skkn mỹ thuật thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu một số nét đặc trưng của ngôn ngữ tạo hình ở học sinh thcs

12 1.3K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2014, 20:01

Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH Trêng TH_THCS Hưng Trạch SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THƠNG QUA PHÂN MƠN VẼ TRANH TÌM HIỂU MỘT SỐ NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA NGƠN NGỮ TẠO HÌNH Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ngêi thùc hiƯn : Hồng Văn Thắng Tỉ : Tự nhiên oooOooo - Lời nói đầu Mỗi ngời nghề mang đặc thù, đặc trng riêng ngành nghề cho phù hợp với lực sở trờng Nghề dạy học đợc coi nghề cao quý sản phẩm chủ yếu nhân cách ngời Muốn trở thành ngời hửu ích,đều phải dựa vào giáo dục nhà trờng Dạy học đà khó, dạy mỹ thuật khó Bởi việc dạy học sinh kiến thức việc học mỹ thuật phải đem lại niềm vui cho ngời, làm cho ngời nhìn đẹp, thấy đẹp mình, xung quanh trở nên gần gủi đáng yêu đồng thêi häc mü tht gióp mäi ngêi tù t¹o đẹp theo ý mình, theo cách hiểu cách lý giải thân Làm cho sống thêm tơi vui h¹nh Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hng Trch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, Dạy học mĩ thuật thcs không nhằm đào tạo họa sĩ hay ngừơi làm nghệ thuật mà nhằm giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho học sinh chủ yếu tạo điều kiện cho häc sinh tiÕp xóc lµm quen vµ thëng thøc đẹp, tập tạo đẹp vận dụng đẹp vào sống ngày Để làm đợc điều cần hiểu cách nhìn cách cảm nhận, lý giải tợng vật học sinh hay nói cách khác ngôn ngữ tạo hình học sinh thcs môn mĩ thuật, mà cụ thể đề tài nghiên cứu đợc tìm hiểu thông qua phân môn vẽ tranh Việc tìm hiểu đặc trng ngôn ngữ tạo hình học sinh thcs giúp cho giáo viên giảng dạy đánh giá cách tích cực đắn, gây hứng thú cho ngời học ngời dạy, tìm đợc phơng pháp, cách thức giảng dạy phù hợp đối tợng, lứa tuổi.tuy nhiên dạy nh nào? dạy thật tốt hay bình thờng phơ thc vào ý thøc häc tËp, giảng dạy cđa a/ đặt vấn đề Với mong muốn trở thành ngời giáo viên dạy tốt, dạy giỏi, hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ cần có nhiều yếu tố Đó chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức kinh nghiệm, lòng say mê yêu nghề yêu trẻ Đáp ứng nhu cầu phát triển xà hội cà kinh tế, trị, văn hoá, an ninh, quốc phòng Những năm vừa qua Đảng nhà nớc ta quan tâm đến phát triển giáo dục, đặc biệt chất lợng với nhu cầu phát triển ngày cao ngời đức dục, trí dục thể dục, mỹ dục không ngừng đợc phát triển dần có vai trò quan trọng đời sống ngời hệ trẻ, mà đối tợng nghiên cứu học sinh THCS Với môn mỹ thuật nói riêng, giáo viên giảng dạy mỹ thuật kinh nghiệm hội thảo luận nghiên cứu sâu vấn đề Bởi thời lỵng tiÕt Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, ít, trờng có giáo viên việc trao đổi thảo lụân gặp nhiều khó khăn Đồng thời môn mối đợc đa vào gần nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngời, luôn hớng tới đẹp, tìm kiếm sáng tạo đẹp Nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ ngời ngày cao cïng víi sù ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi, việc nhìn nhận thởng thức đẹp đại phận nhân dân vấn đề tất yếu khách quan, không ngời lớn, mà tất đối tợng, lớp, lứa tuổi xà hội Giảng dạy mỹ thuật trờng THCS nhằm mục tiêu trình giảng dạy ngời giáo viên cần ý đặc điểm lứa tuổi học sinh, lứa tuổi sẻ có cách cảm nhận suy nghĩ lý giải đẹp khác Ngời lớn có cách cảm nhận lôgic khoa học tạo nên đẹp hoàn thiện, trẻ em có cách cảm nhận ngây thơ, nhìn vật qua lăng kính màu hồng, không vớng bận nguyên tắc, trăn trở mà chủ yếu tập trung tình cảm yêu thích vào vẽ Cho nên vẽ học sinh thờng đem lại cho ta nhiều cảm xúc tình cảm lạ Nói nhng lứa tuổi, mức độ cách cảm nhận ngời đổi thay Là ngời giáo viên dạy mỹ thuật cần nắm bắt đợc đặc điểm học sinh đễ có phơng pháp giảng dạy tốt nhất, phát huy đợc lực đam mê em Đây lý chọn đễ viết sáng kiến nàyTìm hiểu số nét đặc trng , ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS thông qua phân môn vẽ tranh Dạy mỹ thuật nh dạy môn khác đối tợng chủ yếu học sinh, dạy cho học sinh theo nội dung yêu cầu chơng trình đà quy định Nhng dù dạy cần phải tìm hiểu rõ đối tợng cần truyền đạt ai, đối tợng nào, truyền đạt mức độ đối tợng tìm hiểu học sinh THCS, mà cụ thể häc sinh THCS Trung S¬n Líp 6,7,8 Løa ti tõ 11 đến 15 với đặc điểm tính cách nhận thức riêng Bộ môn mỹ thuật môn học mà kiÕn thøc cđa nã võa thĨ, râ rµng võa Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, chung chung trõu tỵng , khã thÊy khã nhìn, loại kiến thức có xung quanh ta, lấy vật tợng quanh ta đễ biểu đạt Điều đòi hỏi giáo viên việc phải nắm vững kiến thức chuyên môn cần phải nắm vững kiến thức môn liên quan nh “ t©m lý häc løa ti, X· héi khoa häc tự nhiên, Trong cốt lỏi cần phải nắm đặc trng ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS mà cụ thể đề tài nghiên cứu nằm phạm vi phân môn vẽ tranh Đặc trng ngôn ngữ tạo hình hội hoạ nói chung bao gåm nhiỊu u tè, nh tÝnh kh«ng gian tính tạo hình trực tiếp bao gồm đờng nét hình khối, màu sắc Và ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS không nằm yếu tố Học sinh THCS có cách nhìn cách cảm nhận lý giải nh vật tợng xung quanh, hình khối , màu sắc cảm nhận có khác so với cảm nhận ngời lớn, lứa tuổi khác Nó có điểm thuận lợi khó khăn điểm mạnh điểm yếu cách nhìn nhận, cảm thụ học sinh THCS Đó điều cần phải nghiên cứu tìm hiểu đễ bổ sung vào lợng kiến thức chuyên môn ngời giáo viên giảng dạy môn mỹ thuật b giải vấn đề I, hình thành phát triển ngôn ngữ tạo hình 1, Những nét chung Qua lịch sử thấy ngời bắt đầu vẽ từ sớm, trớc có cà chữ viết tiếng nói Trong hang động ta bắt gặp hình vẽ sống động, nhng tác phẩm lúc nhằm đáp ứng nhu cầu sống , trao đổi thông tin với thay cho tiếng nói Ví dụ: hình vẽ mũi tên vào miệng ăn đợc hình ảnh không ăn đợc đễ làm công cụ vv Nói nh tức vẽ xuất hiƯn tõ rÊt sím nhng ngêi cha ý thøc ®ỵc Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, vẽ đẹp ý nghĩa hình khối màu sắcvà tác dụng đời sống tinh thần, đơn vẽ đễ đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin Cũng tơng tự nh thế, với trẻ em nét vẽ ngoằn ngèo màu sắc trắng đỏ xanh đợc trẻ đặt cạnh làm cho trỴ cã vÏ thÝch thó, nhng chóng ta cịng coi vẽ mà trẻ hoạt động đễ tự hoàn thiện phát triển bắp, hoạt động dợc xem hoạt động Nó coi hoạt động vẽ bắt đầu ý thức đợc vẽ đẹp màu sắc hình khối đờng nét hình vẽ trẻ ngày đợc hoàn thiện hơn, nhiều chi tiết hơn, phơng tiện đễ diễn tả giới xung quanh đầy màu sắc theo suy nghĩ cảm nhận lý giải thân 2,cách nhìn cách cảm nhận lứa tuổi sẻ có cách nhìn cách cảm nhận khác nhau, tạo nên nét đặc trng ngôn ngữ tạo hình riêng lứa tuổi, khác với nhà hoạ sỉ ngời nghiên cứu, khác với ngời lớn, thầy cô giáo Cùng với thời gian phát triển trí tuệ, nét vẽ vẽ trẻ ngày khác gần giống với thật hơn, vẽ nh cho đẹp cho đẫ đợc trẻ quan tâm tìm hiểu Và ngời cảm nhận cách lý giải vật tợng khác thời điểm khác trẻ 1-2 tuổi sẻ nhìn vật khác với trẻ 5-6 tuổi nh 10-11 ti Sù thay ®ỉi ®i cïng víi phát triển trí tuệ đối tợng Có trẻ thích vẽ tiếp tục phát triển với khả nhng có trẻ lại không, đến giai đoạn lại chuyển hoạt dộng, không thích thú với hoạt động vẽ Điều cho thấy nhiều yếu tố ảnh hởng đến cách nhìn cách cảm nhận trẻ phát triển, yếu tố để hình thành ngôn ngữ tạo hình trẻ tờng giai đoạn nói chung II Ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS qua phân môn vẽ tranh 1) Khả cảm nhận học sinh THCS 1.1 Đặc điểm tâm lý Giỏo Viờn: Hong Vn Thng Trng: TH-THCS Hng Trch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, Lứa tuổi học sinh THCS ti tõ 11-15 ®ang theo häc tõ líp 6-9, lứa tuổi bớng bỉnh khó bảo với mậnh mẽ tâm sinh lý, biểu tình cảm rõ ràng, yêu, ghét đồng thời có biểu e thẹn ngại ngùng, ảnh hởng đến kết vẽ em Trong trình làm em thơng che vẽ không để thây cô giáo thấy, đồng thời cảm giác đà lớn nên em muốn độc lập vẽ cua muốn thể lĩnh thân làm đợc, vẽ đợc nhng bắt tay vào vẽ đa số em đợc ý tởng mình, sao? Sự phát triển thể chất tâm lý, trí tuệ mạn mẽ nhng không đồng Đa phần em bỡ ngỡ vụng vẽ, điều chỉnh hình vẽ nét bút không theo suy nghĩ cua thân lứa tuổi tuổi an tuổi ngũ ham thích vui chơi hoạt động, vẽ đặc biệt tranh dề tài thể rõ dấu ấn trẻ trung hồn nhiên ngây thơ, ngộ nghĩnh chân thành học sinh THCS đa số em thích vẽ theo suy nghĩ, ý thích vẽ theo hớng dẫn giáo viên Nghĩ vẽ nấy, đặt bút vào vẽ không theo trình tự khuôn khổ bớc vẽ vậyngời giáo viên cần hiểu hớng dẫn em dần dần, để em nắm bắt thấy đợc tác dụng việc vẽ tranh đem lại cho vẽ có kết tốt 1.2 khả cảm nhận phân môn vẽ tranh học sinh THCS Học sinh THCS có ngôn ngữ tạo hình có đơn giÃn nhng sáng tạo phong phú em thờng vẽ tranh theo nhiều nội dung đề tài khác nhau, số emm tìm cho đợc nội dung cách thể dí dỏm, có nhiều bố cục lạ, đẹp mắt nhng cịng kh«ng Ýt bè cơc thĨ hiƯn sù lâng lÏo vơng vỊ, lóng tóng cđa c¸c em tong xay dựng bố cục Về hình tợng đa phần em cha có suy nghĩ tìm tòi dáng, hình, động tác đặc điểm điển hình tong loại đề tài hay nội dung mà em chọn Bởi hình tợng em chọn để vÏ cßn Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, chung chung, thiếu động, tĩnh, thiếu chiều sâu tranh Các em vẽ tranh đơn giÃn kể, tả lại hoạt động, động tác nhân vật, nguời hay vật hay quang cảnh Đa số học sinh thể màu sắc tranh thờng rực rỡ trở nên đối lập màu sắc khiến cho tranh trở nên khô cứng tranh đề tài thơ mộng Những đề tài đợc em a thích thờng tranh phong cảnh, thứ gần gũi đợc em quan sát thu nhận cách thờng xuyên thể trí tởng tợng ghi nhớ em phong phú đa dạng nghệ thuật ngôn ngữ tạo hình từ mà đợc hình thành Bộc lộ với đặc trng riêng lứa tuổi Chất liệu mà em thẻ chủ yếu bút màu nớc có bút sáp màu bột mà tranh em thờng nhng gam màu sống động, tơi vui Vì đa phần vẽ em có chênh lệch gam màu đậm nhạt lớn nhng nhình chung em đà thể đợc đâu hình ảnh chính, phụ để tô màu hứng thú học tập phân môn vẽ tranh học sinh THCS Nhìn chung phân môn đợc đông đảo học sinh a thÝch bëi tÝnh tù Ýt gß bã, nãi nh vËy nhng dï Ýt dï nhiỊu th× vÏ tranh cịng phải tiến hành theo bớc,và có cách thức riêng mà tuỳ vào đặc điểm ngôn ngữ tạo hình lứa tuổi giai đoạn mà có cách thể sử dụng khác nhau, nhiên tìm hiểu lứa tuổi học sinh THCS phạm vi phân môn vẽ tranh với néi dung thĨ sau I.1 VỊ bè cơc Bµi vẽ tranh đề tài em học sinh trờng THCS Trung Sơn chủ yếu khối 6,7,8 Điểm chung bật em tiến hành vẽ không tuân theo trình tự bớc vẽ, nhiều em vẽ thẳng hình vào giấy nghỉ thể mà không ý đến bố cục xếp phụ, dẫn đến bố cục bị to bị lƯch, cã em th× bè cơc Giáo Viên: Hồng Văn Thng Trng: TH-THCS Hng Trch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, lỏng lẻo, có em lại chật chội vv dẫn đến kết vẽ không cao ý thức bố cục em cha đợc rõ ràng Bố cục nh đẹp ? Và nh bè cơc? cã nhiỊu em hiĨu r»ng bè cơc lµ xếp mÃng phụ cho hợp lý , mÃng không nhau, mÃng trớc, mÃng phụ sau, nhng làm lại bỏ qua bên không cần biết phụ Điều cho thấy thực hành lý thuyết khoảng cách lớn em có lẻ yhực hành chuyện, lý thuyết lại chuyện khác cốt yếu thích vÏ, nãi thÕ nhng cñng cã mét sè em ý thức đợc bố cục đẹp hợp lý đa lại kết cao cho vẽ I.2 Về đờng nét Đa số em đà biết kết hợp nét công mềm mại đễ vẽ ngời nét thẳng đễ và nhà cửa, số cảnh vật, kết hợp nét công mềm mại nét thẳng khoẻ Tuy nhiên đễ bát đầu vẽ em thờng vào nét vẽ sù ph¸c nÐt tríc, nÐt vÏ thiÕu sù døt kho¸t linh hoạt lỡng lự, khô khan nét vẽ cứng Đặc biệt vẽ khuôn mặt hay chân tay ngời đa phần em vẽ mô phổng tợng trng chủ yếu nhng riêng lứa tuổi em, làm cho tranh em có vẽ ngộ nghĩnh, dí dỏm hồn nhiên Vì mà ngời giáo viên phải biết đợc đặc trng đờng nét lứa tuổi em đễ có cách nhận xét đánh giá cho phù hợp, nhiên cần có phơng pháp nắm bắt uốn nắn dần tỉ mĩ cho em, đễ em vẽ linh hoạt n ng cao kỹ vẽ hình cho em 2.3 Về hình khối Đa số em học sinh THCS Trung Sơn vẽ tranh đề tài không ý đến hình khối, vẽ mảng bẹt, thiếu chiều sâu cho không gian Thực tế em vÏ ngêi hay c¶ch vËt chØ chó ý diễn tả chiều rộng cao nhân vật, chiều sâu định luật xa gần tạo nên em không nắm bắt đợc có diễn tả đGiỏo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Th«ng qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, ợc ngời gần to ngời xa nhỏ,còn lại ngang nằm mặt phẳng, mang tình chất trang trí chủ yếu kết hợp với đờng viền đậm Một điều đáng lu ý em vẽ tranh đề tài từ bớc phác bè cơc nhng sang bíc hai vÏ h×nh th× đa số em thực theo trình tự bớc hình vẽ thờng vợt khỏi bố cục đà phác, nhỏ m dẫn đến hình vẽ không cân đối I.4 Về màu sắc Màu sắc yếu tố đặc biệt tạo đợc hứng thú cho học sinh phần lớn màu sắc yếu tố tác động mạnh đến canh thị giác ngời, lứa tuổi học sinh THCS đại đa số em thích vẽ màu, đặc biệt phân môn vẽ tranh, phần vẽ hình vẽ đờng nét đợc em vẽ nhanh, em dành phần lớn thời gian đễ vẽ màu Vẽ màu kĩ , màu sắc sặc sở, bắt mắt thờng màu đợc em sử dụng nhiều nhất, số học sinh có cách nhình màu tốt, cảm thụ màu nhạy cảm Các em đà bắt đầu có suy nghĩ tìm tòi, đầu t màu sắc vẽ Một số em đà biết cách pha màu, chồng màu kéo màu từ mảng xung quanh cách hợp lý, làm bật trộng tâm vẽ nhng tạo đợc hài hoà amù sắc Tuy nhiên nhiều em ch thể đợc độ đậm nhạt tranh làm cho tranh đều màu sắc dàn trải, không tạo đợc chiều sâu tranh gần tỏ , xa mờ Nên đa phần tranh em mang đậm tính chất trang trí Màu sắc bật đay gam màu tơi vui sống động, màu sắc trẻ trung, nhng có có gam màu hài hoà, nhẹ nhàng sáng thực trạng biện pháp khắc phục Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, Qua việc tìm hiểu đặc trng ngôn ngữ tạo hình ta thấy việc nắm bắt vấn đề tìm phơng hớng giải vấn đề điều quan trộng, đảm bảo cho tiết dạy dạy hiệu hơn, đem lại thành công trông công tác giảng dạy I, Thực trạng học tập 1/ Học sinh cha nắm bắt đợc cách xây dựng hình tợng điển hình, vẽ chung chung, mang nặng tính chất hình thức 2/ Học sinh THCS có cách nhìn cách cảm nhận màu sáng, lung linh đầy màu sắc, kết hợp màu sắc tơi sáng tạo trẻ trung cho vẽ 3/ Trong tiến hành vẽ em không theo trình tự tiến hành bớc làm , mà làm theo ngẫu hứng, thích vẽ vẽ Ýt chó träng tríc sau hay chÝnh phơ bµi vÏ 4/ Häc sinh THCS cha cã thãi quen su tầm tài liệu phục vụ cho vẽ hiệu hơn, cha có thói quen quan sát nhận xét vật tợng cho vẽ có chiều sâu hiệu 5/ Kỹ sử dụng màu nớc, màu bột học sinh THCS Từ vấn đề phân môn vẽ tranh, phơng pháp giảng dạy phù hợp phơng pháp quan sát phơng pháp liên hệ với thực tiển sống Ngoài kết hợp phơng pháp dạy học nh gợi mỡ, vấn đáp, luyện tậpvv Vẽ tranh đề tài việc liên hệ vơí thực tiển sống điều quan trọng, đảm bảo cho việc tìm lựa chọn hình tợng đợc sâu sắc hơn, nêu rõ trọng tâm đề tài II, Biện pháp giúp học sinh học tốt nng cao chất lợng vẽ phân môn vẽ tranh Chuẩn bị Giỏo Viờn: Hong Vn Thng Trng: TH-THCS Hng Trch 10 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, Trớc dạy vẽ tranh đề tài khâu chuẩn bị quan trọng đồ dùng dạy học Về phía giáo viên việc chuẩn bị giáo án, phơng pháp dạy học điều thiếu đồ dùng trực quan(tranh , ảnh minh hoạ) lứa tuổi trẻ em tranh ảnh có tác dụng mạnh đến canh thị giác trí nhớ cdủa em, doa cần phải có đồ dùng trực quan phong phú phải biÕt sư dơng ®óng lóc, VỊ phÝa häc sinh cđng phải có chuẩn bị đầy đủ, sách vỡ giấy vẽ, màu chì tẩy , đồ dùng học tập cần thiết, phải tìm hiểu quan sát tham khảo đề tài mà thể trớc làm Khi soạn giáo án cần soạn kỹ biết chắt lọc lời thoại, câu hỏi câu hỏi gợi mỡ phải rõ ràng dễ hiểu nhằm tạo hứng thú sôi đối tợng học sinh Nên tránh câu hỏi dài khó hiểu câu hỏi lững + Đối với học sinh cần gợi mở cụ thể giúp em nhận chổ cha cha đẹp để vẽ đẹp Ví dụ: Bố cục có lỏng lẻo không, hay màu sắc có lộn xộn không? vv + Đối với học sinh , trung bình gợi mở để em tìm tự tìm ra, tự điều chỉnh hay sửa chửa VÝ dơ: Chỉ nµy, mµu nµy nh thÕ nµo ? Làm cho vẽ đẹp ? +Với học sinh giỏi yêu cầu cao Ví dụ: Thử tìm xem vẽ vó chổ cha hợp lý? Có thể vẽ khác đợc không? Để phục vụ cho trình lên lớp tốt, giáo viên cần phải có thời gian trình thâm nhập giáo án kỉ càng, phải nắm vững tiến trình dạy, Để vừa đảm bảo tiến trình dạy vừa giúp học sinh tiếp thu cách có hiệu nhất, điều cốt yếu phát huy tính tích cực sáng tạo em, đồng thời phải tạo đợc bầu không khí vui vẽ thoải mái em làm Giáo viên phải phân tích kĩ bớc tiến hành vẽ tranh đề tài phải thực theo bớc nào? Những bớc gì? kết hợp đồ dùng minh hoạ Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 11 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, đễ học sinh dễ nhớ dễ nắm bắt, vẽ học sinh lớp trớc đễ em thấy đợc mức độ thể bài, tham khảo tranh hoạ sỉ nội dung Tuỳ vào số lợng mà sau giảm thời lợng lý thuyết tăng dàn thời gian thực hành, hớng em vào trình tự bớc vẽ tranh Vận dụng triệt đễ lợi khoa học công nghệ thông tin sẻ đem lại hiệu cao công tác giảng dạy Cho nên ngời giáo viên nói chung giáo viên mỹ thuật nói riêng cần phải nhanh chóng tiếp cận nắm bắt lợi mà khoa học đem lại tạo hứng thú đổi cách giảng dạy Phần lên lớp Giáo viên phải linh hoạt thời gian lên lớp, phải đảm bảo quy trình thời gian, phân chia lớp hợp lý, giúp em nhận thức hiểu đợcbài học lớp, giúp em vẽ đợc vẽ tranh theo ý thích qui trình thực bớc vẽ + Hớng dẫn học sinh khai thác nội dung Qua hình minh hoạ, giáo viên gợi ý giúp em hiểu sâu đề tài, tìm đợc cách thể (cách vẽ ) khác , tìm ý tởng hay dÝ dám cho tranh cđa m×nh + Híng dÉn häc sinh cách vẽ Nên giới thiệu qua đồ dùng minh hoạ kết hợp trực tiếp minh hoạ bảng để học sinh nhận thức rõ ràng trình tự bớc nh u điểm tiến hành theo trình tự bớc đem lại, cụ thể lý thuyết sáo rõng Nếu nh giíi thiƯu néi dung råi míi chØ vµo tranh, e học sinh không ý không nhận đợc cách tiến hành(đâu mảng, đâu hình mảng ) -Tìm bố cục, phác mảng phụ cho hợp lý, cân tờ giấy rõ trọng tâm, rỏ nội dung thể đợc chủ đề -Vẽ hình, vẽ màu phải rõ đặc điểm đối tợng không vẽ chung chung Vẽ màu không vẽ hình chi tiết cụ thể sẻ rát khó đễ thể hiện, mµu cã thĨ vÏ nh Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trng: TH-THCS Hng Trch 12 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, thực theo cảm hứng, song cần ý Tơng quan màu, không vẽ độc lập màu, ý đến độ đậm nhạt màu gam màu để thể đợc tính chất vẽ + Hớng dẫn học sinh làm Giáo viên cố gắng làm việc với nhiều học sinh bao quát tổng thể lớp giúp em tìm cách thể ý tởng thân, bố cục mảng vẽ hình tìm màu Dùng phơng pháp gợi mỡ hớng dẫn học sinh vẽ tranh đạt hiệu Bên cạnh phơng pháp giảng dạy phù hợp phần thực hành quan trọng Cần xác định đợc nội dung kiến thức trộng tâm yêu cầu hợp lý với đối tợng học sinh Luôn tạo đợc bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng vui vẽ tiết dạy theo đặc điểm riêng phân môn Phải dự kiến đợc tình s phạm xảy xử lý linh hoạt đem lại hiệu giáo dục cao Ngoài cần phải cho học sinh thấy đợc tầm quan trọng việc nắm vững kiến thøc lý thut, vËn dơng kiÕn thøc vµo bµi vÏ cách linh hoạt không máy móc đễ làm cho vẽ sống động có hồn hơn, tiến tới việc nắm bắt cách thức sáng tạo tranh riêng sâu vào chuyên ngành lựa chọn c.kết luận Để trở thành ngời giáo viên tốt dới mái trờng xà hội chủ nghĩa, trớc hết phải không ngừng trau dồi kiến thức, tìm tòi học hỏi, đồng thời bổ sung tinh thần yêu nghề mến trẻ thể nhiệt huyết thân với ngành nghề đà chọn Mỹ thuật loại hình nghệ thuật tạo đẹp, dạy mỹ thuËt nãi Giáo Viên: Hoàng Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trch 13 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, chung phân môn vẽ tranh nói riêng cần phải làm cho học sinh phấn khởi mong muốn vẽ đẹp, thể cảm xúc qua vẽ Phân môn vẽ tranh hoạt động thực hành chủ yếu cần luyện tập nhiều Trong dạy học sinh làm , giáo viên cần bao quát lớp đễ theo dỏi giúp đỡ, gợi ý , điều chỉnh, bổ sung cần thiết Qua trình công tác, trực tiếp đứng lớp tham gia giảng dạy, thân củng đà rút đợc số kinh nghiệm bổ sung vào vốn kiến thức có, để ngày hoàn thiện thân công việc mà đà lựa chọn Rằng trớc hết giáo viên đứng lớp không truyền đạt kiến thức đầy đủ cho học sinh mà phải gần gủi với học sinh , nắm bắt đợc tâm t tình cảm học sinh, biết đợc đối tợng học sinh để có cách xữ lý phù hợp với trờng hợp xảy trăn trở với công tác giảng dạy làm để tiết dạy có hiệu nhất, em thể vẽ nh này, mà không nh kia? đâu? cần bổ sung sửa chửa vần đề gì? vv Chính điều làm thầm nghĩ , từ phải cố gáng rèn luyện tất mặt nhiều để xứng đáng ngời giáo viên dạy giỏi, trau dồi kiến thức, học hỏi bạn bè, đúc rút kinh nghiệm tạo cho phong thái đứng lớp, tạo điều kiện đầy đủ đễ đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, xứng đáng ngời giáo viên thời đại ã §Ị xt - Do ®å dïng häc tËp cđa bé GD có thiếu nhiều: Tranh, ảnh minh hoạ SGK sơ sài, nhiều màu sai Đà gần kết thúc năm học Đồ dùng môn mĩ thuật 6,7,8,9 vÉn cha cã, lµm cho GV mÊt nhiỊu thêi gian làm, chọn đồ dùng Đôi mẫu vật theo yêu cầu phân môn muốn theo mẫu khó tìm nh 23-24 MT7 vẽ theo mẫu ấm tích bát 7-8 Tợng chân dung lớp vv Vậy kiến nghị: Tranh, ảnh minh hoa số lợng tơng đối đầy đủ để đáp ứng giảng ngày tốt Giỏo Viờn: Hong Vn Thng Trng: TH-THCS Hng Trch 14 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, ************************ Giáo viên thực Hong Vn Thng Giỏo Viờn: Hong Văn Thắng Trường: TH-THCS Hưng Trạch 15 ... vật học sinh hay nói cách khác ngôn ngữ tạo hình học sinh thcs môn mĩ thuật, mà cụ thể đề tài nghiên cứu đợc tìm hiểu thông qua phân môn vẽ tranh Việc tìm hiểu đặc trng ngôn ngữ tạo hình học sinh. .. Trng: TH -THCS Hng Trch Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, Qua việc tìm hiểu đặc trng ngôn ngữ tạo hình ta thấy việc nắm bắt vấn đề tìm phơng... lợng vẽ phân môn vẽ tranh Chn bÞ Giáo Viên: Hồng Văn Thắng Trường: TH -THCS Hng Trch 10 Thông qua phân môn vẽ tranh tìm hiểu số nét đặc trng ca ngôn ngữ tạo hình học sinh THCS, Trớc dạy vẽ tranh

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan