SKKN Cung cấp cho học sinh kiến thức và phương pháp suy luận, khả năng tư duy trong giải toán 10

25 1.6K 0
SKKN Cung cấp cho học sinh kiến thức và phương pháp suy luận, khả năng tư duy trong giải toán 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. xuất ý tư ng sau: Cung cấp cho học sinh không chỉ kiến thức mà cả phương pháp suy luận, khả năng tư duy. Từ những kiến thức cơ bản phải dẫn dắt hoc sinh có được những kiến thức nâng cao một. đầu: Với tư tưởng dạy học sinh không chỉ dạy kiến thức cho các em, mà cần dạy cả phương pháp suy luận, khả năng vận dụng, khả năng kết nối các môn khoa học, hướng tư duy khái quát và cả sự. mà khả năng tư duy trừu tư ng, khái quát, củng như khả năng tư duy theo hướng xây dựng lý thuyết là rất yếu. + Vậy vấn đề đổi mới đặt ra cho nền giáo dục : • Cần giúp học sinh phái triển tư duy

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:05

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Vẫn sử dụng được cả 3 cách ở bài toán 3. Đáp số:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan