Kinh nghiệm dạy Bài tập về Sắt và hợp chất của Sắt

28 2.6K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:57

. oxit. 5.4- Bài toán về hỗn hợp sắt và các oxit của sắt 5.4.1- Đặc điểm bài toán: Bài tập về Sắt và hợp chất của Sắt Trang 14 56 16 my m n+ Thường các bài toán về hỗn hợp sắt và các oxit của sắt với. trường hợp khác. II. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. - Tìm hiểu cơ sở lí luận của đề tài. Bài tập về Sắt và hợp chất của Sắt Trang 1 - Phân tích tính chất của sắt và các hợp chất, phân loại các bài. phương pháp thường được áp dụng trong bài toán về sắt và hợp chất của sắt: 3.1- Phương pháp bảo toàn khối lượng các chất Bài tập về Sắt và hợp chất của Sắt Trang 4 3.2- Phương pháp bảo toàn

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan