận của từng bộ phận toàn doanh nghiệp, phân tích nguyên nhân xác định mức độ ảnh hởng của nó đến tình hình biến động của doanh nghiệp không ngừng nâng cao lợi nhuận - Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta lập bảng phân tích tình hình lợi nhuận 1.2.4.7 Phân tích tình hình bảo toàn phát triển vốn Ngoài các chỉ tiêu phân tích tình hình. .. thuộc liên hiệp cấu kiến trúc- Bộ kiến trúc (trớc đây) cùng với tiếp nhận bàn giao khu nhà xởng Cổ Bi Gia Lâm-Hà Nội) Năm 1993 theo chế tổ chức, nhà máy đợc đổi tên là công ty khí xây dựng Gia Lâm, trực thuộc liên hiệp khí xây dựng-Bộ xây dựng theo QĐ số 1644/BXD ngày 5/5/1993 Cho đến 1996 đợc đổi tên là công ty khí xây dựng Gia Lâm trực thuộc tổng công ty khí xây dựng BXD theo QĐ... nh phân tích cấu tài sản Bảng 02 Ngoài việc xem xét đánh giá tình hình phân bổ vốn cần phân tích cấu nguồn vốn để đánh giá khả năng tự tài trợ về mặt tài chính cũng nh mức độ tự chủ, chủ động trong kinh doanh những khó khăn mà doanh nghiệp phải đơng đầu b) Phân tích cấu nguồn vốn Để tiến hành phân tích cấu nguồn vốn ta lập bảng: Phân tích cấu nguồn vốn: (Bảng số 03) Đối với nguồn hình. .. mô tài sản mà công ty sử dụng cũng nh khả năng huy động vốn từ các nguồn khác nhau của công ty ngày một tăng, chứng tỏ công ty điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng địa bàn hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trờng Điều này đợc thể hiện rõ qua cấu tài sản nguồn vốn của công ty a Phân tích cấu tài sản Căn cứ vào bảng cân đối kế toán ta lập bảng phân tích cấu tài . hoạt động tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chơng II. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cơ khí Xây dựng và lắp máy điện nớc.. tài chính tại công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nớc. 2.1. Giới thiệu chung về công ty 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cơ khí

Ngày đăng: 02/04/2013, 17:42

Hình ảnh liên quan

2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số năm qua của công ty  - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

2.1.4.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số năm qua của công ty Xem tại trang 23 của tài liệu.
Sơ đồ hình thức ghi sổ kế toán Sổ nhật ký  - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

Sơ đồ h.

ình thức ghi sổ kế toán Sổ nhật ký Xem tại trang 26 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng cân đối kế toán ta lập bảng phân tích cơ cấu tài sản của công ty (bảng 01) - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

n.

cứ vào bảng cân đối kế toán ta lập bảng phân tích cơ cấu tài sản của công ty (bảng 01) Xem tại trang 29 của tài liệu.
Để đánh giá đầy đủ và kết luận chính xác hơn về tình hình đầ ut chiều sâu này chúng ta xét 2 tỷ suất đầu t sau: - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

nh.

giá đầy đủ và kết luận chính xác hơn về tình hình đầ ut chiều sâu này chúng ta xét 2 tỷ suất đầu t sau: Xem tại trang 30 của tài liệu.
Từ số liệu trên bảng cân đối kế toán ta lập bảng phân tích tình hình phân bố tài sản lu động của công ty CKXD &LMĐM năm 2000  - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

s.

ố liệu trên bảng cân đối kế toán ta lập bảng phân tích tình hình phân bố tài sản lu động của công ty CKXD &LMĐM năm 2000 Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 03: Phân tích cơ cấu nguồn vốn - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

Bảng 03.

Phân tích cơ cấu nguồn vốn Xem tại trang 33 của tài liệu.
Bảng 04: Các chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn cố định của Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nớc Gia Lâm - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

Bảng 04.

Các chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn cố định của Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nớc Gia Lâm Xem tại trang 38 của tài liệu.
Đối với loại hình doanh nghiệp vừa xây dựng vừa sản xuất mặt hàng cơ khí, tài sản cố định có đóng góp rất lớn vào hoạt động kinh doanh vì vậy việc sử  dụng có hiệu quả tài sản cố định là một điều rất quan trọng, nó giúp cho đơn vị  nâng cao đợc hiệu quả k - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

i.

với loại hình doanh nghiệp vừa xây dựng vừa sản xuất mặt hàng cơ khí, tài sản cố định có đóng góp rất lớn vào hoạt động kinh doanh vì vậy việc sử dụng có hiệu quả tài sản cố định là một điều rất quan trọng, nó giúp cho đơn vị nâng cao đợc hiệu quả k Xem tại trang 39 của tài liệu.
Qua bảng phân tích ta thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty cả hai thời điểm đầu năm và cuối kỳ rất thấp - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

ua.

bảng phân tích ta thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty cả hai thời điểm đầu năm và cuối kỳ rất thấp Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 07: Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán của Công ty Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nớc. - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

Bảng 07.

Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán của Công ty Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nớc Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 08: Bảng phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nớc. - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

Bảng 08.

Bảng phân tích khả năng thanh toán của Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nớc Xem tại trang 45 của tài liệu.
2.2.5 Phân tích tình hìnhlợi nhuận - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

2.2.5.

Phân tích tình hìnhlợi nhuận Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2000 - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

Bảng c.

ân đối kế toán Ngày 31 tháng 12 năm 2000 Xem tại trang 58 của tài liệu.
217 3. Tài sản cố định vô hình (213) 218- Nguyên giá (213) - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

217.

3. Tài sản cố định vô hình (213) 218- Nguyên giá (213) Xem tại trang 59 của tài liệu.
430 Tổng cộng nguồn vốn 22.208.276.034 31.193.518.485 - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

430.

Tổng cộng nguồn vốn 22.208.276.034 31.193.518.485 Xem tại trang 60 của tài liệu.
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 1. Tài sản thuê ngoài - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

c.

chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 1. Tài sản thuê ngoài Xem tại trang 60 của tài liệu.
1.1 Hình thức sở hữu vốn: Nguồn vốn công ty sử dụng trong kinh doanh là NVN Nhà nớc cấp, nguồn tự bổ sung và nguồn vốn vay. - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

1.1.

Hình thức sở hữu vốn: Nguồn vốn công ty sử dụng trong kinh doanh là NVN Nhà nớc cấp, nguồn tự bổ sung và nguồn vốn vay Xem tại trang 63 của tài liệu.
3.4 Tình hình tăng giảm VCSH - Phân tích tình hình tài chính của Công ty cơ khí xây dựn và lắp máy điện nước

3.4.

Tình hình tăng giảm VCSH Xem tại trang 66 của tài liệu.