Ứng dụng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong bài toán giải phương trình và bất phương trình có tham số_SKKN toán THPT

20 3.1K 9
Ứng dụng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong bài toán giải phương trình và bất phương trình có tham số_SKKN toán THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Quang - Trường THPT Đào Duy Từ 16 SKKN: Ứng dụng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong bài toán giải phương trình và bất phương trình có tham số Vậy để bất phương trình sau có nghiệm với. điểm của việc ứng dụng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số vào giải các bài toán chứa tham số là GV: Hoàng Văn Quang - Trường THPT Đào Duy Từ 19 SKKN: Ứng dụng của giá trị lớn nhất và. Quang - Trường THPT Đào Duy Từ 10 SKKN: Ứng dụng của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong bài toán giải phương trình và bất phương trình có tham số Bài toán trở thành: Tìm m để hệ    ≤≤ =−−= )4(1t0 )3(m3t2t3)t(f 2 Ta

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan