0

Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc

128 726 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 17:46

. Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và giáo án dạy học tích cực điện tử 26 1.4. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT. Quản lý 7 1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường 14 1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học 16 1.2.4. Phương pháp dạy học 17 1.2.5. Đổi mới phương pháp dạy học 18 1.2.6. Công nghệ thông. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢU VĂN YÊN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, , CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT CỦA HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT CỦA HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Trích đoạn