0

Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Đề tài Sức lao động và thị trường sức lao động

19 1,023 6
  • Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Đề tài Sức lao động và thị trường sức lao động

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 21:09

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Lý Luận Chính Trị    Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Đề tài: Sức lao động và thị trường sức lao động Hà Nội, 4/2011 MỤC LỤC 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 Việt Nam đang trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế, hiện đại hoá nền sản xuất và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó nhiều thị trường đã hình thành, ngày càng có những biến chuyển tích cực như: thị trường hàng tiêu dùng, hàng xuất nhập khẩu, hàng nông lâm thủy sản… Nhưng một trong những thị trường có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng đó chính là thị trường sức lao động. Trong những năm gần đây nhờ sự nỗ lực điều chỉnh của hệ thống chính sách cũng như nhờ những tác động của cơ chế mở, thị trường này đã thu được một số kết quả khả quan, có những bước tiến nhanh chóng cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ cấu…. Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thành, phát triển khá chậm chạp và vẫn tồn tại những mặt trái gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nói chung của nền kinh tế đất nước. Lao động và việc làm hiện nay và trong tương lai vẫn là vấn đề bức xúc, nhạy cảm đối với mỗi quốc gia trên thế giới. Đặc biệt đối với những nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta, đây là vấn đề rất được quan tâm vì nó có tác động trực tiếp đến mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi hộ gia đình và từng người lao động trong cả nước. Một đất nước chỉ thật sự phát triển khi thị trường sức lao động ổn định, mang lại những lợi ích căn bản cho người dân, tạo điều kiện để mọi thành viên trong xã hội phát huy được khả năng, thế mạnh của mình. Mục đích của tề tài “Sức lao động và thị trường sức lao động” nhằm làm rõ một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn trong hoạt động, vận hành của thị trường lao động ở nước ta, cung cấp một số khuyến nghị, chính sách để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, tăng việc làm và thu nhập, ổn định xã hội, đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên thị trường sức lao động là một vấn đề mang tính quốc gia, cần phải được nghiên cứu chi tiết cụ thể với nhiều thời kỳ, nhiều thủ tục phức tạp, hơn nữa do thời gian có hạn và tài liệu không thật đầy đủ cũng như trình độ người viết còn non trẻ, chắc chắn bài viết này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, bởi vậy em mong được sự chỉ, đóng góp của cô để tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Cô ! 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG I. HÀNG HOÁ SỨC LAO ĐỘNG 1. Khái niệm sức lao động Sức lao động là toàn bộ các thể lực và trí lực ở trong thân thể một con người, trong nhân cách sinh động của con người, thể lực và trí lực mà con người phải làm cho hoạt động để sản xuất ra những vật có ích. 2. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động * Giá trị hàng hóa sức lao động Giá trị hàng hóa sức lao động do thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động quyết định. Thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động sẽ được quy thành thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt nhất định về ăn, mặc, ở, học nghề… của người công nhân và gia đình, hay nói cách khác, giá trị của hàng hóa sức lao động được đo gián tiếp bằng giá trị của những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động. Là hàng hóa đặc biệt, giá trị hàng hóa sức lao động khác với hàng hóa thông thường ở chỗ nó còn bao hàm cả yếu tố tinh thần và lịch sử. Điều đó có nghĩa là ngoài những nhu cầu về vật chất, người công nhân còn có những nhu cầu về tinh thần, văn hóa… Tuy giá trị hàng hóa sức lao động bao hàm yếu tố tinh thần và lịch sử, nhưng đối với mỗi nước nhất định và trong một thời kỳ nhất định, thì quy mô những tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động là một đại lượng nhất định, do đó có thể xác định được giá trị hàng hóa sức lao động do những bộ phận sao đây hợp thành: - Giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động, duy trì đời sống của bản thân người công nhân. - Phí tổn đào tạo người công nhân. - Giá trị những tư liệu sinh hoạt về vật chất và tinh thần cần thiết cho con cái người công nhân. * Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động 4 Hàng hóa sức lao động không chỉ có giá trị, mà còn có giá trị sử dụng như bất kỳ một loại hàng hóa thông thường nào. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động, cũng chỉ thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng sức lao động, tức là quá trình lao động của người công nhân. Nhưng quá trình sử dụng hay tiêu dùng hàng hóa sức lao động khác với quá trình tiêu dùng hàng hóa thông thường ở chỗ: hàng hóa thông thường sau quá trình tiêu dùng hay sử dụng thì giá trị lẫn giá trị sử dụng của nó đều tiêu biến mất theo thời gian. Trái lại, quá trình tiêu dùng hàng hóa sức lao động, đó lại là quá trình sản xuất ra một loai hàng hóa nào đó, đồng thời là quá trình tạo ra một giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân hàng hóa sức lao động. Như vậy, giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động có tính chất đặc biệt, nó là nguồn gốc sinh ra giá trị, tức là nó có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó. Chính đặc tính này đã làm cho sự xuất hiện của hàng hóa sức lao động đã trở thành điều kiện để tiền tệ chuyển hóa thành tư bản. 3. Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa Sự tồn tại của hai điều kiện dưới đây tất yếu biến sức lao động thành hàng hóa: - Thứ nhất, người có sức lao động phải được tự do về thân thể, làm chủ được sức lao động của mình và có quyền bán sức lao động của mình như một hàng hóa - Thứ hai, người có sức lao động phải bị tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt, họ trở thành người “vô sản”, để tồn tại anh ta buộc phải bán sức lao động của mình để sống. II. THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG 1. Định nghĩa về thị trường sức lao động - Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO - International Labour Organization): Thị trường lao động là thị trường trong đó các dịch vụ lao động được mua và bán thông qua một quá trình để xác định mức độ có việc làm của lao động cũng như mức độ tiền công và tiền lương. - Ở nước ta: Thị trường lao động là một bộ phận của hệ thống thị trường, trong đó diễn ra quá trình trao đổi giữa một bên là người lao động tự do và một bên là người có nhu cầu sử dụng lao động. Sự trao đổi này được thoả thuận trên cơ 5 sở các mối quan hệ lao động như tiền công, tiền lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm xã hội,…thông qua hợp đồng lao động. 2. Các nhân tố cấu thành thị trường lao động 2.1. Lực lượng lao động - Theo ILO: lực lượng lao động là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động, thực tế có việc làm và những người thất nghiệp. - Theo quan niệm của nước ta, lực lượng lao động đồng nghĩa với dân số hoạt động kinh tế. 2.2. Cung lao động * Khái niệm cung về lao động Có nhiều cách hiểu về cung lao động trên thị trường lao động khi nhìn từ góc độ lý luận, khoa học: - Cung về lao động biểu hiện khối lượng lao động sống (số lượng, chất lượng, cơ cấu của lực lượng lao động) tham gia vào thị trường lao động trong một thời gian nhất định. - Cung về lao động chính là lực lượng lao động - Cung về lao động là toàn bộ những người có nhu cầu về việc làm (bao gồm những người trong và ngoài độ tuổi lao động). * Hai loại cung lao động - Cung tiềm năng về lao động: bao gồm tất cả những người đủ 15 tuổi trở lên đang làm việc và những người đang thất nghiệp; những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động đang đi học, đang làm nội trợ trong gia đình mình; hoặc không có nhu cầu làm việc, và những tình trạng khác. - Cung thực tế về lao động: bao gồm tất cả những người đủ 15 tuổi trở lên đang làm việc và những người thất nghiệp. 2.3. Cầu về lao động * Khái niệm cầu về lao động 6 Cầu về sức lao động là nhu cầu về sức lao động của một quốc gia, một địa phương, một ngành trong một thời gian nhất định. Cầu về lao động bao gồm hai mặt, đó là: cầu về số lượng và cầu về chất lượng: - Xét từ góc độ số lượng, trong điều kiện năng suất lao động không đổi thì cầu về lao động tỷ lệ thuận với quy mô sản xuất. Trái lại, trong trường hợp quy mô sản xuất không đổi thì cầu về lao động tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. - Xét từ giác độ chất lượng, việc nâng cao năng suất lao động, hiện đại hoá công nghệ sản xuất, mở rộng quy mô,… của doanh nghiệp luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng lao động. * Hai loại cầu về lao động - Cầu thực tế: Là nhu cầu thực tế cần sử dụng lao động tại một thời điểm nhất định, bao gồm chỗ làm việc trống và chỗ làm việc mới. + Chỗ làm việc trống: là chỗ làm việc đã từng sử dụng lao động, nay không có người lao động làm việc và đang có nhu cầu sử dụng lao động. +Chỗ làm việc mới: là chỗ làm việc mới xuất hiện và đang có nhu cầu sử dụng lao động. - Cầu tiềm năng: Là số lao động tương ứng với tổng số chỗ làm việc có được sau khi đã tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến tạo mở việc làm trong tương lai như vốn, đất đai, máy móc thiết bị, công nghệ, chính trị, xã hội, … 2.4. Quan hệ cung cầu và giá cả sức lao động Trên thị trường lao động, cung và cầu lao động có mối quan hệ biện chứng hữu cơ. Khi kinh tế chậm phát triển, khả năng mở mang ngành nghề, tạo mở việc làm thu hút thêm nhiều lao động còn thấp, thì cung lớn hơn cầu. Khi kinh tế phát triển, các ngành nghề mới được mở ra, tạo mở được thêm nhiều việc làm thu hút thêm nhiều lao động, thì cầu lao động tăng lên; và tới một độ nào đó thì cầu lớn hơn cung. Khi nhà nước có những biện pháp quản lý tích cực, thì cung và cầu lao động đạt trạng thái cân bằng cung cầu lao động, tức cung bằng cầu. Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động dưới dạng tiền lương hay tiền công. Giá cả hàng hoá sức lao động cũng chịu ảnh hưởng bởi các quy luật chung của thị trường. Khi cung sức lao động vượt quá cầu, giá cả sức 7 lao động sẽ thấp hơn giá trị sức lao động. Ngược lại, khi cung sức lao động không đáp ứng đủ cầu, giá cả sức lao động sẽ tăng lên. Theo quy luật của thị trường lao động, giá tiền công luôn có xu hướng để cung và cầu lao động được cân bằng. Song, trên thực tế của thị trường lao động, nhất là ở các nước đang phát triển, thì tiền công chưa hoàn toàn phản ánh đúng giá cả của sức lao động, nên quan hệ cung - cầu lao động diễn ra rất phức tạp. 3. Thị trường lao động ngoài nước (xuất khẩu lao động) 3.1. Khái niệm - Xuất khẩu lao động là sự di chuyển lao động quốc tế có thời hạn, có tổ chức, vì mục đích kinh tế, được pháp luật cho phép, dưới sự quản lý và hỗ trợ của nhà nước. - Thị trường lao động ngoài nước là một bộ phận của thị trường lao động nước ta. So với thị trường lao động trong nước, nó còn nhỏ bé, song sự vận động của nó trong thời kỳ vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo mở sự hội nhập của thị trường lao động Việt Nam với thị trường lao động khu vực và thị trường lao động quốc tế. 3.2. Các hình thức xuất khẩu lao động * Căn cứ vào không gian di chuyển của người lao động: - Xuất khẩu lao động trực tiếp - Xuất khẩu lao động giáp ranh - Xuất khẩu lao động tại chỗ - Xuất khẩu lao động phi chính thức. * Căn cứ vào chất lượng nguồn lao động xuất khẩu: - Xuất khẩu lao động có tay nghề gồm chuyên gia, kỹ thuật viên, lao động lành nghề - Xuất khẩu lao động phổ thông, tay nghề thấp. * Các hình thức xuất khẩu lao động của Việt Nam: - Thông qua các doanh nghiệp, tổ chức xuất khẩu lao động 8 - Thông qua doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc đầu tư ra nước ngoài - Thông qua chương trình tu nghiệp sinh, thực tâp sinh - Theo hợp đồng cá nhân của người lao động ký với chủ sử dụng lao động. 3.3. Thành tựu của thị trường lao động ngoài nước - Đến cuối năm 2009, cả nước có hơn 490 ngàn LĐ đang làm việc tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó: Malaysia 85 ngàn, Đài Loan 81 ngàn, Hàn Quốc 55 ngàn, Nhật Bản 20 ngàn, Trung Đông 25 ngàn, Đông Âu 80 ngàn, Nga 30 ngàn, Lào 24 ngàn, số còn lại ở các nước Bắc Phi, Macao, Úc, Bắc Mỹ…. Từ năm 2003, bình quân mỗi năm đưa được khoảng gần 75.000 lao động, chiếm gần 5% tổng số lao động được giải quyết việc làm hàng năm - Mỗi năm người lao động gửi về nước khoảng 1,7-2 tỉ đôla Mỹ, làm cho xuất khẩu lao động trở thành một trong 5 - 6 ngành xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD/năm của nước ta. - Cơ cấu lao động xuất khẩu của nước ta theo trình độ tay nghề thời gian qua có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng cả về số lượng và tỷ lệ đối với chuyên gia, lao động có tay nghề và giảm đối với LĐ phổ thông, năm 2009 lao động phổ thông chiếm 51,03% trong tổng số lao động xuất khẩu, trong khi lao động đã qua đào tạo chiếm 48.97%, trong đó chuyên gia kỹ thuật và lao động lành nghề là 12,49%. Cơ cấu ngành nghề có sự chuyển dịch dần từ khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giúp việc gia đình là nơi công việc nặng nhọc, làm việc đơn lẻ, có nhiều rủi ro cho người lao động sang khu vực ít rủi ro và công việc ổn định hơn. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 9 I. TÌNH TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM * Nguồn nhân lực từ nông dân: Nông dân chiếm tỷ lệ cao về lực lượng lao động xã hội, khoảng hơn 61 triệu 433 nghìn người, bằng khoảng 73% dân số của cả nước. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong nông dân ở nước ta vẫn chưa được khai thác, chưa được tổ chức, vẫn bị bỏ mặc. Hiện có tới 90% lao động nông, lâm, ngư nghiệp và những cán bộ quản lý nông thôn chưa được đào tạo. Chất lượng nguồn nhân lực còn rất yếu kém, dẫn đến tình trạng sản xuất nông nghiệp nước ta vẫn còn tình trạng sản xuất nhỏ, manh mún, sản xuất theo kiểu truyền thống, hiệu quả sản xuất thấp. Từ 2000 - 2007, mỗi năm nhà nước thu hồi khoảng 72 nghìn ha đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị. Tình trạng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, làm cho một bộ phận lao động ở nông thôn dôi ra, không có việc làm. Tình trạng hiện nay là các doanh nghiệp đang thiếu nghiêm trọng thợ có tay nghề cao, trong khi đó, lực lượng lao động ở nông thôn lại dư thừa rất nhiều. * Nguồn nhân lực từ công nhân: Về số lượng giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay có khoảng dưới 5 triệu người, chiếm 6% dân số của cả nước, trong đó, công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ thấp, khoảng gần 2 triệu người, bằng khoảng 40% so với lực lượng công nhân cả nước; lực lượng công nhân của khu vực ngoài nhà nước có khoảng 2,70 triệu, chiếm gần 60%. Xu hướng chung là lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp nhà nước ngày càng ít đi, trong khi đó, lực lượng công nhân của khu vực ngoài nhà nước ngày càng tăng lên. Trình độ văn hóa, tay nghề, kỹ thuật của công nhân còn thấp. Số công nhân có trình độ cao đẳng, đại học ở Việt Nam có khoảng 150 nghìn người, chiếm khoảng 3,3% so với đội ngũ công nhân nói chung ở Việt Nam. Trong các ngành nghề của công nhân, tỷ lệ công nhân cơ khí và công nghiệp nặng còn rất thấp, khoảng 20% trong tổng số công nhân cả nước, trong khi đó, công nhân trong các ngành công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm lại chiếm tỷ lệ cao, khoảng 40%. Sự già đi và ít đi của đội ngũ công nhân Việt Nam đã thấy xuất hiện. Với tình hình này, công nhân khó có thể đóng vai trò chủ yếu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về mặt chính trị, thực chất, công nhân Việt Nam chưa có địa vị bằng trí thức, công chức, viên chức, rất khó vươn lên vị trí chủ đạo trong đời sống xã hội và trong sản xuất, kinh doanh. 10 [...]... nhiều đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Tăng cường hoạt động đào tạo nghề với phương thức mới để tăng chất lượng cho lao động xã hội, đặc biệt là kỹ năng và đạo đức hành nghề trong thị trường lao động Tăng tỷ trọng lao động có tay nghề trong tổng lao động đi xuất khẩu lao động Tăng cường giáo dục pháp luật và phổ biến pháp luật lao động tới người lao động và người sử dụng lao động Đặc biệt, cần... khẩu lao động, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách đầu tư và ưu đãi thuế, hỗ trợ tài chính trong đấu thầu quốc tế và mở rộng thị trường lao động ở ngoài nước; chính sách tín dụng bảo hiểm xã hội cho người đi xuất khẩu lao động; chính sách khuyến khích chuyển tiền và hàng hoá về nước… 2 Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý thị trường lao động - Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước của ngành lao động. .. nước của ngành lao động thương binh xã hội và các ngành, địa phương đối với thị trường lao động Chú trọng: đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công chức, viên chức quản lý thị trường lao động; tăng cường trang thiết bị hiện đại và đồng bộ cho cơ quan quản lý thị trường lao động; trang bị kiến thức và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập - Nâng cao hiệu... tin được cung cấp thông qua khâu trung gian cả kênh chính thức và phi chính thức đều không đầy đủ và tin cậy, do vậy giao dịch trên thị trường lao động chủ yếu vẫn là hình thức trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động (chiếm trên 80% số người tìm được việc làm) 13 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM I GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... ngoài, xuất khẩu lao động đa phần là lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hoặc chỉ qua giáo dục định hướng Thể lực của người lao động yếu, kỷ luật lao động, tác phong làm việc công nghiệp cơ bản chưa được hình thành Do vậy, khả năng cạnh tranh yếu, nhất là ở thị trường yêu cầu lao động có trình độ cao như các khu công nghiệp, khu chế xuất và thị trường lao động nước ngoài * Nhu cầu lao động trong nước... như chính sách hướng nghiệp, chính sách dạy nghề, chính sách quản lý … Chính phủ và các cơ quan chức năng phải có chính sách, biện pháp kết hợp thật tốt giữa đào tạo và sử dụng trong tổng thể phát triển kinh tế của đất nước, đáp ứng có hiệu quả nguồn lao động có chất lượng cao cho yêu cầu phát triển của nền kinh tế II GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NƯỚC TA 1 Tiếp tục hoàn thiện thể chế và chính. .. nghề và tổ chức, cung cấp thông tin, cung ứng lao động chưa phù hợp với cơ chế thị trường * Kỹ năng, tay nghề thấp do chất lượng đào tạo, cơ cấu ngành, nghề đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động Tỷ lệ dạy nghề ngắn hạn chiếm khoảng 80% nên thiếu trầm trọng lao động kỹ thuật cao, lao động dịch vụ cao cấp (tài chính, ngân hàng, du lịch, bán hàng….), nhiều nghề và công việc phải thuê lao động. .. người lao động trong cơ chế thị trường - Hoàn thiện hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường lao động Đặc biệt có quy định mẫu về quy trình, thủ tục thanh tra hoạt động của các thị trường giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các doanh nghiệp nợ đọng hoặc trốn nộp bảo hiểm xã hội,… 3 Một số biện pháp tác động tới cung và cầu lao động - Thực hiện tốt chiến lược dân số và phát... đảm bảo cho nó thực sự là động lực kích thích nâng cao năng suất lao động và hiệu quả lao động Tạo lập thị trường lao động lành mạnh, hạn chế luồng phân phối, thu nhập ngầm làm đảo lộn giá cả trên thị trường lao động Đổi mới tiền lương tối thiểu nhằm làm cho nó phản ánh đúng sự thay đổi cơ cấu nhu cầu về chi tiêu của người lao động Tăng cường quản lý nhà nước về quỹ tiền lương và biên chế trong khu vực... cung lao động lớn, nhu cầu về việc làm nhiều như các thành phố lớn và các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất Song, vẫn còn đang tồn tại những hoạt động dưới dạng môi giới tìm việc làm thu tiền trái phép, kể cả lừa đảo gây hậu quả, tác động xấu đến thị trường, tổn hại đến người lao động - Giao dịch trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động: Thực tế . Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Lý Luận Chính Trị    Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Đề tài: Sức lao động và thị trường sức lao động Hà Nội, 4/2011 MỤC LỤC 1 LỜI. nhập của thị trường lao động Việt Nam với thị trường lao động khu vực và thị trường lao động quốc tế. 3.2. Các hình thức xuất khẩu lao động * Căn cứ vào không gian di chuyển của người lao động: . hoá sức lao động cũng chịu ảnh hưởng bởi các quy luật chung của thị trường. Khi cung sức lao động vượt quá cầu, giá cả sức 7 lao động sẽ thấp hơn giá trị sức lao động. Ngược lại, khi cung sức lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Đề tài Sức lao động và thị trường sức lao động, Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Đề tài Sức lao động và thị trường sức lao động, Tiểu Luận Kinh Tế Chính Trị Đề tài Sức lao động và thị trường sức lao động

Từ khóa liên quan