Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây

68 126 0
Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức đã thu hút được khách hàng ngày càng nhiều đến mở tài khoản tiền gửi thanh toán, công tác thanh toán luôn đảm bảo kịp thời về vốn để đáp ứng nhu cầu chi trả thường xuyên của khách hàng Tính đến 31/12/2007 đạt:531.112triệu đồng, tăng 153.781 triệu so với đầu năm.tốc độ tăng trưởng 40,75%, nguồn vốn tăng vững chắc, đáp ứng được nhu cầu vốn phát triển kinh tế xã hội của huyện Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt thực sự là một lĩnh vực quan trọng không thể thiếu được trong nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Với vai trò là trung gian thanh toán thì ngân hàng thực sự là cầu nối giữa các thành phần kinh tế và cá nhân trong thanh toán Song đối tượng thanh toán qua ngân hàng còn hẹp, chủ yếu là kinh tế quốc doanh, các cơ quan, đoàn thể nhà nước và một phần kinh tế ngoài quốc doanh.Hầu hết kinh tế ngoài quốc doanh chưa mở tài khoản tại ngân hàng và thanh toán qua ngân hàng, do vậy ngân hàng không thể huy động triệt để các nguồn nhàn rỗi trong nền kinh tế.Thủ tục thanh toán còn phức tạp chưa thuận tiện. Việc thanh toán giữa các khách hàng có tài khoản tại ngân hàng khác hệ thống, khác địa phương còn phức tạp, chậm trễ, luân chuyển chứng từ phải qua nhiều Ngân hàng.Các thể thức thanh toán còn hạn chế, chưa đa dạng để phù hợp với nền kinh tế thị trường. Từ thực tế trên và trước yêu cầu đổi mới của hệ thống ngân hàng trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế thì việc hoàn thiện và phát triển hơn nữa các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là một yêu cầu cấp thiết đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Từ luận điểm này tôi đã nghiên cứu đề tài : Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 1 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp “Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Tây” Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương chính: Chương 1:Tổng quan chung về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt Chương 2:Tổng quan về chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Tây Chương 3:Giải pháp phát triển hoạt động TTKDTM tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Tây Tôi đã hết sức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu nhưng do thời gian có hạn, kiến thức còn hạn chế nên khó tránh thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô giáo, cán bộ ngân hang để bài viết được hoàn thiên hơn Em xin chân thành cảm ơn cô Cao Ý Nhi cùng các thầy cô giáo khoa Ngân hang-tài chính và cán bộ công nhân viên NHNo&PTNT đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 2 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT 1.1 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước. Ngân hàng thương mại nhà nước: là ngân hàng thương mại do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của nhà nước. Ngân hàng thương mại cổ phần: là ngân hàng thương mại được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của ngân hàng nhà nước. 1.1.2 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn được coi là hoạt động cơ bản, có tính chất sống còn đối với bất kì một ngân hàng thương mại nào, vì hoạt động này tạo ra nguồn vốn chủ yếu của các ngân hàng thương mại. Theo pháp luật cho phép, các ngân hàng thương mại được phép huy động vốn bằng những hình thức sau: - Nhận tiền gửi: là hình thức huy động vốn chủ yếu của các ngân hàng thương mại bao gồm: + Nhận tiền gửi không kì hạn của các tổ chức + Nhận tiền gửi không kì hạn của các cá nhân Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 3 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Nhận tiền gửi có kì hạn (tiền gửi tiết kiệm) của các cá nhân, tổ chức đoàn thể xã hội + Nhận tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận - Các hình thức huy động vốn khác như: vay vốn ở các ngân hàng thương mại khác, vay tại ngân hàng nhà nước… 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng Là hoạt động cơ bản, có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế xã hội vì thông qua hoạt động này mà hệ thống ngân hàng thương mại cung cấp một khối lượng vốn tín dụng rất lớn cho nền kinh tế, nhờ khối lượng vốn này mà nền kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức: - Cho vay: Ngân hàng thương mại được cho các tổ chức, cá nhân vay vốn dưới các hình thức: + Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống. + Cho vay trung hạn, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống. - Bảo lãnh: Ngân hàng thương mại được bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác bằng uy tín và bằng khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Mức bảo lãnh đối với một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một ngân hàng thương mại không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước quy định. Chỉ các ngân hàng thương mại được phép thực hiện thanh toán quốc tế mới được thực hiện bảo lãnh vay, bảo lãnh thanh toán và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác mà người nhận bảo lãnh là tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 4 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Chiết khấu: Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức, cá nhân. . Tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác - Cho thuê tài chính: Ngân hàng thương mại được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính. - Bao thanh toán - Tài trợ xuất, nhập khẩu 1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Là hoạt động quan trọng và có tính đặc thù của ngân hàng thương mại, nhờ hoạt động này mà các giao dịch thanh toán của toàn bộ nền kinh tế được thực hiện thông suốt và thuận lợi, đồng thời qua hoạt động này mà góp phần làm giảm lượng tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ gồm: - Mở tài khoản giao dịch cho các khách hàng là pháp nhân hoặc thế nhân trong và ngoài nước - Cung ứng các phương tiện thanh toán - Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng - Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ - Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. - Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép - Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng. - Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước.Việc tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 5 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1.2.4 Các hoạt động khác Ngoài 3 mặt hoạt động trên các ngân hàng thương mại còn được thực hiện các hoạt động khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình đồng thời không bị luật pháp nghiêm cấm. Bao gồm: - Góp vốn và mua cổ phần: Ngân hàng thương mại được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác trong nước theo quy định của pháp luật. Mức góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại trong một doanh nghiệp, tổng mức góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại trong tất cả các doanh nghiệp không được vượt quá mức tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước - .Ngân hàng thương mại được tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. - Khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép, ngân hàng thương mại được trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có (sau đây gọi tắt là công ty trực thuộc) để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. - Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý - Ngân hàng thương mại được cung ứng dịch vụ bảo hiểm; được thành lập công ty trực thuộc hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật - Ngân hàng thương mại được cung ứng các dịch vụ: + Tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật + Bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật - Ngân hàng thương mại không được trực tiếp kinh doanh bất động sản. Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 6 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Ngân hàng thương mại được trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để thực hiện kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật 1.1.3 Các dịch vụ ngân hàng Ngân hàng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng và doanh nghiệp.Thành công của ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiện các dịch vụ đó một cách có hiệu quả * Mua bán ngoại tệ Đây là 1 trong những dịch vụ ngân hàng đầu tiên được thực hiện.Mua bán ngoại tệ tức là một ngân hàng đứng ra mua bán một loại tiền này lấy một loại tiền khác và hưởng phí dịch vụ.Những giao dịch mua bán ngoại tệ có mức độ rủi ro cao, đồng thời yêu cầu phải có trình độ chuyên môn * Nhận tiền gửi Cho vay được coi là hoạt động sinh lời cao, do đó các ngân hàng đã tìm mọi cách để huy động được tiền.Một trong những nguồn quan trọng là nhận tiền gửi.Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ người có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn. * Bảo quản vật có giá Các ngân hàng thực hiện việc lưu giữ vàng và các vật có giá khác cho khách hàng trong kho bảo quản.Ngân hàng giữ vàng giao cho khách tờ biên nhận (giấy chứng nhận do ngân hàng phát hành). Do khả năng chi trả bất cứ lúc nào cho giấy chứng nhận, nên giấy chứng nhận đã được sử dụng như tiền- dùng để thanh toán các khoản nợ trong phạm vi ảnh hưởng của ngân hàng phát hành.Lợi ích của việc sử dụng phương tiện thanh toán bằng giấy thay cho bằng kim loại đã khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng để đổi lấy giấy chứng nhận của ngân hàng. Đó là hình thức đầu tiên của giấy bạc ngân hàng.Ngày nay, vật có giá được tách khỏi tiền gửi và khách hàng phải trả phí bảo quản. Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 7 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán Khi các doanh nhân gửi tiền vào ngân hàng, họ nhận thấy ngân hàng không chỉ bảo quản mà còn thực hiện các lệnh chi trả cho khách hàng của họ.Thanh toán qua ngân hàng đã mở đầu cho thanh toán không dùng tiền mặt, tức là người gửi tiền không cần phải đến ngân hàng để lấy tiền mà chỉ cần viết giấy chi trả cho khách (còn được gọi là séc), khách hàng mang giấy đến ngân hàng sẽ nhận được tiền. Các tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt (an toàn, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí) đã góp phần rút ngắn thời gian kinh doanh và nâng cao thu nhập cho các doanh nhân.Khi ngân hàng mở chi nhánh, thanh toán qua ngân hàng được mở rộng phạm vi, càng tạo nhiều tiện ích cho các doanh nhân.Như vậy, một dịch vụ mới, quan trọng nhất được phát triển đó là tài khoản tiền gửi giao dịch cho phép người gửi tiền viết séc thanh toán cho việc mua hàng hoá và dịch vụ. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều thể thức thanh toán được phát triển như Uỷ nhiệm chi, nhờ thu, L/C, thanh toán bằng điện, thẻ… * Quản lí ngân quĩ Các ngân hàng thường mở tài khoản và giữ tiền của phần lớn các doanh nghiệp và nhiều cá nhân. Nhờ đó , ngân hàng thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều khách hàng. Do có kinh nghiệm trong quản lí ngân quĩ và khả năng trong việc thu ngân, nhiều ngân hàng đã cung cấp cho khách dịch vụ quản lí ngân quĩ, trong đó ngân hàng đồng ý quản lí việc thu và chi cho một công ty kinh doanh và tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào các chứng khoán sinh lợi và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt để thanh toán * Tài trợ các hoạt động của Chính Phủ Do nhu cầu chi tiêu lớn và thường là cấp bách trong khi thu không đủ. Chính phủ các nước đều muốn tiếp cận với các khoản cho vay của ngân hàng. Trong điều kiện các ngân hàng tư nhân không muốn tài trợ cho Chính phủ vì Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 8 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp rủi ro cao, Chính phủ thường dùng một số đặc quyền trao đổi lấy các khoản vay của những ngân hàng lớn. * Bảo lãnh Do khả năng thanh toán của ngân hàng cho một khách hàng rất lớn và do ngân hàng nắm giữ tiền gửi của các khách hàng, nên ngân hàng có uy tín trong bảo lãnh cho khách hàng. Trong những năm gần đây, nghiệp vụ bảo lãnh ngày càng đa dạng và phát triển mạnh. Ngân hàng thường bảo lãnh cho khách hàng của mình mua chịu hàng hoá và trang thiết bị, phát hành chứng khoán, vay vốn của tổ chức tín dụng khác… * Cho thuê thiết bị trung và dài hạn Rất nhiều ngân hàng tích cực cho khách hàng kinh doanh quyền lựa chọn thuê các thiết bị, máy móc cần thiết thông qua hợp đồng thuê mua, trong đó ngân hàng mua thiết bị và cho khách hàng thuê. Hợp đồng cho thuê thường phải đảm bảo yêu cầu khách hàng phải trả tới hơn 2/3 giá trị của tài sản cho thuê. Do vậy, cho thuê của ngân hàng cũng có nhiều điểm giống như cho vay, và được xếp vào tín dụng trung và dài hạn * Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn Hoạt động trong lĩnh vực tài chính các ngân hàng có rất nhiều chuyên gia về quản lí tài chính .Vì vậy, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã nhờ ngân hàng quản lí tài sản và quản lí hoạt động tài chính hộ.Dịch vụ uỷ thác phát triển sang cả uỷ thác vay hộ, uỷ thác cho vay hộ, uỷ thác phát hành, uỷ thác đầu tư… * Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán Đây là một trong những lí do chính khiến các ngân hàng bắt đầu bán các dịch vụ môi giới chứng khoán, cung cấp cho khách hàng cơ hội mua cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác mà không phải nhờ đến người kinh doanh chứng khoán.Một số trường hợp, các ngân hàng tổ chức ra công ty chứng khoán hoặc công ty môi giới chứng khoán. * Cung cấp các dịch vụ đại lí Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 9 9 Chun đề thực tập tốt nghiệp Nhiều ngân hàng (thường ngân hàng lớn) cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lí cho các ngân hàng khác như thanh tốn hộ, phát hành hộ các chứng chỉ tiền gửi, làm ngân hàng đầu mối trong đồng tài trợ… 1.2 HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT 1.2.1 Khái niệm Thanh tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) là chỉ các nghiệp vụ chi trả hàng,dịch vụ và các khoản thanh tốn khác trong nền kinh tế quốc dân được thực hiện bằng cách trích chuyển tài khoản trong hệ thống tín dụng hoặc bù trừ cơng nợ mà khơng sử dụng đến tiền mặt. Xét về bản chất, TTKDTM phản ánh sự vận động của vật tư hàng hố, dịch vụ trong lưu thơng. Sự phát triển rộng khắp của của TTKDTM trong nền kinh tế thị trường hiện đại là u cầu tất yếu của sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế hàng hố. Do kinh tế hàng hố phát triển mạnh, khối lượng hàng hố, dịch vụ trao đổi trong nước cũng như nước ngồi tăng nhanh, tất yếu phải có cách thức trả tiền thuận tiện, an tồn và tiết kiệm. Mặt khác, TTKDTM còn gắn với sự phát triển của hệ thống tài chính- tín dụng, đặc biệt là sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Sự tồn tại và phát triển của hệ thống này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các cá nhân mở tài khoản tiền gửi và thanh tốn tiền hàng dịch vụ thơng qua việc trích chuyển tài khoản trong hệ thống này. 1.2.2 Đặc điểm Với những ưu thế hơn hẳn phương thức thanh tốn bằng tiền mặt thì TTKDTM có những đặc trưng: - Thanh tốn khơng dùng tiền mặt sử dụng tiền chuyển khoản (còn gọi là tiền ghi sổ, bút tệ). Đây là đặc điểm cơ bản nhất của TTKDTM, việc thanh tốn được thực hiện bằng cách trích tiền chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trên cơ sở các chứng từ hợp lệ hay bằng cách bù trừ lẫn nhau. Trần Thị Như Dung Lớp: Ngân hàng 46A 10 10 [...]... NHNo&PTNT) là chi nhánh của NHNo&PTNT tỉnh Tây thuộc hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam Trụ sở chính tại thị trấn Trạm Trôi huyện Hoài Đức tỉnh Tây Trước năm 1988 là chi nhánh ngân hàng Nhà nước huyện Hoài Đức thành phố Nội, đến năm 1988 theo nghị định số 53 của Chính Phủ chuyển thành NHNo&PTNT huyện Hoài Đức thành phố Nội, từ năm 1991 đến nay là NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Tây Cơ cấu tổ chức có... chuộng tiền mặt và thúc đẩy hoạt động TTKDTM Trần Thị Như Dung 29 Lớp: Ngân hàng 46A 30 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH TÂY 2.1.TỔNG QUAN VỀ NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH TÂY 2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Tây Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hoài Đức (viết tắt là NHNo&PTNT) ... thanh toán bằng cách trích chuyển tài khoản giữa các chủ thể thanh toánkhông được dùng để rút tiền mặt tại ngân hàng • Phạm vi áp dụng: Séc trả tiền vào tài khoản dùng để thanh toàn giữa các khách hàng mở tài khoản chi nhánh ngân hàng Nếu khách hàng dùng séc thanh toán khác chi nhánh ngân hàng thì các chi nhánh đó phải tham gia thanh toán bù trừ trên địa bàn tỉnh, thành phố • Quy trình thanh toán: ... lai thanh toán cho chủ sở hữu thẻ (4) Cơ sở tiếp nhận thanh toán thẻ lập bảng kê biên lai thanh toán và gửi cho ngân hàng đại lý thanh toán thẻ để thanh toán (5) Nhận được biên lai thanh toán kèm theo bảng kê biên lai thanh toán do cơ sở tiếp nhận thanh toán thẻ gửi đến sau khi kiểm tra đủ điều kiện thanh toán Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ có trách nhiệm thanh toán ngay cho cơ sở tiếp nhận thanh toán. .. hàng phục vụ người trả tiền (4) Ngân hàng thực hiện thanh toán ghi nợ và tài khoản thanh toán số tiền trên séc và báo nợ cho người trả tiền (5) Ngân hàng thực hiện thanh toán lập chứng từ thanh toán bù trừ và chuyển cho ngân hàng thu hộ để thanh toán cho người thụ hưởng (6) Ngân hàng thu hộ ghi có vào tài khoản tiền gửi thanh toán số tiền ghi trên séc và báo có cho người thụ hưởng - Séc được ngân hàng... Khách hàng lập và gửi tiền đến ngân hàng phát hành thẻ giấy đề nghị phát hành thẻ thanh toán (nếu là thẻ kí quỹ thanh toán, khách hàng nộp thêm ủy nhiệm chi trích tài khoản tiền gửi của mình hoặc nộp tiền mặt để lưu kí tiền vào tài khoản thẻ thanh toán tại ngân hàng phát hành thẻ) (1b) Căn cứ giấy đề nghị phát hành thẻ của khách hàng, sau khi kiểm tra thủ tục và các điều kiện sử dụng thẻ của khách hàng,... thực tập tốt nghiệp 1.2.3.5 Thanh toán bằng thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng sử dụng để trả tiền hàng hóa, dịch vụ, các khoản thanh toán khác hoặc rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động * Các loại thẻ - Thẻ ghi nợ: là loại thẻ gắn liền với tài khoản tiền gửi thanh toán hay tài khoản séc của khách hàng Khách hàng sử dụng loại thẻ này thì... + Phòng kế toán- Thanh toán- Ngân quỹ + Phòng hành chính- nhân sự + Ngân hàng cấp 3 Ngãi Cầu- Trụ sở tại xã An Khánh- huyện Hoài Đức + Ngân hàng cấp 3 Cát Quế- Trụ sở tại xã Cát Quế- huyện Hoài Đức + Ngân hàng cấp 3 Sơn Đồng- Trụ sở tại xã Kim Chung- huyện Hoài Đức Tổng số cán bộ công nhân viên chức là 55 người, trình độ chuyên môn nghiệp vụ: - Đại học: 40 người chiếm tỉ trọng 72,73% - Cao đẳng, trung... việc ngân hàng thu phí từ các khách hàng sử dụng hình thức thanh toán tại ngân hàng Chính vì vậy khi tiến hành thanh toán nếu không thực sự đem lại lợi ích cho ngân hàng thì hình thức thanh toán đó cũng không được phát triển Hiện nay có những hình thức thanh toán hiện đại nhưng do chi phí vận hành lớn nên ngân hàng cần phải cân nhắc trước khi đưa vào sử dụng Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và... khách hàng Vì thế năm 2001 theo Nghị định số 64/2001/NĐ-CP của chính phủ ngày 20/9/2001 về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 26/3/2002 về ban hành quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, hiện nay thanh toán qua ngân hàng có các hình thức sau: - Thanh toán bằng séc - Thanh toán . Ngân hàng 46A 1 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây Kết. MỞ ĐẦU Thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức đã thu hút được khách hàng ngày càng nhiều đến mở tài khoản tiền gửi thanh toán,

Ngày đăng: 02/04/2013, 17:41

Hình ảnh liên quan

(2) Người thụ hưởng tiếp nhận séc, sau đó lập 3 liên bảng kê, nộp séc vào ngân hàng. - Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây

2.

Người thụ hưởng tiếp nhận séc, sau đó lập 3 liên bảng kê, nộp séc vào ngân hàng Xem tại trang 14 của tài liệu.
(2) Người thụ hưởng nộp séc và bảng kê nộp séc vào ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền. - Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây

2.

Người thụ hưởng nộp séc và bảng kê nộp séc vào ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền Xem tại trang 15 của tài liệu.
Tình hình TTKDT Mở NHNo&PTNT huyện Hoài Đức - Nâng cao hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT huyện Hoài Đức tỉnh Hà Tây

nh.

hình TTKDT Mở NHNo&PTNT huyện Hoài Đức Xem tại trang 42 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan