0

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm

105 1,304 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 10:03

. HỌC CÔNG NGHỆ  LÂM THỊ THÚY HOA NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC HƯỚNG MÔ HÌNH TRONG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Ngành: Công nghệ thông tin. Chuyên ngành: Công nghệ phần. QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  LÂM THỊ THÚY HOA NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC HƯỚNG MÔ HÌNH TRONG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM LUẬN VĂN THẠC SĨ . ĐỐI TƢỢNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THEO KIẾN TRÚC HƢỚNG MÔ HÌNH 17 3.1. Phân tích kiến trúc hệ thống 17 3.1.1. Xác định các tầng kiến trúc của hệ thống 18 3.1.2. Xác định các cơ chế kiến trúc 19 3.1.3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm, Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến trúc hướng mô hình trong công nghệ phần mềm, , Chương 1 - CÁC NGUYÊN TẮC MÔ HÌNH HÓA TRỰC QUAN VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG TRONG CÔNG NGHỆ HƯỚNG ĐÔI TƯỢNG, Chương 2 - TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HƯỚNG MÔ HÌNH (MDA – MODEL DRIVEN ARCHITECTURE), Chương 3 - PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG PHẦN MỀM ỨNG DỤNG THEO KIẾN TRÚC HƯỚNG MÔ HÌNH, Chương 4 - ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG THEO KIẾN TRÚC HƯỚNG MÔ HÌNH VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG, Chương 5 - SO SÁNH VÀ ĐÁNH GIÁ MDA VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm