0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Sử dụng vốn

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 34 -35 )

TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY

2.1.2.2. Sử dụng vốn

Kết quả đầu tư tín dụng trong 3 năm đạt kết quả đáng khích lệ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao và ổn định ở tất cả các chi nhánh NH cấp 3 và các cán bộ nhận khoán đều tăng trưởng tín dụng khá, chất lượng được nâng cao và ổn định. Công tác đầu tư và cho vay tín chấp qua tổ nhóm phát triển mạnh trong những tháng cuối năm. Điển hình về tăng trưởng tín dụng là ngân hàng cấp 3 Ngãi cầu, trung tâm ngân hàng nông nghiệp huyện và chất lượng tín dụng tốt

Tình hình dư nợ ở các đơn vị

Đơn vị: 1triệu đồng

STT Đơn vị Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

1 Trung tâm 176.872 197.930 285.961

2 NHc3 Ngãi Cầu 49.943 96.814 152.036

3 NHc3 Cát Quế 11.375 14.714 21.464

4 NHc3Sơn Đồng 38.309 67.871 72.651

Tổng cộng 276.499 377.329 531.112

(Nguồn;Phòng tín dụng NHNo&PTNT huyện Hoài Đức)

Doanh số cho vay:8.647 khách hàng với số tiền là 717.137 triệu đồng so với năm 2005. Doanh số cho vay tăng 901 khách hàng số tiền tăng 246.933 triệu đồng

Tổng dư nợ đến 31/12/2006 là 6.278 khách hàng, tổng dư nợ 429.898 triệu đồng.

Bình quân dư nợ cho 1 cán bộ là: 7.961 triệu đồng, tăng so với năm 2005 là: 1.979 triệu đồng/cán bộ.

So với kế hoạch của ngân hàng tỉnh giao đầu năm thì dư nợ đạt 111,6% So với đầu năm tăng số tuyệt đối là 106.898 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng đạt 33% năm (toàn tỉnh tăng bình quân 24,8%).

Dư nợ đến 31/12/2007: 570.312 triệu tăng 140.414 triệu so với năm 2006, tốc độ tăng 32,66% đạt 100% kế hoạch, bình quân 1cán bộ = 10.369 triệu tăng bình quân 01 cán bộ tăng 2.408triệu so với năm 2006

N ăm 2007 việc tăng dư nợ ở các xã còn khá chênh lệch, còn có 1số xã tuy có thị trường để tăng dư nợ song tỷ lệ tăng trưởng rất thấp so với tỷ lệ tăng trửơng chung toàn huyện như Thị trấn Trạm trôi (tăng 2,8%), Đức Giang (tăng 11,7%), Cát quế (tăng 10,51%).Đa số các xã và các chi nhánh số hộ vay vốn đều giame so với năm trước NH Ngãi cầu giảm 168 hộ; PGĐ Sơn đồng giảm 139 hộ, NH Cát quế giảm 112 hộ.Tín dụng giảm 35 hộ.Các xã có hộ giảm lớn là Cát quế (giảm 136 hộ), Dương nội (giảm 73 hộ), Kim chung (giảm 64 hộ), Đức thượng (giảm 59 hộ)

NHNo&PTNT huyện Hoài Đức rất quan tâm và làm tốt công tác phát triển dịch vụ ngân hàng như: Thanh toán chuyển tiền điện tử, nhận chi trả kiều hối, kinh doanh mua bán ngoại tệ, thực hiện bảo lãnh, thanh toán thẻ ATM...mặc dù mới được đặt máy ATM nhưng đến nay đã phát hành được 1.875 thẻ, góp phần nâng cao doanh thu từ dịch vụ ngân hàng.

Do đó tài chính làm ra luôn đạt ở mức cao, năm sau lớn hơn năm trước, năm 2007 ước thực hiện chênh lệch thu, chi nghiệp vụ là 34.500 triệu đồng. Tăng trưởng gấp 10 lần so với năm 1997.

Hàng năm chi nhánh đều có đóng góp vào lợi nhuận của ngành, luôn luôn đảm bảo việc làm và tiền lương cho CBNV, đời sống của CBNV ngày càng được ổn định và cải thiện cả về vật chất và tinh thần.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN HOÀI ĐỨC TỈNH HÀ TÂY (Trang 34 -35 )

×