0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Định hướng kinh doanh

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 52 -54 )

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY

3.1.1 Định hướng kinh doanh

*Mục tiêu:

-Thực hiện chấp hành tốt các văn bản chế độ, thể lệ qui trình nghiệp vụ trong hạch toán kế toán, quản lí tài chính, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản.

-Tập trung khai thác mọi nguồn vốn có khả năng huy động được trong dân cư và tổ chức king tế.

-Tăng cường các hoạt động dịch vụ ngân hàng phấn đấu nguồn thu ngoài tín dụng tăng trưởng cao hơn năm trước.

-Tham mưu giúp ban giám đốc thực hiện tốt công tác tài chính kết quả kinh doanh có lãi, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

-Ổn định và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên, phấn đấu làm ra đủ quỹ tiền lương, tiền thưởng theo qui định của NHNo Tỉnh và có quĩ dự phòng.

Các chỉ tiêu cụ thể:

-Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2008: 660 tỷ tăng 129 tỷ đồng, tốc độ tăng 24,29%

-Tổng dư nợ đến 31/12/2008: 660 tỷ đồng tăng 90 tỷ, tốc độ tăng 15,78%

-Nợ xấu đảm bảo mức cho phép

-Phấn đấu đủ quỹ tiền lương, tiền thưởng theo quy định và có quỹ dự phòng.

-Đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản, con người *Giảp pháp thực hiện

-Hạch toán đầy đủ kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chấp hành nghiêm túc các chế độ, qui trình nghiệp vụ đảm bảo an toàn tài sản. Tăng cường kỉ cương kỉ luật trong quản trị điều hành, đặc biệt công tác chi tiêu tài chính đảm bảo phục vụ tích cực cho hoạt động kinh doanh, chống các hành vi tiêu cực, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả

-Các đơn vị tự kiểm tra, chú trọng khâu kiểm tra, kiểm soát.Chấp hành tốt công tác thông tin báo cáo đặc biệt là báo cáo nhanh cung cấp cho NHNo Tỉnh, Ban giám đốc NH huyện.

-Công tác điện toán tại các đơn vị cần được trú trọng phát huy hơn nữa đảm bảo khi có sự cố đơn thuần xảy ra phải xử lí được

-Thường xuyên tiếp cận, nghiên cứu thị trường, tâm lí khách hàng đưa ra hình thức khuyến mại phù hợp nhằm thu hút khách hàng, ổn định và phát triển nguòn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn với các thành phần kinh tế

- Quan tâm chăm sóc khách hàng nhằm tạo mối thiện cảm giữa đơn vị và NH, giữ vững và tuyên truyền sản phẩm dịch vụ mở rộng và đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, tuyên truyền quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại như: chuyển tiền điện tử, mua bán kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, chi trả kiều hối, dịch vụ chuyển tiền W.U, dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ PRUDENTIAL... áp dụng công nghệ NH hiện đại vào trong các khâu thanh toán phấn đấu nguồn thu ngoài tín dụng có mức tăng trưởng cao hơn năm trước.

- Thực hiện tốt cơ chế khoán tài chính, phân phối tiền lương theo kết quả làm ra

- Thường xuyên nhắc nhở động viên đóng góp cho cán bộ về đạo đức tác phong giao dịch, văn hoá trong kinh doanh phát động hưởng ứng cácphong trào thi đua, động viên cán bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh kịp thời các sai sót nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh

- Công tác vi tính cần được củng cố và nâng cao, gắn trách nhiệm công việc đến cán bộ sử dụng vi tính. Khai thác tốt chương trình, đảm bảo phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo kịp thời, chính xác

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 52 -54 )

×