0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰN VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (Trang 47 -49 )

+ Về công tác phân tích tình hình tài chính của công ty. Nh chúng ta đã biết phân tích tình hình tài chính có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đó là việc sử dụng các phơng pháp và công cụ cho phép thu nhập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp giúp ngời sử dụng thông tin đa ra quyết định tài chính quản lý phù hợp.

Nhận thức vai trò và tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của công ty trong những năm qua công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nớc đã thực hiện khá tốt việc phân tích tình hình tài chính chủ yếu trên kết quả tạo nguồn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua phân tích công ty đã xác định đợc những nguyên nhân và các yếu tố chủ quan cũng nh khách quan ảnh hởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh củ công ty từ đó đa ra các giải pháp khắc phục để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong những năm tiếp theo.

+ Một số nhận xét tình hình tài chính của công ty:

Với t cách là một sinh viên chuyên ngành kế toán tiếp cận với tình hình tài chính của công ty thông qua báo cáo tài chính, cá nhân em có một số đánh giá về tình hình tài chính của công ty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nớc nh sau:

- Trong những năm gần đây tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cha cao. So với năm 1999 thì năm 2000 lợi nhuận tăng lên là 149.407.025 đ, mặc dù con số này cha phải là cao nhng cũng là dấu hiệu đáng mừng. Song song với việc cố gắng tăng lợi nhuận, đơn vị không ngừng mở rộng

quy mô hoạt động của mình, không ngừng nâng cao thu nhập tạo thêm việc làm cho CBCNV.

Bên cạnh những mặt tích cực vừa nêu trên, tình hình tài chính của công ty còn nhiều điểm cha đợc nh sau:

+ Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của đơn vị ta thấy sự mất cân đối giữa các loại tài sản, và trong mỗi loại tài sản vẫn cha có sự phân bố hợp lý giữa các khoản mục.

+ Phần tài sản cố định chỉ chiếm 26,64% trong tổng số tài sản. Đối với đơn vị vừa sản xuất mặt hàng cơ cấu, vừa xây dựng và lắp máy thì tỷ lệ này là cha cao. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh.

+ Lợng tiền gửi ngân hàng tăng lên nhiều nhng vẫn cha đáp ứng đợc nhu cầu thanh toán của công ty.

Biểu hiện ở thời điểm đầu năm và cuối năm, trị số của chỉ tiêu “tỷ suất thanh toán nhanh” <0,5 l nhỏ hơn rất nhiều so với đầu năm) 0,59 và cuối năm là 0,34 sẽ gây khó khăn trong vấn đề thanh toán của công ty cũng nh các hoạt động đầu t nhanh vào lĩnh vực kinh doanh có chu kỳ ngắn bị hạn chế.

+ Vay ngắn hạn tăng nhiều cụ thể đầu năm 13.432.859.907 đ và cuối năm năm tăng lên tới 17.741.468.269 đ. Điều này gây ảnh hởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của công ty. Do hàng năm phải trả chi phí lãi vay ngân hàng nên công ty phải trích một phần lợi nhuận để trả lãi vay, do đó lợi nhuận còn lại rất ít, việc trích lập các quỹ là rất khó khăn, nguồn vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối năm có tăng lên (tăng 55.062.205 đ tơng ứng tỷ lệ tăng là 0,02%) nh- ng mức tăng không đáng kể, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số nguồn vốn (đầu năm là 13,67%, cuối năm 9,9%) và có xu hớng giảm.. Điều này chứng tỏ mức độ độc lập về tài chính của công ty cha cao. Với nguồn vốn tự có của công ty không đủ trang trải cho tài sản cố định. Do đó công ty buộc phải huy động vốn từ bên ngoài để bù đắp.

- Một điều đáng quan tâm là mức sinh lợi của vốn lu động không cao mặt dù ở thời điểm cuối năm đã tăng lên so với đầu kỳ nhng mức tăng không đáng

kể. Có nhiều nguyên nhân để lý giải vấn đề này song nguyên nhân đầu tiên là l- ợng tiền của công ty để dơí hình thức các khoản phải thu, phải trả là tơng đối nhiều Công ty vừa tăng c… ờng cho vay lại vừa tăng cờng đi chiếm dụng vốn.

- Để phần nào khắc phục đợc tình trạng tài chính công ty còn bất cập, cần thiết phải có các kiến nghị nhằm cải thiện hơn tình hình tài chính

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰN VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (Trang 47 -49 )

×