0

SKKN Rèn luyện cho học sinh tiểu học có khả năng cảm thụ âm nhạc một cách tốt nhất

11 3,168 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 20:09

. luyện kỹ năng cảm thụ Âm nhạc cho học sinh Tiểu học mà tôi đã tiến hành trong năm học qua. Việc rèn luyện kỹ năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh không phải một sớm một chiều mà là cả một quá trình,. môn học, tôi đã chọn đề tài Rèn luyện kỹ năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh tiểu học II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Hình thành và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của học sinh, tạo cho các em có. phục vụ cho đề tài “ Rèn luyện kỹ năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh Tiểu học có kết quả, ngay từ đầu năm học tôi đã khảo sát chất lượng học sinh các khối 3, 4, 5 qua các bài học. Kế hoạch khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn luyện cho học sinh tiểu học có khả năng cảm thụ âm nhạc một cách tốt nhất, SKKN Rèn luyện cho học sinh tiểu học có khả năng cảm thụ âm nhạc một cách tốt nhất,

Từ khóa liên quan