SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non

24 2.1K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:38

. [RKLmT9$U7W0 G!J9H34HtH34=E MCC9 Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non * Chỉ đạo thực hiện chuyên đề Nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm” trong trường mầm non. XK:099M7W56YZ-I80:99G!#9F&$I57Wiw(M! 7P79$79SZ9$. 7P0Ih9c&P9IZF (ML7'9VBM0Ih9xM07:0w_9[n-&K27y#"oGiáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. BK0:S77Wa9VB7WiT(NB7&*!/!09#7nc&-7KmK 7a(89FZ99FG(89S77Wa7Wn7&. tác bồi dưỡng và tuyên truyền cho đi ng giáo viên, nhân viên về kiến thức nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non 44 5B,I&7&-7W&-L997M(

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan