0

SKKN hương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi

17 1,769 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 22:47

. lự 3A 27 24 3 0 3B 30 26 4 0 Kết quả trên cho thấy việc vận dụng phương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi đã mang lại kết quả bước đầu. Vì vậy đổi mới phương pháp. rất nhanh. Vì vậy tôi đã vận dụng “Phương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi vào quá trình giảng dạy trong năm học vừa qua. B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CÁC GIÁI PHÁP. chức trò chơi bằng các bài hát Tiếng Anh. (Lồng ghép các bài hát Tiếng anh vào các trò chơi để củng cố bài học). Dựa vào tâm lý vui chơi của các em để các em cùng vui chơi ca hát với Tiếng anh.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN hương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi, SKKN hương pháp củng cố kiến thức Tiếng anh lớp 3 qua các hoạt động trò chơi, , Tổ chức các trò chơi trong giờ học:

Từ khóa liên quan