KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÒNG

124 1.1K 7
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG  VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CHI  NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ  DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI HẢI PHÒNG

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). Trình bày các cơ sở lý luận về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thƣơng mại. Phân tích thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh công ty cổ phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng. Đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại đơn vị nghiên cứu. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Các văn bản nhà nƣớc về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp. Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng, sử dụng số liệu năm 2012. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Chi nhánh công ty Cổ Phần Thƣơng Mại và Dịch Vụ Ngọc Hà tại Hải Phòng. Địa chỉ: Km13, Quốc lộ 5, xã tân tiến, huyện an dƣơng, thành phố Hải Phòng

. kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. - Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp. - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ. thƣơng mại bán hàng rất quan trọng giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác, chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng đƣợc tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh. trong thanh toán. * Thanh toán qua ngân hàng : Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học DL Hải Phòng Sinh viên: Đặng Thị Trang – LớpQT1307K Page 6 Việc thanh toán qua ngân hàng có nhiều ƣu điểm

Ngày đăng: 17/03/2015, 13:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan