Phương pháp suy luận giải toán hình học tọa độ trong mặt phẳng_SKKN Toán THPT

20 2.5K 2
Phương pháp suy luận giải toán hình học tọa độ trong mặt phẳng_SKKN Toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. đại số và giải tích. Như vậy mỗi bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng đều mang bản chất của một bài toán hình học phẳng nào đó. Tuy nhiên khi giải các bài toán hình học toạ độ học sinh thường. xét bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng theo bản chất hình học phẳng. Và vì vậy song song với các lời giải cho bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng, tôi luôn yêu cầu học sinh chỉ ra. chất hình học phẳng để định hướng tìm lời giải bài toán hình học toạ độ và xem việc chỉ ra bản chất hình học phẳng sẽ bổ trợ cho giải toán chứ không phải là chúng ta đi giải một bài hình học phẳng.

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:11

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. Kết quả thu được

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan