SKKN Vai trò quan trọng của Tổng Phụ trách Đội trong trường THCS

27 2.1K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 19:12

. Vai trò của Tổng phụ trách đội - trong thời kỳ mới. Tổng phụ trách Đội phải là người "giỏi việc trường, đảm việc nhà", phải thể hiện hết vai trò to lớn của mình: góp phần quan trọng. mối quan hệ sau: - Quan hệ với Liên đội TNTP trong nhà trường: Tổng phụ trách Đội lãnh đạo Liên đội TNTP thông qua các ban chỉ huy liên đội, chi đội và các lực lượng nòng cốt của Đội, do đó Tổng. trực tiếp lãnh đạo Đội, Tổng phụ trách Đội chỉ đạo mọi hoạt động trên cơ sở kế hoạch chung của Đoàn và của Đội. Là nhà giáo dục, Tổng phụ trách Đội thực hiện chức trách của nhà giáo thông qua

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan