Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất_SKKN toán THPT

93 2.1K 7
Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. :Phương pháp lượng giác hóa tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số. 11 Giải pháp " ;Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất& quot; ChươngV :Phương. luận: -Bất đẳng thức B C≥ mạnh hơn bất đẳng thức A C≥ 13 Giải pháp " ;Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất& quot; - A B≥ và B C≥ là bất đẳng. và đưa ra các phương pháp giải bài toán chứng minh bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất bằng các phương pháp giải : như sử dụng bất đẳng Giải pháp " ;Một số phương pháp chứng minh

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan