Hướng dẫn tạo trình chiếu bằng file pdf dựa vào phần mềm VieTex 2.8_SKKN toán THPT

15 2.4K 1
Hướng dẫn tạo trình chiếu bằng file pdf dựa vào phần mềm VieTex 2.8_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

A PHẦN MỞ ĐẦU I Lời mở đầu: Giáo dục Đào tạo Việt Nam năm qua kịp tiếp cận với xu chung thời đại Nghị Trung ương II rõ: "Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn thành nếp tư sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo thời gian tự học cho học sinh, sinh viên " Ứng dụng công nghệ thơng tin việc tạo trang trình chiếu nhằm phục vụ việc giảng dạy thực hoạt động ngoại khóa cho học sinh ngày đóng vai trị quan trọng Trong sáng kiến kinh nghiệm tơi vào việc hướng dẫn tạo trình chiếu file pdf dựa vào phần mềm VieTex 2.8 II Thực trạng vấn đề: Lâu để thực giảng dạy việc ứng dụng công nghệ thông tin phải tạo trang trình chiếu đa số giáo viên nghĩ đến việc sử dụng chương trình Microsoft Power Point Chương trình dễ sử dụng phải tốn nhiều thời gian, công sức hồn thành trang trình chiếu, đặc biệt có hình vẽ cơng thức tốn Khơng thế, trang trình chiếu khơng đẹp khơng thể tính chun nghiệp trình bày Hiện có nhiều phần mềm tạo trình chiếu đẹp mắt hơn, tốn thời gian đồng thời mang lại tiện lợi cho người sử dụng Từ thực tế giảng dạy, trải qua q trình tìm tịi nghiên cứu, nhằm góp phần nâng hiệu việc sử dụng công nghệ thông tin dạy học, đặc biệt nhằm giúp cho việc tạo trang trình chiếu dễ dàng giáo viên, giáo viên dạy môn khoa học tự nhiên Và để góp phần mở rộng thêm hướng tiếp cận, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin dạy hoc, thông qua số lần thử nghiệm tương đối thành công, xin mạnh dạn đề xuất sáng kiến, là: “Hướng dẫn tạo trình chiếu file pdf dựa vào phần mềm VieTex 2.8” III Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu việc tạo trình chiếu phần mềm VieTeX 2.8 cách hướng dẫn với ví dụ cụ thể nhằm làm cho người đọc dễ tiếp cận IV Đối tượng nghiên cứu: Trong sáng kiến kinh nghiệm hướng dẫn việc tạo trình chiếu mơn tốn, việc tạo trình chiếu khác trình bày tương tự V Phương pháp nghiên cứu: +) Tìm hiểu phần mềm VieTeX 2.8 +) Tìm hiểu phần mềm MiKTeX 2.8 +) Nghiên cứu cách trình chiếu file pdf +) Xây dựng ví dụ để minh họa B PHẦN NỘI DUNG I Yêu cầu máy tính: Để tạo trang trình chiếu file pdf yêu cầu máy tính phải cài đặt phần mềm sau: +) Phần mềm đọc file pdf ( Ví dụ như: Foxit Reader 2.3 Adobe Reader…) +) Phần mềm MiKTeX 2.8 +) Phần mềm VieTeX 2.8 Phần mềm MiKTeX 2.8, VieTeX 2.8 tài liệu tham khảo tìm thấy trang Web sau: http://nhdien.wordpress.com/ http://www.ctan.org http://vntex.org ftp://www.ctan.org ftp://ctan.tug.org …vv II Tạo trang trình chiếu: Bắt đầu nào? Màn hình giao diện VieTeX 2.8 sau cài đặt xong sau: Hình 1: Màn hình giao diện VieTeX 2.8 Phần khai báo cho trình chiếu sau: \documentclass[10pt,dvipsnames,table,orient=landscape,clock]{beamer} \usetheme{Madrid} %\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm,extsizes, array,tabularx,longtable,multicol} %\usepackage[mathscr]{eucal} \usepackage[utf8]{vietnam} \usepackage{listings} \usepackage{graphicx,picinpar} \usepackage[mathscr]{eucal} Trong có gói lệnh phơng chữ, cỡ chữ, hình vẽ … Hình 2: Các gói lệnh để tạo trang trình chiếu Thiết kế trình chiếu: Phần tơi sâu vào việc hướng dẫn thiết kế trình chiếu số phần bài: “Phương trình bậc hai với hệ số thực” chương trình giải tích 12 chuẩn Mục đích để người dùng có nhìn trực quan việc tạo trang trình chiếu file pdf dựa vào phần mềm VieTeX 2.8 Cụ thể qua bước sau: Bước 1: Xây dựng trang thơng tin dạy +) Mở trang trình chiếu hình +) Xây dựng trang thứ lệnh sau: \institute[]{TRƯỜNG THPT CẨM THỦY \\ Tổ: Tốn -Tin} \title{\bf PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC} \author{BÙI VĂN TRÍ} \date{17/05/2012} \begin{document} \transblindshorizontal \setlength{\baselineskip}{14truept} \frame{\maketitle} \end{document} Phần chứa nội dung tên quan, tổ chuyên môn, tên dạy, tác giả dạy, ngày dạy, kích cỡ font chữ…vv Khi trang VieTeX 2.8 lên sau: Hình 3: Phần thông tin cho dạy VieTeX 2.8 Bước 2: Chạy chương trình Ấn vào biểu tượng (Bên trái biểu tượng ) để xuất file pdf (Có thể thực việc ấn phím F10) Khi chương trình chạy xong xuất file pdf hình Ấn tổ hợp phím Alt + (Hoặc vào View vào Full Screen) hình trình chiếu xuất Hình 4: Hình ảnh hình trình chiếu Bước 3: Xây dựng trang cho nội dung học: Trên giới thiệu nội dung để tạo trình chiếu thực trình chiếu Phần giới thiệu việc tạo trình chiếu cho số nội dung học sau: 2.1 Kiểm tra cũ Tiếp theo hình ta hực lệnh sau: \begin{frame} \frametitle{Kiểm tra cũ } %\pause \begin{itemize} \item Thực phép chia số phức sau $$\frac{2+i}{3-2i} $$ \pause \item Tìm nghịch đảo số phức $\frac{1}{z}$ biết $z=\sqrt{2}-3i$ \end{itemize} \end{frame} Trong phần ta thấy trang trình chiếu bắt đầu lệnh \ begin{frame} kết thúc lệnh \end{frame} Phần nội dung trình chiếu trình bày hai lệnh Lệnh \pause để dừng việc trình chiếu (Phần sau xuất ta ấn phím Enter) Lệnh \begin{itemize} sau đến lệnh \item để ghi mục kết thúc lệnh \end{itemize} Lệnh \frametitle{ } dùng để ghi tiêu đề Sau tiến hành lệnh ta quay bước Khi thực trình chiếu sau: Hình5: Hình ảnh trình chiếu dừng lại lệnh \pause Tiếp tục ấn phím Enter tồn trang trình chiếu xuất Hình 6: Màn hình trình chiếu phần kiểm tra cũ 2.2 Bài 2.2.1 Căn bậc hai số thực âm Tiếp tục trình bày VieTeX 2.8 sau: \begin{frame} \frametitle{\bf Căn bậc hai số thực âm} %\pause \begin{itemize} \item \textcolor[rgb]{0.0,0.50,0.5}{ Thế bậc hai số thực dương a? }\\ \pause \item \textcolor[rgb]{0.0,0.50,0.5}{Tìm bậc hai $-2;-4;-9$? }\\ \pause \item \textcolor[rgb]{0.0,0.50,0.5}{Tìm bậc hai của số thực $a$ âm?}\\ \end{itemize} \end{frame} Phần thiết kế tương tự với phần kiểm tra cũ, nhiên có số khác biệt Cụ thể việc đưa vào lệnh \textcolor[rgb]{0.0,0.50,0.5}{} nhằm tạo màu cho phần văn trình chiếu 2.2.2 Phương trình bậc hai với hệ số thực a Công thức nghiệm Phần trình bày VieTeX 2.8 hình sau: Hình 7: Tạo trang trình chiếu cơng thức nghiệm phương trình bậc hai 10 Sau hình trang trình chiếu ứng với việc tạo trang trình chiếu VieTeX 2.8 hình Hình 8: Trình chiếu tạm dừng trước lệnh \pause thứ Hình 9: Trình chiếu tạm dừng trước lệnh \pause thứ hai 11 Hình 10: Trình chiếu cuối tạo trang trình chiếu hình * Dưới phần kết thúc việc tạo trình chiếu \begin{frame} \begin{center} \textcolor[rgb]{0.0,0.50,0.0}{\bf XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !} \end{center} \end{frame} \end{document} Việc thiết kế trình chiếu mang tính minh họa, qua người dùng tự thiết kế trình chiếu phù hợp với mơn học mà giảng dạy Do vậy, tác giả khơng sâu vào việc trình bày tất nội dung dạy 12 C KẾT LUẬN SÁNG KIẾN Khi áp dụng sáng kiến vào dạy thử nghiệm lớp 12A2; 12A4; 12A8 năm học 2011 - 2012, áp dụng việc tạo trang trình chiếu nhằm phục vụ hoạt động khoa học khác trường THPT Cẩm Thuỷ kết đạt sau: I Về phía giáo viên - Đã dễ dàng việc tạo trang trình chiếu cách chuyên nghiệp nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy mơn tốn Cụ thể: Nếu trình chiếu Power Point người dùng khó khăn việc trình bày cơng thức tốn (Phải đánh cơng thức từ Word sau copy dán sang Power Point để chỉnh sửa bất cập), với VieTeX 2.8 bạn thực trực tiếp cách đơn giản - Xét góc độ đó, tài liệu tham khảo tốt cho tất giáo viên nhằm tạo trình chiếu phù hợp với yêu cầu giảng dạy cá nhân nhằm nâng cao chất lượng trình chiếu, tiết kiệm thời gian, công sức - VieTeX 2.8 tài liệu mà bạn bị “hút hồn” với tính siêu việt đặc biệt việc soạn thảo cơng thức tốn học Những tơi giới thiệu nghiên cứu phần nhỏ Hãy tiếp cận tài liệu này, hữu dụng bạn II Về phía học sinh - Học sinh tiếp cận sản phẩm công nghệ tiên tiến, đại mà tin học mang lại cho trình học tập - Trình chiếu trình bày cách đẹp đẽ, gọn gàng Do vậy, học sinh dễ tiếp cận học hơn, kết học tập nâng cao Ngồi file sáng kiến kinh nghiệm này, tơi gửi kèm theo sáng kiến hai file pdf trình chiếu file tex để người đọc tiện theo dõi thực hành Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian có hạn, kinh nghiệm nghiên cứu ứng 13 dụng sáng kiến cịn hạn chế, khơng liên tục mang tính đại trà nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót mang tính chủ quan Tác giả đề tài mong nhận ý kiến đóng góp q thầy để sáng kiến hồn thiện Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc quý thầy cô bạn xin gửi vào địa gmail: tribv.thptcamthuy3@thanhhoa.edu.vn theo số điện thoại 0936.814.811 / 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Giải tích 12 (chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) - Vũ Tuấn - Lê Thị Thiên Hương - Nguyễn Tiến Tài - Cấn Văn Tuất, Nhà xuất giáo dục năm 2009 Các trang Web: http://nhdien.wordpress.com/ http://www.ctan.org http://vntex.org ftp://www.ctan.org ftp://ctan.tug.org http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tai-lieu-ngan-gon-gioi-thieu-ve-latex.251616.html 15 ... xuất sáng kiến, là: ? ?Hướng dẫn tạo trình chiếu file pdf dựa vào phần mềm VieTex 2.8” III Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu việc tạo trình chiếu phần mềm VieTeX 2.8 cách hướng dẫn với ví dụ cụ thể... cách trình chiếu file pdf +) Xây dựng ví dụ để minh họa B PHẦN NỘI DUNG I Yêu cầu máy tính: Để tạo trang trình chiếu file pdf yêu cầu máy tính phải cài đặt phần mềm sau: +) Phần mềm đọc file pdf. .. kiến kinh nghiệm hướng dẫn việc tạo trình chiếu mơn tốn, việc tạo trình chiếu khác trình bày tương tự V Phương pháp nghiên cứu: +) Tìm hiểu phần mềm VieTeX 2.8 +) Tìm hiểu phần mềm MiKTeX 2.8 +)

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:15

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan