0

Vận dụng trò học tập vào việc củng cố Toán học ở lớp 5

12 2,202 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:56

. sử dụng trò chơi học tập 3 IV. Các bước tiến hành một trò chơi học tập 3 C. Một số trò chơi nhằm củng cố kiến thức Toán Lớp 5 1. Trò chơi củng cố yếu tố số học và yếu tố đại số 5 2. Trò chơi củng. dụng trò học tập vào việc củng cố Toán học ở lớp 5 B. Nội dung I. Quan niệm về trò chơi Toán học Trò chơi Toán học là trò chơi trong đó có chứa một số yếu tố toán học nào đó. Trò chơi có thể. với việc Vận dụng trò chơi học tập vào việc củng cố toán lớp 5 qua tiết dạy trên, tôi thấy lớp học sôi nổi hơn, hoạt động của cô và trò đồng bộ, nhẹ nhàng, tạo một cảm giác thoải mái. Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng trò học tập vào việc củng cố Toán học ở lớp 5, Vận dụng trò học tập vào việc củng cố Toán học ở lớp 5,

Từ khóa liên quan