Một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn lịch sử 9

13 2.4K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 14:51

. kiện lịch sử: + Nêu các sự kiện lịch sử thế giới tương ứng với các mốc thời gian sau: 2.3. 191 9; 4.5. 191 9; 1.7. 192 1; 1 .9. 193 9; 1.10. 194 9 8.1. 194 9; 18.6. 195 3; 1.1. 195 9; 1.12. 197 5; 11.11. 197 5. +. học tập môn lịch sử ở lớp 9 cuối cấp THCS. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài : * Một số vấn đề cần lưu ý khi dạy học môn lịch sử 9. Cũng như khi giảng dạy các môn học. các sự kiện lịch sử theo một hệ thống sử thế giới và sử Việt Nam. Ví dụ: Những sự kiện lịch sử thế giới tiêu biểu từ 191 7 đến 194 5. - 7/11/ 191 7: Cách mạng Tháng Mười Nga - 2/3/ 191 9: Thành lập

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • NGƯỜI THỰC HIỆN: HOÀNG THỊ ANH KIỀU

    • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

      • Năm học 2011 - 2012

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan