0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Thực hiện cơ chế chính sách phù hợp

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 63 -66 )

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY

3.2.5 Thực hiện cơ chế chính sách phù hợp

Trước hết cần sớm xác định và thống nhất quan niệm để hoàn thiện, xây dựng cơ chế chính sách về tổ chức, quản lý, điều hành hệ thống thanh toán trong toàn bộ nền kinh tế- xã hội; không chỉ dừng lại ở hệ thống thanh toán qua ngân hàng; sớm ban hành luật thanh toán để xử lý tổng thể phạm vi và đối tượng thanh toán; các chủ thể tham gia thanh toán, các hệ thống thanh toán; các kích thích mang tính đòn bẩy khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt; ứng dụng công nghệ thanh toán hiện đại, tập trung, tương thích, ngang tầm trong phạm vi cả nước, với trung tâm thanh toán quốc gia là Ngân hàng Trung ương. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, mang tính quyết định về định hướng chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán của huyện.

Các văn bản pháp qui khác có liên quan đến thanh toán trong nền kinh tế chẳng hạn như: về thương mại điện tử; thương phiếu, hối phiếu…; cần được ban hành đồng bộ với cơ chế thanh toán hiện đại phù hợp với xu thế hội nhập.

Ngân hàng Trung ương đóng vai trò quyết định trong việc ban hành cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi, thông thoáng cho quá trình sử dụng, phát triển các phương tiện thanh toán và hệ thống thanh toán; là người trực tiếp quản lý việc đầu tư xây dựng hệ thống thanh toán thống nhất giữa các ngân hàng; tổ chức, quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của hệ thống thanh toán liên ngân hàng. .

Các khách hàng chủ yếu của chi nhánh là doanh nghiệp nên chi nhánh cần có chính sách để thu hút vốn với giá rẻ, đồng thời tăng khối lượng TTKDTM qua chi nhánh. Chi nhánh cần có chính sách ưu đãi đối với khách hàng có giao dịch lớn và thường xuyên như hạn chế các thủ tục giao dịch, điều chỉnh các thủ tục phí để thu hút và khuyến khích khách hàng. Đối với khách hàng truyền thống chi nhánh có thể thoả thuận với khách hàng về tỉ lệ thấu chi

KẾT LUẬN

Nước ta đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đã và

đang là một trong những nước có tỷ lệ tiền mặt được sử dụng trong thanh toán, chi trả các khoản mua bán hàng hoá-dịch vụ cao nhất thế giới.Vì vậy hoạt động TTKDTM được coi là khâu quan trọng trong hoạt động ngân hàng.Trong những năm gần đây thanh toán không dùng tiền mặt đã có những chuyển biến tích cực, tỷ trọng thanh toán KDTM trong tổng phương tiện thanh toán tăng

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như: an toàn, thuận tiện, chính xác, nhanh chóng, làm tăng tốc độ

hàng. Song bên cạnh đó thì vẫn còn rất nhiều hạn chế như: thủ tục còn phức tạp, quyền lợi của các bên không đồng đều, công nghệ thông tin chưa được phát triển nhiều khi gây khó khăn cho người sử dụng…Do đó cần phải đổi mới và có giải pháp mở rộng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt

NHNo&PTNT huyện Hoài Đức với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên cùng với sự lãnh đạo điều hành đúng đắn của ban giám đốc đã mang lại kết quả đáng kích lệ trong TTKDTM. Qua đó mang lại lợi ích cho khách hàng và nâng cao uy tín của ngân hàng. Trong những năm tới NHNo&PTNT huyện Hoài Đức đã đưa ra những định hướng để hệ thống TTKDTM tại ngân hàng ngày càng được hoàn thiện và phát triển.

Sinh viên

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 63 -66 )

×