Bệnh mủ gan trên cá tra, basa nhằm tìm ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả

13 378 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2015, 15:56

. khung, hy dit các loi vi sinh vt không gây bnh có li, to ra các chng vi sinh vt gây b na, thuc kháng sinh có th gây ra hing chuyn gen. nhau, vi tng s khong 300.000 cá ging, liu tiêm 0,05 ml vaccine /cá và khoi chng. Cá có trng 28-58g, sau khi tiêm b trí nuôi hai nhóm cá riêng r trong cùng 1 ao. 1 ao nuôi và theo dõi liên tc 170 ngày. Ghi chép hng ngày các ch tiêu ng, t l cá cht và các biu hin bng ca cá. 2.  2.1. Tỷ lệ chết tích

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan