0

SKKN Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS

15 1,772 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:49

. Thắng Trường: TH -THCS Hưng Trạch 9 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS, Qua việc tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ tạo hình trên ta thấy. lượng bài vẽ ở phân môn vẽ tranh. Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH -THCS Hưng Trạch 10 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS, 1 Thắng Trường: TH -THCS Hưng Trạch 6 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS, nguời hay vật hay một quang cảnh nào đó. Đa số học sinh thể hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS, SKKN Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh THCS,

Từ khóa liên quan