0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics - CFD) trong các bài toán kỹ thuật

114 1,166 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:06

. nghiệp Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics – CFD) trong các bài toán kĩ thuật. Nội dung gồm 4 chương như sau: - Chương 1: Đặt vấn đề. -. Lớp: 50DT-1 Ngành: Đóng Tàu Thủy Mã ngành: 102 Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics – CFD) trong các bài toán kĩ thuật. Số. được các lí thuyết cơ bản của phương pháp CFD. - Ứng dụng phương pháp CFD vào giải một số bài toán kỹ thuật. 1.3.2 Nội dung 5 - Một số vấn đề cơ bản về phương pháp tính toán động lực học lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics - CFD) trong các bài toán kỹ thuật, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics - CFD) trong các bài toán kỹ thuật,

Từ khóa liên quan