0

SKKN Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7

21 3,602 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:29

. mạnh dạn xin được trình bày kinh nghiệm của bản thân về “ Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7 làm nền tảng cho học sinh lớp 8,9 ở những năm sau. Đó là lý do tôi viết đề tài này. ''!;+(+/'<+=. các hình thức luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 7 để góp phần nâng cao kiến thức hiểu biết và chất lượng bộ môn tiếng Anh trong nhà trường. - Tìm hiểu thực trạng dạy học kỹ năng nói. - Xây dựng. nói. - Xây dựng cơ sở lý luận dạy học môn tiếng Anh về các hình thức luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7. - Đánh giá kết quả thực nghiệm và rút ra bài học sư phạm bổ ích. '''!>'#?@//'<+=
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7, SKKN Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 7,

Từ khóa liên quan