0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰN VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (Trang 37 -40 )

a) Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định

Vốn cố định là loại vốn quan trọng của bất cứ doanh nghiệp nào, có thể hiện một phần quy mô của doanh nghiệp. Từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ta lập bảng các chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn cố định

Bảng 04: Các chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn cố định của Công ty Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nớc Gia Lâm

Chỉ tiêu Năm 1999 Năm 2000 So sánh

Số tiền %

1 2 3 4 5

1. Doanh thu thuần (Đ) 37.611.954.976 42.636.728.139 5.024.773.163 113,4 2. Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh (Đ) 95.103.896 464.368.057 369.264.161 488,2 3. Vốn cố định bình quân (Đ) 8.103.413.574 8.379.914.378 276.500.804 103,4 4. Hiệu suất sử dụng vốn cố định = 1/3 (Lần) 4,64 5,09 0,45 109,6 5. hiệu quả sử dụng vốn cố định = 2/3 (Lần) 0,01 0,06 0,05 1500 6. Hệ số đảm nhiệm vốn cố định = 3/1 (Lần) 0,21 0,19 -0,02 90,47

Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định sẽ giúp Công ty có quyết định đúng đắn cho việc đầu t và có những biện pháp khắc phục. Nh vậy, qua bảng trên thấy rằng một đồng vốn cố định đem lại 4,64 đ doanh thu năm 1998 thì đến năm 2000 cũng một đồng vốn cố định bình quân đã đem lại 5,09đ doanh thu, chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định của đơn vị đợc tăng lên mặc dù tài sản cố định của đơn vị giảm xuống.

- Sức sinh lợi của vốn cố định năm 2000 tăng nhiều so với năm 1999. Nếu nh một đồng vốn cố định bình quân đem lại 5,09đ doanh thu trong năm 2000 thì cũng 1 đồng đó chỉ đem lại 0,06 đ lợi nhuận thuần của một đồng vốn cố định bình quân đã cho thấy sức sinh lợi của tài sản cố định đã tăng lên (0,06 đ với 0,01 của năm 1999). Tuy mức tăng này cha cao nhng cũng chứng tỏ công ty đã cố gắng không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản coó định bằng cách khai thác và kết hợp tối đa công suất của chúng.

- Hệ số đảm nhiệm của vốn cố định giảm có nghĩa năm 1999 để có một đồng doanh thuthuần thì cần tới 0,21 đồng vốn cố định vào sản xuất nhng năm 2000 chỉ cần 0,19đ. Do đó hệ số đảm nhiệm của tài sản cố định năm 2000 đã

giảm xuống, đồng nghĩa với việc tng hiệu quả sử dụng tài sản cố định của đơn vị.

Đối với loại hình doanh nghiệp vừa xây dựng vừa sản xuất mặt hàng cơ khí, tài sản cố định có đóng góp rất lớn vào hoạt động kinh doanh vì vậy việc sử dụng có hiệu quả tài sản cố định là một điều rất quan trọng, nó giúp cho đơn vị nâng cao đợc hiệu quả kinh doanh. Vì vậy có thể nói đây là một lỗ lực lớn của đơn vị trong vấn đề ql và sử dụng tài sản cố định.

b) Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lu động

Mục đích cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh là nhằm thu đợc lợi nhuận. Vì vậy, yêu cầu đối với doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng phải sử dụng vốn hợp lý, có hiệu quả mà doanh nghiệp có, đặc biệt là vốn lu động để làm cho vốn lu động hàng năm có thể đa vào luân chuyển tạo ra nhiều lợi nhuận.

Bảng 05: Các chỉ tiêu về tình hình sử dụng vốn lu động

Chỉ tiêu Năm 1999 Năm 2000 So sánh

Số tiền %

1 2 3 4 5

1. Doanh thu thuần (Đ) 37.611.954.976 42.636.728.139 5.024.773.163 113,4 2. Lợi nhuận thuần (Đ) 95.103.896 464.368.057 369.264.161 488,2 3. Vốn lu động bình quân (Đ) 12.529.722.728 18.236.161.881 5.706.439.153 145,5 4. Số vòng quay vốn lu động = 1/3 (lần) 3 2,34 -0,06 78 5. Sức sinh lợi vốn lu động = 2/3 (Lần) 0,01 0,03 0,02 300

6. Thời gian luân chuyển vốn lu động (360/4- ngày)

120 153 33 127,5

Vòng quay vốn lu động của Công ty Cơ khí Xây dựng và Lắp máy điện nớc năm 1999 đạt 3 vòng, năm 2000 còn 2,43. Điều này dẫn tới tốc độ vòng quay vốn lu động tăng. Năm 1999 để cho vốn lu động quay đợc một vòng chỉ cần 120 ngày/vòng nhng năm 2000 cần đến153 ngày/vòng. Có nghĩa Công ty sử dụng vốn lu động kém hiệu quả hơn năm 1999. Mặc dù doanh thu thuần tăng nhng lợng vốn lu động phục vụ cho nhu cầu kinh doanh trong năm lại tăng (nh đã phân tích trên giá trị vốn lu độ ng tăng chủ yếu là do các khoản phải thu và

chi phí sản xuất dở dang tăng. Do đó khả năng sinh lời của vốn lu động tuy có tăng nhng không đáng kể).

Để đánh giá khách quan ta thấy, do cạnh tranh và rất nhiều yếu tố bên ngoài tác động, khả năng sinh lợi tăng rất ít không phải là điều ngạc nhiên.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰN VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (Trang 37 -40 )

×