0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Các dịch vụ thanh toán hiện đại khác

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 25 -27 )

* Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Online banking services)

Thực hiện kinh doanh tổng hợp, đa năng, đặc biệt là triển khai các hoạt động ngân hàng bán lẻ, gần đây các NHTM đã ứng dụng công nghệ tin học trong việc thực hiện cung cấp các dịch vụ thanh toán ngân hàng trực tuyến

nước, hoặc trả các hoá đơn mua hàng tại các siêu thị, các cửa hàng hoặc chuyển tiền điện tử. Những sản phẩm này đang được các NHTM đưa ra ngày càng nhiều trên thị trường, có tính tiện ích cao và tính cạnh tranh mạnh mẽ. Khi một NHTM mở hoạt động thanh toán trực tuyến thì ngân hàng đã thay mặt khách hàng trả cho các nhà cung cấp dịch vụ (bưu điện, công ty bảo hiểm, nhà cung cấp nước, cung cấp dịch vụ Internet, các siêu thị…) một khoản tiền liên quan đến các dịch vụ mà họ đã cung cấp cho khách hàng của NHTM. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến được tiến hành nhờ kênh nối trực tiếp này nên NHTM thực hiện được theo yêu cầu của khách hàng.

*Dịch vụ trả lương tự động

Hình thức trả lương này gắn liền với việc sử dụng tài khoản các nhân tại các NHTM và sử dụng công cụ thanh toán hiện đại là thẻ thanh toán cùng với sự hỗ trợ của hệ thống mày rút tiền tự động ATM

Có thể mô tả khái quát việc trả lương tự động của NHTM nư sau:

- Chủ doanh ngiệp (chủ tài koản) thoả thuận với NHTM các nội dung về tổ chức trả lương trực tiếp theo định kì vào tài koản của người lao động

-Người lao động được NHTM trả lương trực tiếp phải mở tài khoản cá nhân tại NHTM và sử dụng dịch vụ Atm của ngân hàng

- Định kì (đến thời điểm trả lương) chủ doanh nghiệp phải gửi bản sao kê thanh toán cho cán bộ công nhân viên của đơn vị mình cho ngân hàng. Đây là cơ sở cho ngân hàng thực hiện trả lương từ tài khoản của doanh nghiệp vào các tài khoản cá nhân sử dụng dịch vụ ATM của ngân hàng.

-Dựa vào bản sao kê thanh toán lương cùng với giấy uỷ nhiệm chi, NHTM trích tài khoản của chủ doanh nghiệp để chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của người lao động

Ý nghĩa của việc trả lương tự động cho người lao động:

- Việc trả lương tự động cho người lao động do ngân hàng thực hiện theo sự uỷ nhiệm của chủ doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm

được chi phí thời gian và công sức cho việc tổ chức, thanh toán lương định kì cho người lao động

- Góp phần thúc đẩy hoạt động TTKDTM trong nền kinh tế quốc dân, tiết kiệm chi phí lưu thông cho xã hội

- Tạo điều kiện cho dân cư tiếp cận đến các dịch vụ của ngân hàng, góp phần nâng cao trình độ dân trí trong điều kiện nền kinh tế tri thức, mở rộng các mối quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng.

* Dịch vụ trả gốc và lãi vay tự động

Hiện nay ở một số NHTM đã áp dụng phần mềm tự động tính toán và tu nợ gốc và lãi vay tự động đối với các khoản vay của khách hàng. Việc thực hiện trả nợ gốc và lãi vay tự động được tực hiện như sau:

Sau khi hợp đồng tín dụng được kí kết, ngân hàng và khách hàng xác nhân kế hoạch trình tự trả nợ gốc và lãi trên cơ sở đã tín toán nghĩa vụ trả nợ của người đi vay ở từng kì của thời kì trả nợ

Đến thời điểm trả nợ đã thoả thuận (nếu không có điều chỉnh kế hoạch trả nợ) tì NHTM căn cứ vào kế hoạch trả nợ (gốc, lãi) ở kì đó, tự động trích tài khoản của khách hàng số tiền bằng nghĩa vụ trả nợ của người đi vay ở kì đó để thu nợ, sau đó lập và gửi thông báo cho người đi vay biết.

Nếu đến thời điểm trả nợ qui định mà trên tài khoản của người đi vay không đủ khả năng thanh toán thì NHTM xử lí theo một trong những phương án sau:

+Xét cho gia hạn nợ +Chuyển sang nợ quá hạn

+Cho vay thấu chi (nếu 2bên thoả thuận)

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 25 -27 )

×