0

Một số ưu điểm của ngôn ngữ Free Pascal so với Turbo Pascal

12 2,673 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:02

. Pascal so với ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal. Từ lí do trên, tôi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm “MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FREE PASCAL SO VỚI TURBO PASCAL II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ. 2 ngôn ngữ lập trình là Turbo Pascal và Free Pascal. Trong quá trình ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi của môn Tin học của trường tôi nhận thấy một số ưu điểm của ngôn ngữ lập trình Free Pascal. Đề tài : “MỘT SỐ ƯU ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH FREE PASCAL SO VỚI TURBO PASCAL A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, cùng với sự phát triển của tin học ở Việt Nam nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ưu điểm của ngôn ngữ Free Pascal so với Turbo Pascal, Một số ưu điểm của ngôn ngữ Free Pascal so với Turbo Pascal,

Từ khóa liên quan