Nhìn bài toán hình học phẳng thuần túy bằng con mắt tọa độ_SKKN toán THPT

106 2.2K 2
Nhìn bài toán hình học phẳng thuần túy bằng con mắt tọa độ_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. giải bài toán hình học thuần túy bằng 6 công cụ tọa độ. - Hình thành hệ trục tọa độ trong mặt phẳng. 7 - Những kiến thức thiết yếu trong sử dụng công cụ tọa độ. 12 * Bài tập minh họa: 15 - Dạng bài: . đề: * Bài toán hình học phẳng thuần túy là một trong những bài toán cổ xưa nhất của toán học, ẩn chứa vẻ đẹp diệu kỳ, là một trong những bài toán rất phổ thông và có vai trò quan trọng trong toán. bài toán hình học. Biến những quan hệ thuần túy trong hình học sang yếu tố về “lượng”, chính vì thế “cơ hội” giải bài toán cao hơn và có đường lối hơn. Điều này là rất quan trọng trong dạy toán,

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

 • Trang

  • PHẦN A: MỞ ĐẦU 3

  • PHẦN B: NỘI DUNG 5

  • * Bài tập minh họa: 15

  • Phần trích ngang hoạt động chun mơn của tác giả. 63

  • PHẦN C: KẾT LUẬN 64

  • TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

  • 1. Thực trạng của vấn đề:

  • 2. Ý nghĩa và tác dụng:

  • 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

  • II.IPI.HPƯHƠƯNƠGNGPHPÁHPÁTPITẾINẾHNÀHNÀHNH:

  • 2. Các biện pháp tiến hành, thời gian:

  • II. MƠ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI.

  • HÌNH THÀNH HỆ TRỤC TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG NHƯ THẾ NÀO?

  • ĐOẠN AB CỐ ĐỊNH

 • y

 • A

 • G

 • B O C x

 • 3

 • y

 • B 0 C x

 • B 0 C x

 • A P B x

 • I

 • 0 x

  • ĐƯỜNG TRỊN

 • y

 • C(0; 2 3h)

 • CÁC LOẠI HÌNH KHÁC

  • CÁC LOẠI HÌNH KHÁC

  • NHỮNG KIẾN THỨC THIẾT YẾU TRONG SỬ DỤNG CƠNG CỤ TỌA ĐỘ

  • Bài tốn: TÌM QUỸ TÍCH ĐIỂM M.

  • Bài tốn: Chứng minh đường thẳng (d) đi qua một điểm cố định.

  • Bài tốn: Chứng minh đường thẳng () tiếp xúc với một đường tròn cố định.

  • Bài tốn: Chứng minh điểm M di động trên một đường cố định.

  • Bài tốn: Chứng minh hai đường thẳng vng góc.

  • Bài tốn: Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

  • h k

  • m n

   • Bài tốn: Chứng minh hai đường thẳng song song.

   • Bài tốn: TÌM DIỆN TÍCH

   • Bài tốn: Tính số đo góc hợp bởi 2 đường thẳng.

  • C

  • (1) J

   • AB

    • Trường hợp 2:

  • = AB cos

   • AB

    • Trường hợp 3:

   • AB

   • AB

    • Cách giải 2: Sử dụng hệ thức lượng

  • A

  • sin 

   • AE BE AC BC

  • sin0

  • sin 

  •  1 sin 

  • sin 

  • sin 

  • 2sin 

  • 2sin 

   • AB

   • Kết luận: CM

   • Cách giải 3: Sử dụng cơng cụ tọa độ

  • E H C x

   • AB

    • Kết luận: CM

    • Vài điều trao đổi về 3 cách giải đã trình bày.

     • - Phân tích cách giải 1:

    • Cách giải 2: Vận dụng cơng cụ véc tơ.

    • Cách giải 3: Sử dụng cơng cụ tọa độ.

  • Từ đó, ta có:

   • EI.CD

    • Vài điều trao đổi về 3 cách giải đã trình bày.

     • - Phân tích cách giải 1:

   • EA DN 2

    • - Phân tích cách giải 2:

    • - Phân tích cách giải 3:

   • DM DF

  • C F A x

  • 1 3 

  • 2 2 

  • 2 2 

   • x y

  • 3

   • a

  • 3

  • 2 2

  • 2(a 1) 2(a 1) 

   • a

  • 3 0

   • y

  • 3 0

  • 

   • M

  •  2 

  •  3a(a 1) 3 

  •    

   • Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày.

    • - Phân tích cách giải 1:

   • 2. Chứng minh đường thẳng MN đi qua 1 điểm cố định:

   • 3. Tìm quỹ tích trung điểm của PQ khi M thay đổi:

 • Cách giải 2: Sử dụng cơng cụ tọa độ.

  • D C

  • A M B x

   • 1. Chứng minh AF và BC cắt nhau tại N:

   • 2. Chứng minh đường thẳng MN đi qua 1 điểm cố định:

   • 3. Tìm quỹ tích trung điểm của PQ khi M thay đổi:

   • Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày.

    • - Phân tích cách giải 1:

    • - Phân tích cách giải 2:

 • Cách giải 2: Vận dụng cơng cụ véc tơ.

  • AE.CF cos A□ IF AF.BE cos A□JB

   • Cách giải 3: Sử dụng cơng cụ tọa độ.

  •  2 

  •  2 2 

  •   E

  • D M C

   • m n

  •  2 2 

   • Cách giải 3: Sử dụng cơng cụ tọa độ.

  •  2 

  •   N

   • h

  •  

   • Vài điều trao đổi về 4 cách giải đã trình bày.

    • - Phân tích cách giải 1:

    • - Phân tích cách giải 2:

    • - Phân tích cách giải 3:

    • - Phân tích cách giải 4:

  • E

   • NE

   • MC

  • 2

   • MC

   • AC CE AC AM CE CN

   • CM

  • EN

  • 2 3 cos1 sin

  • 2 2

  • 4 4 

  • 4 4 4 

  • 4 

  • 2

   • AM

   • MC

  • 1  3 2 3  3 3

  • uuur

  • uuur y

  • x y - m

  • A F x

   • AC CE

   • AM m

    • Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày.

     • - Phân tích cách giải 1:

   • CM EN

    • - Phân tích cách giải 2:

   • DS

   • DP BQ

    • Cách giải 2: Thuần túy hình học.

 • Cách giải 3: Sử dụng đường thẳng Simson

  • Ta có:

  • Ta có:

   • Lời giải:

   • a

    • Cách giải 1: Thuần túy hình học.

  • 4 M

  • 3 4 12

  • 4 B I C

  •  4  3 4  6

  •  

   • a

  • 6

  • 3 21

  • 6

   • BI BN BI a

  • 14

  • 7 3 . 3 21 7 . 1 14 2 14 14 2

  • 15

  • 15

   • Cách giải 2: Sử dụng cơng cụ tọa độ.

  • N

  • 2

   • a a 3

  • 2 2

  • 3  3 2 

  • I (x ; 0)

  •  6 6 

  •  3 3 

  • 6 3

  •    0 18 6 3

  • 15

  • 11

  • uur 4

  • uur

  • 2 uuur

  • 15

   • Vài điều trao đổi về 2 cách giải đã trình bày.

    • Phân tích cách giải 1:

    • Phân tích cách giải 2:

   • DẠNG BÀI: CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

   • Cách giải 1: Thuần túy hình học.

  • K□MR

  • 600

   • Cách giải 2: Sử dụng cơng cụ tọa độ.

  • H

  • 3 0

  • 

  • 4

  • 4 4 4

  •  4 4 

  • 3

  • uuur

  • 

  • 4 4

  • uuuur

   • Phân tích cách giải 1:

  • 1

  • 2

  • 1 1 2

   • m

  • 2

   • m

  • 2 2

  • x1 1 m

  • 2 m 1 

  •  

  • 1

  • 2 2 m 2 2 m

  • 2 

  • x. 1 1 x. 2  m

  • 1  2

  • y x. 1 1 

  • 4m . 1 1 

   • b

   • c

  • tanA = - tan (B + C) = - tan B tan C a(b c) a(b c)

   • bc

   • b c

  •  1 cos2  1

  •  

   • c

   • c

   • c

   • c

   • a

  • 2 2

  • 2

  • 2

  • 1

   • MP

  • 2

  • 2

  • 2 2

  • 2 2 2 2

  • 2 2 2 2

  • 2 2

  • 2 2 2 2 2

  • 2 2 2 2 

  • 2 2 2 2

  • 2 2

   • PM PM

  • 2 2 

  •  

  •  

   • Vài điều trao đổi về cách giải đã trình bày.

   • 3. Khả năng áp dụng.

   • Hiệu quả.

   • 3. Lợi ích kinh tế, xã hội .

   • Tác giả Huỳnh Duy Thủy

   • TRÍCH NGANG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TÁC GIẢ

    • a. Năm học 2011 – 2012:

    • b. Năm học 2012 – 2013:

    • c. Năm học 2013 - 2014:

    • Đề tài này: Nhìn bài tốn hình học phẳng bằng “con mắt tọa độ” đạt giải khuyến khích tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VIII năm 2013.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan