0

SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non

24 2,121 5
  • SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:38

    !"  !"#$%&#'()*%%#+, -.)/%010#2 #!!$"%&'() *+,!$"&-.!/!0 12"34 56789 "034  70:"3;<=4>4?@= A!B("B-C(B9D!B(E90! :9F7?G!H34= 565 789:;<=:> 4E)I09JKL7MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE4 HE:!.9N&EEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEH =EP75Q9N&"OOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEH ?E5RSS9N&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEH 789?@ 4ERT()(&U0BJ99VBKL7MOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEE= HE897W:. 99XK:0YZ-I8.M+[I5\9+,0.T&-  :9F7X]^9OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEE? =E1,7P+ SSOEEOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEE? =E4E_ SS4"`!a&b!9b97``9+,c&'()F0.OEE OOOOOOOOOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE? =EHE_ SSH"_[I5\7$c&B99,7OOOOOOOOOOEEEEEd =E=E_ SS="G!(0K6P.U79e7.M77/90K,f9+, 0.OOOOOOOOOOOOOOEEEEEEOOOOOOOOOOEEEOEE@ =E?E_ SS?"*!g9$79c&'()EEEEEOOOOOEEOOOOOOOEE< =EdE_ SSd"P7QS.gBK`F9,K[Ka0Ih97WiOOOEE; =E>E_ SS>"B!!5&YZ-I89RT.U79e7M7W56EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE43 =E@E_ SS@"Z9B09e7(5Q&$I5\7Wi7W07W56!/! 0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEO43 jk7c&'K:7K5Q9EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOEEEEEEEEEEE4? 7896A k7(&UOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOE4< M( &7B!'0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOEEEOEEEH3 4 789:;<=:> BC6D+#E!FG9 l8 S0Ih99#!,7.m7Wnc&B7WJ7W09(5Q9S77Wa Ke75g9.L7W5g9!b79f5(Z&IME:,K:+a&70Mc&P9(/7N 9VB'K2Y9Kmo9p.g0BJ9.M9$ F0Ih9.MM07:0(M c&P99MK/&q!Z9B0IZ7WnFKM07:0Z(89F+[I5\Z 7MrEmc&-7:,K:+a&(/7Ns9VB'K2e!:"o77Wa 0Ih9tM07:0(M!,77W0uK,(89c&B7WJ7^9Kv-8 S 9$ S0F K:0F(MKL& KaS7&-&[Z(89F(M-& 7P9R+'KaS77WaY2,.M7G7W5T7+L.urE 1h97&9VB0Ih9(MKM07:0FYZ-I8u7 9056!g 9#KV7MFKN9F+'(]KaK5BKe75g97(K&*mS7WM0(5&S77Wa9VB 7gF`7Mu9$IZ9#n990Y2,w.`.U-0Ih9(M8  S9VB70M'F70MIZ.M70MY2,E99eS'V-F9nc&-LF 99+BMFK0M7aF997*9N97Y2,F99BK`.M9ZKL& 9#7W9 !7n9989#SS/.M08 SS77Wa0Ih9tM07:0 9VBKe75g9E W0 7P0Ih9c&P9IZF0Ih91/!09!!,7.m7Wn .$9pc&B7WJFKZ-(M+U9J9K/&77W0 7P0Ih9c&P9IZF (ML7'9VBM0Ih9xM07:0w_9[n-&K27y#"oGiáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. BK0:S77Wa9VB7WiT(NB7&*!/!09#7nc&-7KmK 7a(89FZ99FG(89S77Wa7Wn7& 9VB7Wi7W0&P79'9&,9K6E u7c&'9N&.L8S77WaKz9+ 79VB20+,7W0uG! K/&79VB9&,9K6Fu9N&.L'5T.Mn9(Q9VB99Im9 .h0Ih9!/!09#9e7(5QK2nSVT/&799c&P9B 7W7gF7W0K#9# 7B!M-9Mc&B7Z!FS77Wa0Ih9 !/!0E 4 e7(5Q9G!#9F&$I5\F0Ih97WiT7W56!/!07P7{ 9#79IhWe7(gK9e7(5Q0Ih9T99+U9J97S7C0F9e7(5Q 0Ih9!/!0c&-7Km7g8`7M.MS77WaZ9970M I 907Wi.L7a9e7F7`9'!FK:0KN9F7Wn7& .M7v!!|E#7a#Z 9990567W075R(B57M0Sh7&,9(g.M080Ih99VB 7WiW561/!0Eg !(M569+,c&'()Sh7W9MJ9 !/!0F7$(&$7WG7WTF&-](M!7M0KaZ9B09e7(5Q9G! #9F0Ih97WiKa7WiS77Wa70MI .LN9tWntat1|EZ-(M  !.hc&B7WJ.M9/S'9#8}(89SeKe&Fc&-77Z!9B0w9/S' 9^7WJ9$79YZ-I8K,f9+,F0.F+[I5\9&-!$ 909+,F0.KaJI&-7W`.MS77Wa9e7(5Q0Ih97W0!} M7W56wS'(M!7P79$79Y2,#B0Ih9FZ9B09e7(5Q0 Ih97Wiq!KSN.g-&9/&8 S0Ih9!/!07W076K:  B-En.`.U-!M7$9JKL7M9N&" !"#$%&#'()*%%#+,-.)/%10#2C HC7"0I%JKL" 97W56!/!0&- :9F7X]^9E MC:)*%%JKL" 1,7P+ SS9XK:0Z9B09e7(5Q0Ih9T7W561/! 0E NC7)O%%JKL9 t5RSS9N&()(&UFSZ7n9F7*QS t5RSS9N&7897~E - Ph¬ng ph¸p thèng kª to¸n häc, tæng kÕt kinh nghiÖm. 78C?@ H 1CO-(D(LPQ&!FGC •H4(M7•9VB7Wn7& F(M7•9VBL77Wn7N9Ee75g9  7B!77gG!H3H3.g87B-K*9VBL7FY2,.M9$  9p.g#(M`'569$IZ 7B!!g.g7W`K,J9 .e9B0FGK,F7:0F9#'GY€()7$7F9#'G78(8B 9J.M'c&-799.eKLKz7WB7W09&,9PF7n9N.g8+K* $y9VBY2,EW9 !M-Kz77W.BM0Ih9FK•‚ MS'9#K,f9+,c&'().MK,f0.‚F.`K,f9 +,c&'()FK,f0.9#.B7W•c&-7Km9e7(5Q9G!#9F0 Ih97WiT99W561/!0E1h97&9VB9$79+[I5\q!0M 7 c&7W`KM07:0Fb9Sh9u7&#7( 9(:97W09$79' I:-FK*!g,I&FS5RSS0Ih9Ka7C0mSu-&9/&9VBY2 ,EaK'!+'09e7(5Q9G!#9F0Ih97WiK•‚560.!/! 0S'9#Sv!9e79n7WmF7W`K,G(89F9#(5R7Z!L S.M Z99M0F9#(•Z7U7&ƒF75R-&7Wi7!`F7e79' uKL&K#K5Q97a T77/78J9F78+[I5\Ka9'7, I&FS5RSS9G!#90Ih97Wi9VB!}9+,F0.EM!B0 Ka7^9Kv-+'7Z!}9+,c&'()F0.+U9J9KL&S'&-] (M!7M0KaK5B7W56!`7WT7M!,7KR.m7P7F!&P77W5g97 S'YZ-I8K,f9+,F0.E yU7N9Z&b9.L.B7W•9VBK,f9+,F0.(M(89(5Q •9P7Fc&-7Km9e7(5Q0Ih9T!}M7W569n.`.U-!M7$ (&$c&B7Z!K. 9YZ-I8F+[I5\0.KaMJ99#!,7K, f9+,F0.K[+,.L9R9e&F9#Sv!9e7K:0KN97P7F9e7(5Q 9&-!$9B0F9#(•-&L!7WiF7U7h-B-5B.g9$. 9F90 7W565MFc&)7Wi590F9#5.U-7`TRK#9e7(5Q9G!#9 0Ih97Wi!gK:7 &c&'9B0E HCR."%I !"#S$T+R%IGU+)/%%#IJ- LTVJ6"W <X7YC = ,f0.!/!0&- :9(&$ 77`F-&L !7WiFL&7e!5R997/-9$0K2.5Q7c&B#G.LK6756 Ka+!7W56F+!(gSFK:7K5Q9L&IB &7K&B7W099G!J9E &-F!,7+,SU0.9B07&*9•:9.L9$ 7$7 .M95B(0:77W07*9N9990:7K,0Ih9E1,7P0.!g .M0M95B7898B-5B.gLF95B7S9UmS.g95R7W` 0Ih9!/!0!gE•( 0.+70:0K 7€0z9B79 Iu( &&[KaYZ-I809•We7!7PE07WM00Ih99VB &- 7W0uG!/KZ-#9&.M0Ih9!/!0#WF(&$ K#UK5Q98c&B7Z!Z&b99VB&- •t•+BZIZ&- w K#U8^SK\ 77`9VB99+BMK0M7aFK5Q999+U9Sh &-c&B7Z!FV,F775T.M(&$9G!(0900Ih9!/!0Eg Y&7S77Wa0Ih9 B-K•‚569+,c&'().M0. !/!0S'$yJ97USF7n9989SeKe&Z9B07W`K, 9&-!$F S.hKaKSN8c&B7Z!9VB70M'70MIZF8 c&B7Z!9VB999eS(2K:0.MKSN.g-&9/&.L0Ih9 B-Ea Z9B09e7(5Q9G!#9F0Ih97WiT7W56!/!0F(M!,79+, c&'()MJ9!/!070M&- F7$K27`!WBu'SSKaZ 9B09e7(5Q0Ih9T7W56!/!0E MCC MCBCB: Tm hiu nm trc tnh hnh đi ng cán b quản lý, giáo viên. MG!F7$7B!!5&.g•0Ih9.MM07:07*9N9'07 9+,F0.KaWM07FKFSZ(0:G(899+,c&'()F0 .9VB!}M7W56W(e-K#Ka(M!9G9NI80:9FK5BWB99+  SS+[I5\F^SK\FK, .KaJ0M7M7P79$. 9K5Q9B0E G!b!7Z!75F&- .J9VBK,f9+,F0.7W099 M7W56Ka9#u+ SS79K,F^SK\FK,.mS76E ? XK:0997W56!/!0SZ9$K^56FK^. 9FK^ G(89FT7W56Ka7:0KL& 7&U(Q90JS7&-'G9VB+' 7ZE 3.2. H9 Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn * Bồi dưỡng chuyên môn cho đi ng qua tổ chức các hi thi.  97*9N9,790999$0(M!,7`7N99#79IhWe7(g 90. 9Z9B0G(899&-!$F S.h5S:!F7:09R,Ka0 .K5Q9J97USF7WB0K* !Ek7B!B7B0'K•‚0 .S'K/&759$N9F9N&|,I&95R7W`F7`!WB` 7N9FS5RSS(0:7F7:0Ka7&^78N7^9VB7Wi.M077 I:-wK[760.S'789N&F5&7/!99S5R7 FK[IpF K[9RSh9.hF+*7WQ7W077J9wKZ-(M!,7+ SSWe7u& &^S 0.7n9989+[I5\.MJ97US(„B&EW0G!J9MK27* 9N999,7K#(M",70.I:-‚7C09&-KL9eS7W56w, 70.I:-‚9eS&- F,7(M!K[IpFK[9R787:09eS&- F 9eS7XE *Bồi dưỡng qua việc tổ chức cho cán b giáo viên cốt cán đi thăm quan học tập, dự giờ học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị bạn trong huyện, trong tỉnh và các trường đạt chuẩn quốc gia trong nước. B!!5&.gS•0Ih97:0KL& 90+U9J91/!0K 7B! gia häc tËp 7:7W56!/!0$:9…&- y(!M,F99 7W56Ka!7W0&- F7W07XKaJ97US9$79c&'()9XK:0M 7W56FJ97US9$797&-7W&-L.UK,Sh&-(M!Y2,00 Ih9FYZ-I89'c&B!$7W565S:!sBtl:9t†SFeSI„7Wi ^S7Wi7e-!}M-K7W56(M!,7M-.&E *9N9,7'0999&-KL9eS&- K/&G!J9FYZ-I8 0:9789 999&-KL7W0G!B&K#(e-)7y9RTKa7P e77WaBT999h!‡SZ>7W5649h!ˆFc&B. 97*9N9999&- KLK#^S0.J97USF7S7&uS5RSSK*!g7W09$ d 799G!#90Ih97WiF7yuS5RSS!gFeSI„0..U Ih!,7997:0FSpQS.g78979VB!}KR.mq!$y 7WB&I[7N9FZ9B07W`K,9&-!$F'G5S:!9VB!} M0E * Bồi dưỡng giáo viên thông qua phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm. l !(Mu+MJ9c&)+&Fu'SS 7:0!M7W0c&7W`9G!#9F0Ih97WiF0.K27`!7•F9N& 9b7(J9K^9W^7(:Ka7&K5Q97c&'7P7e7.UIh.M07897E`.U- M7W56756Y&-c&B7Z!7:0KL& KaS07WM07K&B.7  !K5Q9I&-7W`FS77Wa9#9L&Z&.M &c&'E /&G!9XK:099M7W56KG)IB &7K&BFKL7M  !KaSeKe&789 E&PG!J99XK:0997W5678 9e! !F,S,K[Y‰7I&- 7KFSZ(0:E9  !K#K2K5Q9S*+.MSIhW,W27W0MJ9!/!0 9VB&- E _[I5\9&-!$7$c&B. 97BŠ0KL& 900.KJ9 7:99(gSKM07:07US7W&I0M.M7X!T7:997W&7Z!0Ih9 756Y&-E *Tăng cường công tác kim tra, đánh giá: ka!7WB(M!,7. 9(M!756Y&-Fa!7WB+qL&`7N9 5"ka!7WB70MI Fa!7WB9&-KLFa!7WB7C0Km‹Fa!7WB+0 7W5g9Fa!7WBK,7Y&e7E %&B9$79a!7WBKa&PbmS76!,7PB( 99VB0. 7W09$790Ih9EyK#9#+ SS9XK:09h7aF^S900. $(&- 7N9FYZ-I80:9+PI5\^S907Wi9#9e7(5Q 0Ih97P7RE MCMCM9Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đi ng cán b giáo viên. > k$y9G!(0K6P.M77/909+,F0.FZ .E433Œ9+,F0.FZ.K5Q95T(5R7C0+q9eS.M 5TSh 9eS 5& K29VBM K'!+'0 K^F KVFS76!Jc&-L(Q 9nK9VB0.w^S9+,0.-7Z!9$79Fb+#.g 7W56F.g(gSF907US7a5S:!5(MBK`F(M7*e!9VB!`wKZ- 9f(M47W099-&7PZ9B09e7(5Q9G!#90 dôc trÎ trong c¸c nhµ trêng. •XK:0SZ9$(B0K,SpQS.gKL& .MG(899VB 7y9+,0.E •'!+'0K^FK/-KV9K,9n9909+,0.5" +`Y‰7Z(5RF9K,5&K2F+`Y‰77K&B9$BFIZ9V9$ +qE •G!‚FK,.mS769+,0..MBK`P!KB&F &F•E •XK:0997W56!/!07*9N97P799M-(~909+,0 .ZImSM-M0 7B!H3Ž44FM-<Ž=.MM-779*7W&-L 0.KL&K5Q9zS!z77WB0K*.L7W&-L7P9VBM7W56F.B7W•9VB 56Shu7W0BK0: B-E •MG!7*9N9900. K7G!c&B99IB(B!7b 9'F99I7n9(m9€FI'.G09VBKe75g9q!!T!B8a& +7FZ9B0U7N9909+,0.E •G!(0Kc&-L(Q9n7Wm.M8SeKe&.5R(9VB!}9 Z7yK#!}7M.(M!,7-&7P7^9Kv-99S07WM09VB9hK0M M7W56S77WaF#SS/0M7MY&e7b9 !.hG!J9E sZ-I8F+[I5\FZ9B09e7(5QK,f0.9#.B7W• We7c&B7WJF(MZ7Pc&-7Km. 90M7M!h97&F !.hc&'(n 9VBM7W56E`.U-. 9Z9B09e7(5QK,f7W07W56!/!0 (M!,7. 9(M!7e7-&9/77E0.!/!09#.m7WnKz9+ 7c&B 7WJ7W070M+,8 S0Ih9E:07LKLc&B7WJ9&v+m907Wi @ +5g9.M07W567a&J9K[767:0KL& KaS77Wa&[(8990 75Rlai. 3.4. BiÖn ph¸p 4: Đổi mới công tác quản lý. G9569$79789VF789m&7W9 !7W0c&'().MKL& M9$vi c. ChX K:o 7P79&-KL7WJ7Z!, tGng c56ng d8 gi6 thGm lgp, kiam tra b[i dìng chuyªn m«n nh»m n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. XK:099M7W56789 95R7W`K*!g0Ih9!/! 09VB_,xwNIh9$ 7$77W0c&'()7M9nw 7WaBS07WM0YZ-I8oW56J97Z7 tJ97n9989rF S07WM0o1}7/-F9$0(M7e!5RK:0KN9F78J9.M7:02  !"#G.)/%9 t%&'()7M9n"#0:97&F97W0G!J9.M789 7&F 9K^&-7b9F9$BFIZ9VE t%&'()9z79{. 9789 c&-99&-!$"433Œ9+,0 .789 K^0:9F789 !7^99K,0:7MM-F 9#KV[R*97C0c&-KmF9#KVK[IpF0((gS.M7B!B 0:79&-!$K/-KVE t89 7P7c&-9IZ9V7W0KR.mE1J0:7K,7W0M 7W56KL&K5Q9K5BWB+M+:9F9$B7W0,K[M7W56F7W0 ,mJSSh&-Ka9p7Pe7789 E t89 K*!g9$79c&'()0Ih9NIh9$ 7$ 7"89VF789m&7W9 !7W0c&'().M9XK:0!J0:7K,9VBM 7W56EG9569$79a!7WB9e7(5Q0Ih9E89 =9$ B7W07W56J9!J799756Y&-E t56Y&-I&-7W`99S07WM07K&B7C05gI„9VBM .Mc&-Km9VBM5g95"07WM07K&Bo:-7P7FJ97P7rwS0 7WM0oYZ-I87W56J97Z7 FJ97n9989r.M99,7O0M WB9XK:099M7W567*9N9,'9M0!y99M-(~(g7W0 < [...]... h, cỏc trng mm non ó tng cng c nhiu dựng, chi phc v cho dy v hc t hiu qu cao vi tng kinh phớ : 1.380.000.000 Ch o xõy dng 1 trng mm non t chun quc gia mc 2 l trng mm non Nguyt c ó hon thin h s ngh s cụng nhn trong nm hc 2012-2013 3.7 Bin phỏp 7: Nõng cao cht lng nuụi dng tr trong trng mm non * Ch o thc hin chuyờn Nõng cao cht lng giỏo dc v sinh dinh dng an ton thc phm trong trng mm non Ch o cỏc... hp dn tr Thc hin 10 li khuyờn dinh dng, hp lý trong vic chm súc nuụi dng, ni dung 10 li khuyờn ni ph huynh, giỏo viờn v mi ngi u c bit thc hin v tuyờn truyn *Kt qu t c Trong những năm qua với những kinh nhiệm trong công tác qun lý chỉ đạo bng nhng bin phỏp c th tụi ó thu c kt qu c th trong 3 nm hc gn õy nh sau: Nm hoc 2010 - 2011: L hiu trng trng mm non Kim Ngc xó Bỡnh nh tụi ó lónh o nh trng hon... cõn gim 6,8 %, T l suy dinh dng th thp cũi gim 8,2 % - Ch o t chc tt hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non t cp trng n cp tnh - 20/20 trng mm non trong huyn t chc tt hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non cp trng cú 18/20 trng mm non tham d hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non cp huyn; Hi thi thc s l mt sõn chi b ớch to ra rt nhiu dựng chi qua hi thi ó ó thu c hng nghỡn dựng,... nõng cao cht lng giỏo dc Trờn õy l sỏng kin kinh nghim ca bn thõn tụi trong vic ch o Nõng cao cht lng giỏo dc tr trng mm non Kớnh mong nhn c s tham gia gúp ý trõn thnh ca hi ng khoa hc, ti sỏng kin kinh nghim ca tụi c hon thin hn Yờn Lc, ngy 15 thỏng 4 nm 2013 Ngi vit Kim Th Minh Hi Tai liu tham kho xõy dng ờ tai 19 1 Ti liu bi dng cỏn b qun lý, cụng chc nh nc ngnh giỏo dc v o to (BGD& T) 2 Qun lý. .. mm non gúp phn vo vic nõng cao cht lng giỏo dc tr Kt qu hi thi tp th: - Cú 2 trng t gii nht - Cú 4 trng t gii nhỡ - Cú 12 trng t gii ba Kt qu cỏ nhõn : - Cú 3 giỏo viờn t gii nht - Cú 10 giỏo viờn gii nhỡ - Cú 16 giỏo viờn t gii ba - Cú 7 giỏo viờn gii khuyn khớch Qua hi thi trng by v lm dựng chi cho tr mm non cp huyn ó chn c 7 giỏo viờn xut sc lm ra nhiu dựng chi sỏng to bn p cú giỏ tr s dng cao. .. kim hiu qu tt c cỏc chuyờn u c trin khai v thc hin tt mi trng; Quan tõm ch o xõy dng trng mm non t chun quc gia trong nm hc ny ó xõy dng c 1 trng mm non t chn mc 2 ú l trng mm non xó Nguyt c ó c s v kim tra thm nh, huyn ó hon thin h s ngh s giỏo dc cụng nhn trong nm hc 2012-2013 PHN III: KT LUN: Ngnh hc mm non l nn tng u tiờn ca ngnh giỏo dc v o to, cht lng giỏo dc tr tt gúp phn vo vic xõy dng v phỏt... dc mm non cho tr 5 tui u tiờn ton tnh, Phũng giỏo dc ó tham mu vi Uy ban nhõn dõn huyn cú k hoch v ch o cỏc xó th trn xõy dng k hoch v ch o thc hin k hoch ph cõp giỏo dc mm non cho tr 5 tui l n v lm im nờn cũn gp nhiu khú khn song song vi s ch o quyt tõm c gng cao ton huyn ó hon thnh cụng tỏc ph cp, c UBND tnh cụng nhn t ph cp tr 5 Tui vo thỏng 10 nm 2011, hon thnh cụng tỏc ph cp giỏo dc mm non cho... Tai liu tham kho xõy dng ờ tai 19 1 Ti liu bi dng cỏn b qun lý, cụng chc nh nc ngnh giỏo dc v o to (BGD& T) 2 Qun lý giỏo dc qun lý trng mm non v cỏc chuyờn chuyờn bit ( BGD& T) 3 Ti liu bi dng hố cho CBQL v giỏo viờn mm non cỏc nm hc 4 Cm nang dnh cho hiu trng cỏc trng mm non ca Nguyn Th Kim Thanh ( NXBGD) 20 NH GI XP LOI CUA HI NG SNG KIN CP HUYN NH GI XP LOI CUA HI NG SNG KIN CP TNH 21 22 ... ú cú 1 giỏo viờn t gii nht xut sc ú l cụ giỏo Phm Th H trng mm non Yờn Lc, 5/7 giỏo viờn d thi t gii nhỡ cp tnh Thi trng by dựng chi ca tp th ton on c xp th nht gii xut sc ton tnh, c ban t chc hi thi ỏnh giỏ l n v cú nhiu dựng chi mi sỏng to bn, p, cú giỏ tr s dng cao 17 Thc hin tt cỏc chuyờn trng tõm trong nm hc nh: Chuyờn nõng cao cht lng ng dng CNTT trong GDMN; Chuyờn Giỏo dc bo v mụi trng... vic m rng t ai, trng hc theo ngh quyt hi ng nhõn dõn tnh.Tng cng c s vt cht theo hng kiờn c hoỏ v hin i hoỏ, cụng tỏc xõy dng trng Mm non t chun quc gia luụn c chỳ trng, 8 trng Mm non cụng nhn li chun sau 5 nm Thc hin tt cỏc chuyờn trng tõm trong nm hc nh: Chuyờn nõng cao cht lng ng dng CNTT trong GDMN; Chuyờn Giỏo dc bo v mụi trng - Xõy dng trng hc thõn thin - hc sinh tớch cc; Chuyờn Giỏo dc dinh . [RKLmT9$U7W0 G!J9H34HtH34=E MCC9 Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non * Chỉ đạo thực hiện chuyên đề Nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm” trong trường mầm non. XK:099M7W56YZ-I80:99G!#9F&$I57Wiw(M! 7P79$79SZ9$. 7P0Ih9c&P9IZF (ML7'9VBM0Ih9xM07:0w_9[n-&K27y#"oGiáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. BK0:S77Wa9VB7WiT(NB7&*!/!09#7nc&-7KmK 7a(89FZ99FG(89S77Wa7Wn7&. tác bồi dưỡng và tuyên truyền cho đi ng giáo viên, nhân viên về kiến thức nâng cao chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường mầm non 44 5B,I&7&-7W&-L997M(
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non, SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non, SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non

Từ khóa liên quan